A A A A A

Zvivi: [Upombwe]


1 VaKorinte 6:18
Sianayi noupombwe. Zvimwe zvitadzo zvose zvinoitwa nomunhu zviri kunze komuviri asi munhu anoita zvoupombwe anotadzira muviri wake.

Ekisodho 20:14
Usaite upombwe.

VaHebheru 13:4
Kuwanana ngakuremekedzwe pakati pavanhu vose uye bonde ravawanani ngarirege kusvibiswa nokuti Mwari achatonga pfambi navanoita upombwe.

James 4:17
Munhu anoziva zvinofanira kuitwa zvakarurama, asi asingazviiti, kwaari chitadzo.

Jeremiya 13:27
Ndakaona zvinhu zvako zvandisingade, uye unzenza hwako nokuhwihwidzira somukono webhiza noufeve hwako hwakafumuka pazvikomo musango'mu. Zvichakuwana Jerusaremu! Kusvikira riniko wakangodai kun'ora.

1 Johani 1:9
Tikareurura zvitadzo zvedu iye anotendeka uye akarurama, anotiregerera zvitadzo zvedu achitichenesa kuunyangadzi hwose.

Ruka 16:18
Ani naani anoramba mukadzi wake achiroora mumwe anoita upombwe. Nouyowo anoroora mukadzi akarambwa nomurume wake anoita upombwe.

Mateu 19:9
Uye ini ndinoti kwamuri, ani naani anoramba mukadzi wake kunze kokunge aita upombwe achizoroora mumwe anoita upombwe.”

Zvirevo 6:32
Munhu anoita upombwe haana njere, anoita zvakadai kuzviuraya

VaRoma 7:2-3
[2] Saizvozvo mukadzi akaroorwa unosungwa nomutemo wokuva akabatana nomurume wake panenge murume wake achiri mupenyu. Asi murume wake akafa atosunungurwa pamutemo kune zvomurume wake.[3] Saizvozvo anonzi chifeve chomukadzi kana akagara nomumwe murume, murume wake achiri mupenyu. Asi murume wake akafa asunungurwa pamutemo iwoyo. Kana akaroorwa nomumwe murume haachisiri chifeve.

Mako 10:11-12
[11] Akati kwavari, “Ani naani anoramba mukadzi wake achiroora mumwe, anoita upombwe uye achimutadzira.[12] Mukadziwo akaramba murume wake achitorana nomumwe murume anoita upombwe.”

Mateu 5:27-32
[27] “Makanzwa kuti zvakanzi, musaite upombwe[28] Asi ini ndinoti kwamuri, ‘Ani naani anotarisa mukadzi achimuchiva atoita upombwe naye mumwoyo make.’[29] Kana ziso rako rorudyi richikukonzera kutadza risvukunure urikande kwakadaro. Zviri nani kurasikirwa neimwe nhengo yomuviri wako panze pokuti muviri wako wose ukandwe mugomba romoto.[30] Kana ruoko rwako rworudyi ruchikukonzera kutadza rudimbure urwukande kwakadaro. Zviri nani kurasikirwa neimwe yenhengo dzako panze pokuti muviri wako wose uende kugomba remoto.[31] “Zvakanziwo uyo anoramba mukadzi wake ngaamupe tsamba yegupuro.[32] Asi ini ndinoti, ‘Ani naani anoramba mudzimai wake kunze kokunge chikonzero chacho chiri choupombwe, anomuita kuti aite upombwe. Ani naaniwo anoroora mukadzi akarambwa anoita upombwe.’

