A A A A A

Zvivi: [Kuverengera]


1 VaKorinte 14:40
Asi zvinhu zvose ngazviitwe nomutoo kwawo zvakarongwawo zvakanaka.

Muparidzi 9:10
Chaunenge wagona kuita namaoko ako chiite nesimba rako rose nokuti kunzvimbo yavafi kwauri kuenda hakuna basa kana pfungwa kana ruzivo kana ungwaru.

Muparidzi 11:4
Munhu anogara akatarisa mhepo haambodyara uye anodyara akatarisa makore haakohwe.

VaGaratiya 6:9
Ngatiregei kuneta kuita zvakanaka nokuti nenguva yacho tichazokohwa kana tikarega kurasa mwoyo.

VaHebheru 12:11
Panguva iyoyo kurangwa kwose kunorwadza panze pokufadza asi pashure kunoberekera vadzidziswa nako muchero worugare wokururama.

VaHebheru 10:12
Asi Kristu paakapira nokusingaperi chibayiro chimwechete chokupfupira zvitadzo akandogara kurudyi rwaMwari

James 4:17
Munhu anoziva zvinofanira kuitwa zvakarurama, asi asingazviiti, kwaari chitadzo.

John 9:4
“Tinofanira kuita mabasa euyo akandituma kuchakachena. Usiku huri kuuya hwokuti hapana anozokwanisa kushanda.

Ruka 12:35
“Garai makakunyira nguwo dzenyu muchiuno makabatidza mwenje yenyu

Ruka 12:40
Nemiwo munofanira kugara makagadzirira nokuti Mwanakomana womunhu anouya nenguva yamusingatarisiri.”

Mateu 6:33
Imi, kutangira zvose tsvakai umambo hwake; noururami hwake, zvinhu zvose izvi zvichavawo zvenyu.

VaFiripi 4:13
Ndinogona kuita zvinhu zvose maari iye anondisimbisa.

Zvirevo 10:4
Kugara maoko kunounza urombo asi kugwinyisa maoko kunopfumisa.

Zvirevo 12:24-25
[24] Munhu anogwinyisa maoko achatonga asi anogara maoko achaendeswa kuchibharo.[25] Kuzvidya mwoyo kunoonza asi shoko rakanaka rinomunyevenutsa mwoyo.

Zvirevo 13:4
Nyope yomunhu inosuwira zvinhu asi haina chainowana, vanochamirira basa vanokora.

Zvirevo 14:23
Basa rose rose rine chimuko, asi kungotaura bedzi kunosvitsa pakushaiwa.

Zvirevo 18:9
Munhu anoita nungo pabasa mukoma nomunun'una nemharadzi.

Zvirevo 20:4
Tsimbe hairime pakurima, pakukohwa inondotsvaka asi hapana chainowana.

Zvirevo 21:17
Munhu anoda zvokunakirwa anova murombo, munhu anoda waini namafuta haambopfuma.

Zvirevo 27:1
Usazvitutumadze nezvamangwana nokuti hauzivi zvichauya mune ramangwana.

VaRoma 7:20-21
[20] Zvino kana ndichiita zvandisingadi kuita, handisirini ndiri kuzviita asi kamwoyo kokuda kutadza kanogara mandiri kaya.[21] Saka ndavakutozviona somutemo kuti kana ndichida kuita zvakanaka, chakaipa chinenge chiri pedyo pedyo.

VaEfeso 5:15-17
[15] Naizvozvo fambai makachenjera kwete savanhu vasina kungwara asi savanhu vakangwara.[16] Nyatsoshandisai nguva yenyu nokuti kwaipa mazuva ano.[17] Naizvozvo musave mazirema asi nzwisisai zvinoda Tenzi

Ruka 9:59-62
[59] Akatiwo kunomumwe, “Nditevere.” Asi iye akati, “Tenzi regai nditange ndambondoviga baba vangu.”[60] Asi iye akamuti, “Rega vafi vavige vakafa vavo. Chako iwe kuenda kundoparidza umambo hwaMwari.”[61] Mumwewo akati, “Ndichakuteverai, Tenzi, asi regai nditange ndambondoonekana nevari kumusha kwangu.”[62] Jesu akati kwaari, “Hakuna munhu anobata gejo asi iye achicheuka shure angakodzere umambo hwaMwari.”

Zvirevo 24:30-34
[30] Ndapfuura nepamunda wenyope napamunda webenzi wemugirepisi.[31] Wonei wakati ndu neminzwa pasi pakazara norukato. Rusvingo rwawo rwakanga rwakapazika[32] Ndakaona ndikarangarira ndakatarisa ndikawona chidzidzo.[33] Kuti regai ndimboti kotsirei kashoma regai ndimboti tsomwairei kashoma ndimboti maoko gumbatei kuzorora zvangu[34] urombo hunobva hwati pauri tutururu segandanga uye kushaiwa kunouya kwauri somunhu akapakata zvombo zvokurwa.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008