A A A A A

Zvivi: [Kuba]


1 VaKorinte 6:10
kana mbavha, kana vano ruchiva, kana zvidhakwa kana vanyombi kana makororo vanokwanisa kupinda muumambo hwaMwari.

1 Timoti 6:10
nokuti kudisisa mari ndiwo mudzi wouipi hwose. Pamusana pokukara mari ikoko vamwe vakazosiya chitendero zvikazovarwadza mumwoyo zvikuru.

VaEfeso 4:28
Mbavha ngaachirega kuba ichiita basa kwaro namaoko ayo [rinoiraramisa] kuti ibatsire vasina chokubata.

Ekisodho 20:15
Usabe.

Ekisodho 22:7
“Kana munhu akachengeteswa mari kana kuti zvinhu zvinokosha, zvobva zvabirwa mumba make, kana mbavha ikazozikanwa, ngairipiswe kanopetwa kaviri.

Hosiya 4:2
Kupika nhema nokureva nhema nokuuraya, nokuba nokuita upombwe, uye utsinye husina muganhu, uyezve kuuraya kusina magumo.

John 10:10
Mbavha inouya chete kuzoba, nokuzouraya nokuparadza, ini ndakauya kuti vanhu vawane upenyu, uye kuti vawane upenyu huzere.

Revhitiko 19:11-13
[11] “Musabe kana kunyengedzana kana kureva nhema.[12] Musapike nhema nezita rangu muchiipisa zita raMwari wenyu, ndini Tenzi ndinodaro.[13] “Musabate mumwe wenyu zvakaipa kana kupamba zvinhu zvake. Regai kurara muine mubayiro womushandi usiku hwose kusvikira mangwanani.

Ruka 19:8
Zakeo akamirawo achiti kuna Tenzi, “Chionai Tenzi ini ndichapa kuvarombo hafu yezvinhu zvangu. Kana ndakabiridzira munhu chinhu ndichamudzorera kakapetwa kana.”

Mako 10:19
Unoziva wani mitemo inoti; usauraye, usaite upombwe, usabe, usaite uchapupu hwenhema, usanyengedze, remekedza baba naamai vako.”

Mateu 19:18
Iye akati, “Ipi yacho?” Jesu akati, “Inoti, usauraye, usaite upombwe, usabe, usaite uchapupu hwenhema.

Zvirevo 10:2
Upfumi hunowanikwa zvakaipa, hauna chimuko asi ururami hunoponesa kurufu.

Zvirevo 12:22
Miromo inoreva nhema haidiwe naTenzi asi vanotendeseka mukuita kwavo anofadzwa navo.

Zvirevo 20:17
Chingwa chokuba chinonaka asi mushure chinopinduka kuita somunhu ane jecha mukanwa.

Mapisarema 62:10
Musavimbe nokuita zvokumanikidza vanhu kana kutarisira kuwana zvinhu nokupamba. Kunyange upfumi hukawanda zvahwo, usaise mwoyo wako mahuri.

VaRoma 13:7
Varipei vose zvavanokodzera kuripwa. Kana uri mutero wapamunhu nomunhu ripai mutero iwoyo kana uri mutero wapazvinhu ripaiwo zvinofanira kuripwa muchikudza vanofanira kukudzwa nokuremekedza vanofanira kuremekedzwa.

VaRoma 13:9
Mitemo inoti usaite upombwe, usauraye, usabe, usachive nemimwe mitemo yose inobatanidzwa yose mushoko iri rinoti, “Ida mumwe wako sokuda kwaunozviita.”

Revhitiko 6:2-4
[2] “Ngatiti munhu atadzira Tenzi, akatadza kuve munhu anovimbika kwaari nokunyengedza kwaanoita mumwe wake panyaya dzokubatiswa zvinhu, kana dzokuchengeteswa zvinhu, kana dzokupamba zvinhu, kana dzokuwana zvinhu kune mumwe wako nomutoo usina kunaka,[3] kana kuti owana chinhu chomumwe chakarashika, onyepa achipika zvenhema zvake nezvacho, kana sezvinongoitwa navanhu mune zvimwe zvizhinji zvavanoita vachizotadza,[4] kana munhu akanganisa achipara mhosva mukudaro, ngaadzosere zvaakapamba, kana zvaawana nechisimba, kana zvaakanga abatiswa achichengeteswa, kana chakanga charasika chaakanhonga,

Ekisodho 22:1-4
[1] “Kana munhu akaba mombe kana hwai akaiuraya, kana kuti akaitengesa, ngaaripiswe mombe shanu pamombe imwechete; pahwai imwechete ngaaripiswe hwai ina.[2] Kana mbavha ikabatwa ichipaza, ikarohwa ikafa, munhu anenge aiuraya haapiwe mhosva yokuponda munhu.[3] Asi kana zvikaitika ari masikati machena, ane mhosva yokuponda munhu. “Mbavha ngairipiswe zvakakwana, kana isina chainacho, ngaitengeswe pawanikwe muripo wezvayakaba.[4] Kana akanga aba mombe kana kuti dhongi kana hwai, akazowanikwa ainayo iri mhenyu, ngaaripe muripo wakapetwa kaviri.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008