1 VaKorinte 6:9-16
[9] Hamuzivisu kuti vasakarurama havawane nhaka youmambo hwaMwari. Musazvinyengedze kuti hapana unzenza navanamati vezvisiri Mwari, kana mhombwe navarume vanoita zvakaipa navamwe varume,[10] kana mbavha, kana vano ruchiva, kana zvidhakwa kana vanyombi kana makororo vanokwanisa kupinda muumambo hwaMwari.[11] Ndizvo zvakanga zvakaitawo vamwe venyu asi makashambidzwa mukaitwa vatsvene, mukaruramiswa muzita raTenzi Jesu Kristu uye muna Mweya waMwari wedu.[12] Hongu ndinobvumirwa zvinhu zvose asi hazvisi zvose zvinobatsira Hongu ndinobvumirwa zvinhu zvose asi handibvumi kuitwa muranda nechii zvacho.[13] Chokudya chakaitirwa dumbu dumbu rakaitirwa chokudya. Asi Mwari achazviparadza zvose zviri zviviri Muviri hausi wounzenza asi ndowaTenzi, Tenziwo ndewe muviri[14] Mwari akamutsa Tenzi uye achatimutsawo nesimba rake.[15] Hamuzivi here kuti miviri yenyu inhengo dzaKristu? Zvino ndingatore here nhengo dzomuviri waKristu ndichidziita nhengo dzomuviri wepfambi? Hazvimbofa zvakaitika.[16] Hamuzivi here kuti munhu anozvibatanidza nepfambi anobva ava muviri mumwechete nepfambi? Sokunyorwa kwazvakaitwa zvichinzi, “Vaviri ivavo vachava nyama imwechete.”

Ruka 18:18-20
[18] Mumwe mutongi akabvunza Jesu achiti, “Mudzidzisi wakanaka. Ndingaitei kuti ndiwane upenyu husingaperi?”[19] Jesu akati kwaari, “Sei uchinditi ndakanaka? Hakuna wakanaka asi Mwari woga.[20] Inga unoziva wani mitemo, inoti usaite upombwe, usauraye, usabe, usaite uchapupu hwenhema remekedza baba naamai vako.”

1 VaTesaronika 4:3-5
[3] Izvi ndizvo zvinoda Mwari zvokuti imi muve vatsvene musiane noupombwe.[4] Mumwe nomumwe wenyu ngaazive kuchengeta muviri wake muutsvene nomukuuremekedza[5] kwete nehavi dzomuviri dzoruchiva sezvinoita vechirudzi vasingazivi Mwari

Mako 7:20-23
[20] Ipapo akati, “Zvinobuda mumunhu ndizvo zvinomun'oresa.[21] Nokuti imomo mumwoyo yavanhu, ndimo munobva pfungwa dzakaipa, nounzenza, nokuba, nokuuraya,[22] noupombwe, noruchiva nomwoyo wakaipa, nounyengedzi nokusazvibata, neshanje, nokushonha Mwari nokuzvikudza noupenzi.[23] Zvakaipa zvose izvi zvinobva mukati, uye zvinon'oresa munhu.”

Mateu 15:17-20
[17] Hamuoni here kuti chinhu chose chinopinda mukanwa chinopfuura nomudumbu chichizobva chorasirwa kunze.[18] Asi chinobuda mukanwa momunhu chinobva mumwoyo, ndicho chinon'oresa munhu.[19] Nokuti mumwoyo ndimo munobva pfungwa dzakaipa dzinoti, umhondi noupombwe nokufeva nokuba nokurevera vamwe nhema uye kutaura zvakaipa nezvavamwe.[20] Izvi ndizvo zvinon'oresa munhu asi zvokudya usina kushamba maoko hazvin'orese munhu.”

Zvirevo 5:18-23
[18] Rega kasipiti kako kakomborerwe ufadzwe nomukadzi wapahudiki hwako[19] sesheshe yemhembwe kunaka, senhunzvi yengururu yakanakisa kukuda kwake ngakukuzadze nokufara ugutsikane nguva dzose norudo rwake.[20] Sei uchibatwa mwoyo mwanangu, nomukadzi asiwako uchimbundira chipfuva chepfambi?[21] Chiripo ndechokuti Tenzi anoona zviito zvomunhu anotarisa nzira dzake dzose.[22] Munhu anoteewa nouipi hwake anobatwa mubasa rake iroro rechitadzo.[23] Anofa pamusana pekutadza kuzvibata uye anorasika pamusana poupenzi hwake hukuru.

