A A A A A

Zvivi: [Ruchiva]


Ekisodho 20:14
Usaite upombwe.

Mapisarema 101:3
Ndicharega kutarisa chose chinenge chakashata; zvose zvinoitwa navanenge vafuratira Mwari, ndichazvivenga. Handidi kuva nei nazvo.

Mateu 5:28
Asi ini ndinoti kwamuri, ‘Ani naani anotarisa mukadzi achimuchiva atoita upombwe naye mumwoyo make.’

1 VaKorinte 6:13
Chokudya chakaitirwa dumbu dumbu rakaitirwa chokudya. Asi Mwari achazviparadza zvose zviri zviviri Muviri hausi wounzenza asi ndowaTenzi, Tenziwo ndewe muviri

2 Timoti 2:22
Naizvozvo siyana nehavi dzevechiduku unangane noururami nechitendero norudo norugare pamwechete navanodaidza kuna Tenzi nemwoyo wakanaka.

1 Johani 2:16
nokuti zvose zviri panyika zvinoti: ruchiva rwenyama nemesomeso, kana kuzvikudza paupenyu, hazvibvi kuna Baba, zvinobva kunyika.

Zvirevo 6:25
Usatorwe mwoyo norunako rwake usabatwe kumeso netsiye dzake.

VaGaratiya 5:16
Zvandinoreva ndezvizvi, zvokuti tungamirirwai naMweya murege kufadza havi dzomuviri

VaRoma 8:6
Kutorwa mwoyo nezvinhu zvenyama rufu. Asi kuisa mwoyo wako kune zvomweya upenyu norugare

James 1:14-15
[14] Asi munhu wose anoedzwa kana achitorwa mwoyo nokufurirwa noruchiva rwake.[15] Kana ruchiva rwabata runobereka chitadzo. Kana chitadzo chadzika midzi chinounza rufu.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008