A A A A A

Zvivi: [Ruvengo]


1 Johani 1:6
Kana tikati tino ukama hwakanaka naye isu tichifamba murima tinoreva nhema uye tisingatevedzi chokwadi.

1 Johani 2:9-17
[9] Munhu anoti ndiri muchiedza asi iye achivenga hama yake, achiri murima.[10] Anoda hama yake ari muchiedza; machiri hamuna chinomugumbura.[11] Asi munhu anovenga hama yake, ari murima uye ari kufamba murima uyewo haasi kuziva kwaari kuenda, nokuti rima rakamupofomadza maziso.[12] Ndiri kukunyorerai vanangu, nokuti zvitadzo zvenyu zvakaregererwa muzita rake.[13] Ndiri kukunyorerai imi madzibaba nokuti munomuziva iye akanga aripo kubvira pakutanga. Ndiri kukunyorerai imi vechiduku nokuti makakunda muipi. Ndiri kukunyorerai imi vana nokuti munoziva baba.[14] Ndiri kukunyorerai imi madzibaba nokuti munoziva iye akanga ari pakutanga. Ndiri kukunyorerai imi vechidiki nokuti makasimba uye nokuti izwi raMwari rinogara mamuri uyezve nokuti makakunda muipi.[15] Usatorwe mwoyo nenyika kana nezvinhu zvenyika. Kana munhu akada nyika kuda Baba hakumo maari[16] nokuti zvose zviri panyika zvinoti: ruchiva rwenyama nemesomeso, kana kuzvikudza paupenyu, hazvibvi kuna Baba, zvinobva kunyika.[17] Nyika iri kupfuura pamwechete nehavi dzayo asi uyo anoita kuda kwaMwari anogara nokusingaperi.

VaEfeso 4:31
Bvisai mamuri nduramwa dzose nokutsamwa, nehasha nokupopota namakuhwa nouipi hwose.

Zvirevo 8:13-25
[13] Kutya Tenzi kunoreva kuvenga uipi, ndinovenga kuzvikudza nokuzvitutumadza nokutaura kusina kururama.[14] Ndine mazano noungwaru kwahwo ndinoziva chinonzi kusarudza uye ndine simba.[15] Madzimambo ndini chavanotongesa nacho uye vatongi vanotema zvakarurama, chavanotema nacho ndini.[16] Machinda chavanotonga nacho ndini uyewo vakuru vakuru, vose vanotonga pasi.[17] Ndinoda vanondida uye vose vanonditsvaka nomwoyo wose vanondiwana.[18] Upfumi norukudzo ndinazvo uye upfumi hunogara uye hunokubudirira.[19] Muchero wangu uri nani pane ndarama kunyange ndarama yakanakisa uye mukoho wangu unokunda sirivha yakanakisisa.[20] Ndinofamba nenzira yoururami namakwara oruenzaniso.[21] Ndinopfumisa vanondida ndichivazadzira matura avo.[22] “Tenzi aiva neni pakutanga kwamaitiro ake chaiwo, ndini ndaiva chokutanga chezviito zvake zvakare.[23] Ndakaitwa pasichigare pakutanga chaipo nyika isati yatangiswa.[24] Ndakaberekwa hwenje husati hwavapo pasi pasati pava nezvisipiti zvizere nemvura.[25] Ndakaberekwa makomo asati aumbwa, zvikomo zvisati zvavapo,

Zvirevo 10:12-18
[12] Ruvengo runomutsa gakava, asi rudo runofukidza zvikanganiso zvose.[13] Ungwaru hunowanikwa pamuromo pomunhu anonzwisisa asi munhu asina pfungwa shamhu inogara iri pamusana pake.[14] Vangwaru vanopfundira ruzivo rwavo mumwoyo asi muromo webenzi unounza kuparadzwa.[15] Upfumi hwomupfumi iguta rake rakasimba urombo hwavarombo ndihwo hunovaparadza.[16] Basa romururami rinounza upenyu mubayiro wavaipi unosvitsa kuchitadzo.[17] Anochengeta zvidzidziso ari munzira inoenda kuupenyu asi anoramba kutsiurwa anorasika.[18] Munhu anoviga ruvengo munyepi munhu anoreva mumwe ibenzi.