John 8:4-11
[4] “Mudzidzisi mukadzi uyu abatwa ari mukuita upombwe.[5] Zvino muMutemo, Mosesi akati tinofanira kutaka namabwe munhu akadai. Zvino imi munoti kudii naye?”[6] Izvi vakataura vachida kuti vamunzwe kuitira kuti vawane mhosva yokumupa. Jesu akakotama akanyora pasi nomunwe wake.[7] Pavakaramba vachingomubvunza akati twasu kumira ndokuti kwavari, “Uyo asina chitadzo pakati penyu ngaatange kumukanda dombo.”[8] Ndokukotamazve onyora pasi nomunwe wake.[9] Pavakazvinzwa vakaita rumwerumwe kubuda kuchitanga navakuru vacho. Jesu akasiiwa angova oga nomukadzi uya amire pamberi pake.[10] Jesu akasimudza musoro akati kwaari, “Nhai mudzimai iwe vari kupi vaya? Hakuna neakupa mhosva here?”[11] Iye akati, “Hapana changamire.” Jesu akati, “Kana neniwo handikupi mhosva chienda hako usazotadzazve.”

Zvirevo 6:20-35
[20] Mwanangu chengeta mitemo yababa vako, usakande pasi mirao yaamai vako[21] isungirire mumwoyo mako isungirire muhuro mako nguva dzose.[22] Kana wofamba inokutungamirira, kana worara inokuchengetedza. Kana wakasvinura inokurukura newe.[23] Chandinodariro ndechokuti mutemo mwenje, murao chiedza kutsiurwa nokudzidziswa ndiwo mafambiro ohupenyu[24] kuitira kuti zvikudzivirire kumukadzi wakaipa kururimi rwunotapira rwomukadzi pfambi.[25] Usatorwe mwoyo norunako rwake usabatwe kumeso netsiye dzake.[26] Nokuti pfambi inogona kutengwa nemari yechingwa asi mukadzi womumwe anonanga zvokutora upenyu hwakakosha hwomunhu.[27] Munhu angatakure moto pachipfuva, hanzu dzake dzikarega kutsva here?[28] Kana kuti munhu angafambe pamavhunze anopisa, tsoka dzake dzikarega kutsva here?[29] Ndizvo zvakaita munhu anoenda kumukadzi womumwe hakuna anomubata bata akarega kurangwa.[30] Handiti vanhu vanoshora mbavha here inenge yaba kuti irape nzara yayo?[31] Asi ikabatwa inoripiswa kakapetwa kanomwe inobvisa upfumi hwose hwomumusha mayo.[32] Munhu anoita upombwe haana njere, anoita zvakadai kuzviuraya[33] chaanowana ipapa maronda nokushorwa uye kuzvidzwa kwako hakufe kwakabva[34] nokuti shanje inoitisa munhu hasha, kana wotsividza anotsividza zvisina tsitsi[35] zvokuti pakaripwa haambozviona kana kugadzana mwoyo nokumupa kwako zvipo zvakawanda.

Zvirevo 5:3-22
[3] Miromo yomukadzi asiwako inodonha uchi zvaanotaura zvinotsvedzerera kupinda mafuta[4] asi pokupedzisira anokarakata segavakava akapinza sebakatwa rinocheka kose.[5] Tsoka dzake dzinoenda kurufu nhanho dzake kuvafi ndiko kwadzo.[6] Haambofungi nezvenzira inoeda kuupenyu, nzira dzake dzinopota-pota asi haazvizivi.[7] Zvino vanangu ndinzwei musasiane namazwi omuromo wangu[8] tambira kure naye usambosvika zvako pedyo nomusuo wemba yake.[9] Ungadaro ukapa rukudzo rwako kunavamwe uye makore ako kuna vasina tsitsi[10] vamwewo vanhu vangadaro vakutorera upfumi hwako zvawakashandira zvikaenda kumutorwa.[11] Pakupedzisisa poupenyu hwako unozowuwura nyama yako nomuviri zvadyiwa zvino wavakuti,[12] “Chandakarambirawo zvangu kudzorwa chiiko, mwoyo wangu uchishora kutsiurwa.[13] Ndairamba kuteerera zvaitaurwa navarairidzi vangu kana kurerekera nzeve yangu kuvadzidzisi vangu.[14] Ndakanga ndasvika pokutoparara zvachose mukati megungano rakaungana.”[15] Inwa mvura inobva mumugodhi wako mvura inoerera inobva mutsime rako.[16] Zvisipiti zvako zvongoyerera nenyika here mihoronga yemvura yako iyerere mumigwagwa zvayo here?[17] Ngaive yako yoga kwete yevatorwa vaunavo.[18] Rega kasipiti kako kakomborerwe ufadzwe nomukadzi wapahudiki hwako[19] sesheshe yemhembwe kunaka, senhunzvi yengururu yakanakisa kukuda kwake ngakukuzadze nokufara ugutsikane nguva dzose norudo rwake.[20] Sei uchibatwa mwoyo mwanangu, nomukadzi asiwako uchimbundira chipfuva chepfambi?[21] Chiripo ndechokuti Tenzi anoona zviito zvomunhu anotarisa nzira dzake dzose.[22] Munhu anoteewa nouipi hwake anobatwa mubasa rake iroro rechitadzo.

