A A A A A

Zvivi: [Shanje]


1 VaKorinte 13:4
Rudo runo mwoyo murefu, rune mutsa; rudo haruna shanje uye haruzvitutumadzi haruzvikudzi.

VaGaratiya 5:26
Ngatiregei kuzvikudza kana kudenhana kana kuitirana shanje.

James 3:14-16
[14] Zvino kana muine shanje yakaipisisa noundingoveni hwakaipa mumwoyo yenyu musazvirumbidze muchirevera chokwadi nhema.[15] Ungwaru hwakadai haubvi kudenga asi ndehwapasi pano hwomuberekerwo womunhu uye wohusatani.[16] Nokuti pane shanje noundingoveni hwakaipa, panoita nyonganyonga nokuita kose kwakashata.

VaRoma 1:29
Vakazara nouipi hose hunoti umambara ruchiva noutsinye. Vazere nokusafarira zvakanaka zvavamwe noumhondi nounyengedzi, nouipi hwakakomba nokurevana

1 Petro 2:1
Saizvozvo chibvisai uipi hwose nokunyengedza kose nokubata vanhu kumeso neshanje nokunyomba kose.

VaGaratiya 5:19-21
[19] Zvino mabasa enyama anooneka pachena, ndeaya anoti: upombwe nokuita zvakaora, kwouya kusazvibata[20] nokunamata zvinhu zvisiri Mwari kwoti kuroya nokuvengana kwozoti kunetsana, nokuitirana shanje kwouyawo hasha, nokungozvifunga, kwozotiwo kupesana nokuita mapato anovengana[21] uye kusafarira zvakanaka zvavamwe, uyezve kuraradza nokusazvibata kwezvidhakwa nezvimwe zvakadaro. Ndinokuyambirai sokukuyambirai kwandakamboita ndichiti vanoita zvakadai havawani nhaka youmambo hwamwari.

Tito 3:3
Nokuti iyesuwo pachedu, takambenge takazungaira, tiri vanhu vasingateereri vakatetereka tiri varanda vehavi vanamafaro akasiyana — siyana tichipedzera mazuva edu muuipi neshanje tichivengwa navanhu uye isu tichivengana.

1 Timoti 6:4
anozvitutumadza nokuzvikudza, munhu asina zvaanoziva. Munhu ana kamwoyo kokuda gakava nenharo dzezvamazwi anokonzera shanje nokusawirirana namakuhwa nokufungirana kusina kana namaturo ose

James 3:14-16
[14] Zvino kana muine shanje yakaipisisa noundingoveni hwakaipa mumwoyo yenyu musazvirumbidze muchirevera chokwadi nhema.[15] Ungwaru hwakadai haubvi kudenga asi ndehwapasi pano hwomuberekerwo womunhu uye wohusatani.[16] Nokuti pane shanje noundingoveni hwakaipa, panoita nyonganyonga nokuita kose kwakashata.

1 Petro 2:1-2
[1] Saizvozvo chibvisai uipi hwose nokunyengedza kose nokubata vanhu kumeso neshanje nokunyomba kose.[2] Savacheche vatsva vachangoberekwa suwirai mukaka chaiwo wezvemweya kuti nawo mukure kusvika kuruponeso.

VaFiripi 1:15
Ichokwadi kuti vamwe vanoparidza Kristu pamusana peshanje uye zvamakakatanwa asi vamwe vanozviita nemwoyo wakanaka.

1 Timoti 6:4-5
[4] anozvitutumadza nokuzvikudza, munhu asina zvaanoziva. Munhu ana kamwoyo kokuda gakava nenharo dzezvamazwi anokonzera shanje nokusawirirana namakuhwa nokufungirana kusina kana namaturo ose[5] nokukakavadzana pakati pavanhu vasina musoro vasina chokwadi vanofunga kuti kuitira Mwari basa chinhu chokuzvipfumisa nacho.