Mapisarema 5:5
Vanozvikudza havangagoni kumira pamberi penyu, munovenga vaiti vose vezvakaipa.

Mapisarema 31:6
Munovenga vanoremekedza vamwari vasina maturo asi ini ndinovimba nemi TENZI.

Mapisarema 36:2
Anozvibata kumeso mukufunga kwake achiti: uipi hwake haugone kuzivikanwa nokuvengwa.

Mapisarema 45:7
Munoda ururami muchivenga uipi, naizvozvo Mwari, Mwari wenyu akakuzodzai namafuta anoratidza kufara kuti muve pamusoro pavamwe venyu.

Mapisarema 97:10
TENZI anoda vanovenga uipi anochengetedza upenyu hwavatsvene vake, anovanunura mumaoko avakaipa.

Mapisarema 119:163
Ndinovenga uye ndinosema nhema asi ndinoda mutemo wenyu.

VaRoma 12:9
Rudo ngarurege kuva rwokungonyengedzera, vengai chakaipa, rambai makati kwati kwati nezvakanaka.

Revhitiko 19:17-18
[17] Usaite daka uchivenga hama yako mumwoyo mako, asi gara pasi unyatsotaurirana naye urege kuita chitadzo pamusana pake.[18] Usatsive kana kuita daka uchivenga vamwe vako. Asi ida mumwe wako sokuda kwaunozviita iwe pachako, ndini Tenzi ndinodaro.

Ruka 6:27-28
[27] “Asi kunemi makateerera ndinoti, Idai mhandu dzenyu, itirai zvakanaka vanokuvengai.[28] Komborerai vanokurengererai rushambwa. Namatirai vanokunyombai.

Mateu 5:23-24
[23] Ipapo kana uchindopira chipo chako paatari, ipapo ukafunga kuti hama yako ine chigumbu newe,[24] siya chipo chako ipapo pamberi peatari uende utange wayanana nehama yako. Wozouya zvako opira chipo chako.

1 Johani 3:14-15
[14] Inga isu tinoziva wani kuti takabva kurufu tichienda kuupenyu nokuda vehama kwatinoita. Munhu asina rudo anogara ari murufu.[15] Munhu anovenga mumwe wake imhondi uye munoziva kuti mhondi haina upenyu husingaperi hunogara mairi.

1 Johani 4:19-20
[19] Isu tine rudo nokuti akatanga kutida.[20] Kana munhu achiti anoda Mwari asi achivenga mumwe wake, munyepi nokuti asingadi mumwe wake waanoona, haangakwanisi kuda Mwari waasati amboona.

Muparidzi 3:1-8
[1] Chinhu chimwe nechimwe chine nguva yacho uye basa rimwe nerimwe rine nguva yaro pasi pedenga.[2] Pane nguva yokuberekwa nenguvawo yokufa. Pane nguva yokusima nenguvawo yokudzipura zvakasimwa.[3] Pane nguva yokuuraya nenguvawo yokuporesa. Pane nguva yokupaza nenguvawo yokuvaka.[4] Pane nguva yokuchema nenguvawo yokuseka. Pane nguva yokuungudza nenguvawo yokupembera.[5] Pane nguva yokukanda mambwe uko nokoko nenguvawo yokuunganidza mabwe. Pane nguva yokumbundirana nenguvawo yokusambundirana.[6] Pane nguva yokutsvaka nenguvawo yokurasa. Pane nguva yokuchengeta nenguvawo yokurasa.[7] Pane nguva yokubvarura nenguvawo yokusona. Pane nguva yokunyarara nenguvawo yokutaura.[8] Pane nguva yokuda nenguvawo yokuvenga. Pane nguva yehondo nenguvawo yorugare.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008