1 VaKorinte 7:1-40
[1] Panyaya dzamakanyora, zvakanaka kuti murume arege zvake kumbobata munhukadzi.[2] Asi pamusana peupombwe huriko, murume oga oga anofanira kuva nomukadzi wake uyewo mukadzi mumwe nomumwe anofanira kuva nomurume wake.[3] Murume anofanira kupa mukadzi wake zvaanofanira kumupa somurume wake, ndizvozvowo nomukadzi kumurume wake.[4] Mukadzi haana simba pamusoro pomuviri wake asi murume wake; murumewo haana simba pamusoro pomuviri wake asi mukadzi wake.[5] Regai kunyimana, kunze kokunge mabvumirana kuregera kwechinguva, kuti mumbonamata, asi mozodzokerana zvakare nokuti Satani angadaro akakuedzai nokutadza kuzvibata.[6] Handisi kutaura izvi kwamuri somutemo asi kukubairai zanhi.[7] Ini ndingatoda kuti dai vanhu vose vakaita zvandakaita ini. Zvakadaro zvazvo, vanhu vose vakapiwa zvipo zvakasiyana — siyana, munhu nomunhu achipiwa naMwari chipo chisina vamwe.[8] Kuna vasina kuroora nechirikadzi, ndinoti zviri nani kwavari kuramba vasina kuwana sezvandiri.[9] Asi kana vasingakwanisi kuzvibata ngavawane nokuti zvirinani kuwana pano kutsva nehavi.[10] Kuna vakaroorana ndinopa murawo, kwete ini asi Tenzi, wokuti mudzimai haafaniri kusiyana nomurume wake.[11] Asi akasiyana naye ngaarambe asina murume, kana kuti ngaadzokerane nomurume wake. Murumewo ngaarege kuramba mukadzi wake.[12] Kuna vamwe imi mose, ini, kwete Tenzi, ndinoti kana hama munamati ino mudzimai asiri mutendi asi anobvuma zvake kugara naye, haafaniri kumuramba.[13] Mudzimaiwo, kana aine murume asiri mutendi anobvuma zvake kugara naye haafaniri kumuramba.[14] Chikonzero chacho ndechokuti murume asingatendi anoitwa mutsvene pamusana pomukadzi wake uyewo mukadzi asingatendi anoitwa mutsvene pamusana pomurume wake. Dai zvisina kudaro vana venyu vangadai vakan'ora asi sezvazviri, vatsvene.[15] Asi kana uyo asingatendi achida kuti vasiyane, ngavasiyane. Pakadaro hama munamati yakasununguka nokuti Mwari akatidanira rugare.[16] Iwe mudzimai ungazive sei kuti zvimwe uchaponesa murume wako? Newewo murume ungazive sei kuti zvimwe uchaponesa mudzimai wako?[17] Chiripo zvacho ndechokuti munhu wose ngaagare upenyu hwaakapiwa naTenzi uye hwaakadaidzirwa naMwari. Iwoyo ndiwo mutemo wangu mumasangano ose.[18] Pano munhu akanga akadzingiswa here panguva yaakadaidzwa? Ngaarege kuvanziridza kudzingiswa kwake. Pana akanga asina kudzingiswa here panguva yaakadaidzwa? Ngaarege kudzingiswa.[19] Kudzingiswa kana kusadzingiswa hakuna zvakunoreva asi kuchengeta mitemo yaMwari.[20] Munhu wose ngaarambe ari zvaakanga ari paakadaidzwa.[21] Wakanga uri muranda here pawakadanwa, hazvina mhosva, asi kana uchigona kuwana rusununguko rwako chawawana batisisa, zvisunungure.