VaRoma 1:28-32
[28] Saizvozvo nokuti havana kuona chiri chinhu chinokodzera kuti vazive Mwari; Mwari akavaregawo vachiva nepfungwa yakaora nokusazvibata.[29] Vakazara nouipi hose hunoti umambara ruchiva noutsinye. Vazere nokusafarira zvakanaka zvavamwe noumhondi nounyengedzi, nouipi hwakakomba nokurevana[30] namakuhwa, nokuva vanhu vanovenga Mwari navanozvikudza navanozvirova dundundu navanozvitutumadza navane rubatabata,[31] navasingateereri vabereki namapenzi avanhu, vanhu vasina chitendero, vasina mwoyo uye vasingakatari.[32] Kunyange zvazvo vachiziva chirevo chaMwari chinoti vanoita zvakadaro vanofanira kufa, havangoita izvozvo chete asi kuti vanotobvumirana navanoita izvozvo.

VaGaratiya 5:19-26
[19] Zvino mabasa enyama anooneka pachena, ndeaya anoti: upombwe nokuita zvakaora, kwouya kusazvibata[20] nokunamata zvinhu zvisiri Mwari kwoti kuroya nokuvengana kwozoti kunetsana, nokuitirana shanje kwouyawo hasha, nokungozvifunga, kwozotiwo kupesana nokuita mapato anovengana[21] uye kusafarira zvakanaka zvavamwe, uyezve kuraradza nokusazvibata kwezvidhakwa nezvimwe zvakadaro. Ndinokuyambirai sokukuyambirai kwandakamboita ndichiti vanoita zvakadai havawani nhaka youmambo hwamwari.[22] Asi Mweya anobereka muchero wokuti tive norudo norufaro norugare, tive nemwoyo murefu nomutsa nemwoyo wakanaka nokutendeka[23] uye unyoro nokuzvibata. Hakuna mutemo unorwisana nezvakadai sezvizvi.[24] Avo vanenge vari vanhu vaKristu Jesu vakaroverera pamuchinjikwa humunhu hwavo nehavi dzahwo nezvido zvahwo.[25] Kana Mweya ari iye anoita kuti tirarame; saizvozvo ngatichitungamirirwawo naMweya.[26] Ngatiregei kuzvikudza kana kudenhana kana kuitirana shanje.

James 3:14-15
[14] Zvino kana muine shanje yakaipisisa noundingoveni hwakaipa mumwoyo yenyu musazvirumbidze muchirevera chokwadi nhema.[15] Ungwaru hwakadai haubvi kudenga asi ndehwapasi pano hwomuberekerwo womunhu uye wohusatani.

Zvirevo 14:30
Pfungwa dzikagadzikana, muviri unoita utano shungu dzomwoyo dzinoodza mapfupa.

Jobho 5:2
Kuzvidya mwoyo kunouraya munhu kuya, kushatirwa kunouraya marema.

Muparidzi 4:4
Uyewo ndakaona kuti kushingaira nebasa kose kunoitwa nokubudirira kose kunoitwa kunobva mumapitse anoita munhu kune mumwe wake. Kana izvozvi hazvinzwisisiki uye kunongova kudzingirira mhepo.

Zvirevo 3:31
Usaitire shanje munhu weganyavhu usasarudze kana imwe yenzira dzake

Zvirevo 23:17
Usave neshanje navatadzi mumwoyo mako asi itya Tenzi zuva rose.

Zvirevo 24:1
Usaitire shanje vanhu vakaipa kana kuda kushamwaridzana navo,

Jobho 5:2-3
[2] Kuzvidya mwoyo kunouraya munhu kuya, kushatirwa kunouraya marema.[3] Ndakamboona ini benzi richidzika midzi. Pakarepo ndakati nzvimbo yake iwirwe norushambwa.

Zvirevo 27:4
Hasha dzina utsinye, kugumbuka kunowodzvoka asi ndiani angamirisane neshanje.

1 VaKorinte 3:3
Chikonzero ndechokuti muchiri vanhu venyama, nokuti kana pachine shanje nokukakavadzana pakati penyu, hamusi vanhu venyama here muchizvibata savanhuwo zvavo?

VaRoma 13:13
Ngatizvibatei sezvatinoita masikati, tisingatambi zvakaipa, nokuraradza noupombwe nokuzviregerera nokukakavadzana nokuitirana shanje.

Mateu 27:18
Akadaro nokuti aiziva kuti vakanga vaturira Jesu kwaari pamusana peshanje.

Mabasa 13:45
VaJudha pavakaona manyore manyore avanhu vakazadzwa neshanje vakapikisana nezvaitaurwa naPauro vakamunyomba.

