A A A A A

Zvivi: [Nhema]


Genesisi 3:4
Nyokawo ikati kumukadzi, “Kwete, hamumbofa!

Revhitiko 19:11
“Musabe kana kunyengedzana kana kureva nhema.

Mapisarema 119:163
Ndinovenga uye ndinosema nhema asi ndinoda mutemo wenyu.

Zvirevo 12:22
Miromo inoreva nhema haidiwe naTenzi asi vanotendeseka mukuita kwavo anofadzwa navo.

Zvirevo 13:5
Akarurama anovenga nhema asi akaipa anoita zvinotsverutsa uye zvinonyadzisa.

Zvirevo 14:5
Chapupu chakatendeka hachirevi nhema asi chapupu chenhema chinonyepa.

Zvirevo 17:7
Kutaura zvakanaka hakupindirani nebenzi ko kutozoti jinda rinotaura nhema.

Hosiya 11:12
VokwaEfuremu vandikomberedza namanyepo, vembawo yokwaIsiraeri vachindikomberedza nounyengedzi. Asi vokwaJudha vanofamba naTenzi uye vakatendeseka kuna iye Anoera.

Zefaniya 3:13
Vanhu vanenge vasara muIsiraeri havana uipi hwavachazoita kana kureva nhema. Mumuromo mavo hamuchazowanikwa rurimi rune unyengedzi nokuti vacharara zvavo kusina anovatyityidzira.”

John 8:44
Imi muri vana vababa venyu Dhiabhori uye chamakasarudza, kuita zvinodiwa nababa venyu. Iye akanga ari mhondi kubvira pakutanga, uye haanei nechokwadi nokuti maari hamuna chokwadi. Kana achireva nhema, ari kutotaura maererano nezvaari nokuti iye munyepi uye ndibaba wamanyepo.

Mabasa 5:3
Asi Pita akati, “Nhai Ananiya wapindwa sei naSatani kudai kuti ureve nhema kuna Mweya Mutsvene uchizvichengetera chimwe chikamu chomutengo womunda?

VaEfeso 4:29
Mumuromo menyu ngamurege kubuda mazwi akaora asi mazwi ayo chete anovaka anofambirana nezviripo kuti ape chikomborero vanenge vakateerera.

VaKorose 3:9
Musareverane nhema sezvamunongozvionawo kuti makabvisa upenyu hwenyu hwakare namaitiro ahwo

1 Timoti 4:2
zvinodzidziswa navarevi venhema vanobata vanhu kumeso vane hana dzakadhindwa nomuchiso

James 3:1
Hama dzangu, vazhinji venyu ngavarege kuva vadzidzisi nokuti munoziva kuti isu tinodzidzisa tichatongwa zvakatonyanya kuomarara.

Zvakazarurwa 22:15
Kunze uku kunenge kuine imbwa dzavanhu navaroyi nemhombwe nemhondi navanamati vezvinhu zvisiri Mwari navanofarira uye vanoita zvamanyepo.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008