[22] Chiripo ndechokuti muranda anenge adaidzwa muna Tenzi, munhu akasununguka waTenzi. Ndizvozvowo nomunhu akadanwa iye akasununguka, muranda waKristu.[23] Imi makatengwa nomutengo, musave varanda vavanhu.[24] Naizvozvo hama dzangu munhu zvaakadaidzwa naMwari akaita, ngaarambe akaita saizvozvo.[25] Kuna vasina kuwana handina mutemo waTenzi asi ndinokupai zvandinofunga somunhu anovimbika chiri chipo chenyasha dzaTenzi.[26] Ndinofunga kuti nenhamo dziriko iye zvino, zviri nani kuti munhu arambe ari zvaari.[27] Wakabatanidzwa nomukadzi here? Usatsvake kusunungurwa. Hauna kuwanana nomukadzi here, usatsvake zvokuwana.[28] Asi ukawana hauna kupara chitadzo. Musikanawo akawanikwa haana kupara chitadzo. Asi vanoroorana, nhamo dzapasi dzoupenyu ndedzavo. Ndingade kuti ndikudzivirirei kunhamo dzakadaro.[29] Zvandinoreva ndezvizvi, hama dzangu, nguva yakatemwa iya yava pedyo pedyo. Kubvira iye zvino zvichienda mberi vana vadzimai ngavagare savasina.[30] Uye vaya vanochema ngavaite savasiri kuchema. Vanofarawo ngavaite sevasiri kufara. Uye vanotenga ngavaite savasina zvinhu.[31] Vane zvokuita nezvenyika ngavaite savasinei nezvenyika nokuti nyika sezvairi iri kupfuura.[32] Ndingade kuti pasave nechinokushungurudzai mumwoyo. Murume asina kuroora ane shungu nezvaTenzi kuti angafadze Tenzi sei. Asi murume akaroora mwoyo wake uri kune zvapanyika kuti angafadze mudzimai wake sei.[33] Munhu ane mwoyo miviri. Mukadzi asina kuroorwa kana kuti mhandara, ano shungu nezvaTenzi kuti ave mutsvene mumuviri nomumweya.[34] Asi mukadzi akaroorwa mwoyo wake uri kune zvenyika kuti angafadze sei murume wake.[35] Ndinotaura izvi kuti ndikubatsirei, kwete kuti ndiwane chandinokurambidzai asi kuti pave nokuita kune mwero uye kuti muve nomwoyo mumwechete kuna Tenzi.[36] Kana murume achiona kuti haasikuzvibata kumusikana wake. Kana havi dzake dzanyanya uye pane zvinofanira kuitwa ngaaite zvaari kuda kuita, ngaaroore. Hapana chakaipa.[37] Asi munhu akanyatsofunga mumwoyo make kurega kuroora asina amumanikidza achinyatsoziva zvaari kuita, anyatsozvironga mumwoyo make kusaroora musikana wake, anoita zvakanaka.[38] Naizvozvo munhu anoroora musikana wake anoita zvakanaka uyewo munhu asingaroori anotoita zviri nani.[39] Kana murume achiri mupenyu mudzimai anosungwa nomurawo wokuramba akabatana nomurume wake, asi murume wake akafa, akasununguka kuroorwa nomurume waanoda asi ngazviitwe muna Tenzi.[40] Asi sokuona kwangu angatova munhu akakomborerwa zvake akaramba ari zvaari izvozvo. Ndinofunga kuti ndina Mweya waMwari.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008