Mapisarema 37:1
Rwiyo rwaDhavhidhi. Usazvinetse nezvevanhu vakaipa, usaitire shanje vanoita zvakaipa

Mabasa 7:9
“Pamusana pokuti mamwe madzitateguru aya akaita shanje naJosefi, akamutengesa kuIjipiti asi Mwari aiva naye.

Mako 15:10
Nokuti akanga azviona kuti vapristi vakuru vakanga vaturira Jesu kwaari pamusana peshanje.

Mabasa 17:5
Asi vaJudha vakaita shanje. Vakatora vanhu vakaipa mukati memaswerokuenda avanhu. Vakakokorodza mhomho vakanyandutsa guta iroro. Vakandorwisa mhuri yokwaJasoni vachida kuburitsa Pauro naSirasi kuvanhu.

James 4:5
Kana kuti munofunga here kuti Magwaro Matsvene anotaura pasina paanoti, “Mwari anorwadziwa mumwoyo neshanje pamusoro paMweya waakati agare matiri

Genesisi 26:14
Akanga ano upfumi hwemombe nezvimwe zvipfuwo navaranda vazhinji zvokuti vaFirisitia vakamuitira shanje.

John 8:32
uye muchaziva chokwadi, uyezve chokwadi chichakupai rusununguko.”

Mapisarema 73:3
Nokuti ndaive neshanje navanozvitutumadza pandakaona kubudirira kwavakaipa.

Isaya 26:11
Imi Tenzi, muruoko rwenyu shamhu iri mudenga, asi havasi kumbozviona. Chimbovaratidzai shungu dzamuinadzo nevanhu venyu, vanyare. Nehasha dzenyu dzinopisa ririmisai vavengi venyu.

Ezekieri 35:11
naizvozvo zvanzi naTenzi Mwari, hezvino ndakadai, ndichaita kwauri zvinoenderanawo nehasha neshanje zvawakaratidzawo kwavari uye ndichazvizivisa kwamuri pandinenge ndava kukutongai pamusana poruvengo rwamunarwo kwavari.

Ekisodho 20:17
Usachive imba yomumwe wako. Usachive mudzimai womumwe, kana munhu anomushandira, murume kana mukadzi, kunyange mombe yake, kana dhongi rake, kana chii zvacho chomumwe wako.”

1 Timoti 3:15
Asi kana ndikanonotswa, iwe unenge waziva kuti munhu anofanira kuzvibata sei mumhuri yaMwari, iro sangano raMwari mupenyu, musimboti nehwaro hwaicho chokwadi.

Esteri 5:13
Asi zvose izvozvi izvi hazvina maturo, kana mumaziso mangu umu ndichinge ndangoona Modhekai muJudha uya uya akagaririra pasuo guru rokwaMambo.”

VaGaratiya 5:1
Kristu chaakatisunungurira kuti tive vanhu vakasununguka, nokudaro mirai zvakasimba murege kuzvipinzazve mujoko rouranda.

Judha 1:24
Zvino kuna iye anokwanisa kukuchengetedzai musina kuputsika achikusvitsai musina chinoshoreka muchifara paari mumbiri yake

Mapisarema 73:17-20
[17] kusvika ndaenda munzvimbo yenyu inoera, ndopandakazoziva magumo avo.[18] Zvirokwazvo munovaisa panotsvedza, munoita kuti vapinde mukuparadzwa.[19] Vanoyerekana vaparadzwa munovatsvaira nezvinotyisa.[20] Vanoita sechiroto munhu paunomuka. Pamunosimuka munovatora sechinhu pasina.

Genesisi 31:1
Jakobho akanzwa vanakomana vaRabhani vachiti, “Jakobho akatora zvinhu zvose zvakanga zviri zvababa vedu. Upfumi hwose uhwu akahuwana pazvinhu zvaiva zvababa vedu.”

Numeri 16:3
Vakaunganidzana ndokupandukira Mosesi naAroni vachiti, “Varume mazopindiridza! Inga gungano rose rakasarudzwawo naMwari idzvene nemunhu woga woga arimo. Tenzi arimowo mavari. Ko munozozvikwidziridza muchizviisa pamusoro pegungano raTenzi sei?”

Mapisarema 106:16
Vanhu pavakaitira Mosesi shanje pamatendhe naAroni mutsvene waTENZI.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008