A A A A A

Zvivi: [Makaro]


1 Johani 2:16
nokuti zvose zviri panyika zvinoti: ruchiva rwenyama nemesomeso, kana kuzvikudza paupenyu, hazvibvi kuna Baba, zvinobva kunyika.

2 VaKorinte 9:7
Mumwe nomumwe anofanira kuita sokuzvisarudzira kwaakaita mumwoyo make, kwete seasingadi kana seanomanikidzwa, nokuti Mwari anoda munhu anopa achifara.

Muparidzi 5:10
Munhu anoda mari haaguti mari uye anoda upfumi nokubereka kwahwo izvozviwo hazvinzwisisiki.

VaHebheru 13:5
Usakarire mari. Gutsikana nezvaunazvo nokuti Mwari akati, “Handimbokushaisa chokubata kana kukusiya.”

Ruka 12:15
Akavati, “Chenjerai mungwarire ruchiva rwose nokuti upenyu womunhu hausi mukuwanda kwezvaanazvo.”

Mateu 6:24
“Hapana munhu angashandire vatenzi vaviri, nokuti anogona kuvenga mumwe achida mumwe, kana kuti anoti kwati kwati nomumwe achizvidza mumwe. Haugoni kuva muranda waMwari nomuranda wemari. “Vimba naMwari kuti anokupa zvinokuraramisa.

Zvirevo 11:28
Munhu anovimba nepfuma achasvava asi mururami achapfumvudza seshizha nyoro.

Zvirevo 13:11
Upfumi hunowanikwa nechimbichimbi hautani kupera asi anohuunganidza kashoma nakashoma anotohuwedzeredza.

Zvirevo 14:31
Anodzvinyirira murombo zvisina kunaka anoshora musiki wake, asi anoita tsiye nyoro kwaari anoremekedza musiki wake.

Zvirevo 15:27
Munhu anokarira kuwana upfumi nenzira isina kururama anoparira mhuri yake nhamo asi anovenga pfumbamuromo anorarama.

Zvirevo 20:21
Nhaka yaunowana chimbichimbi haina chikomborero pakupedzisira.

Zvirevo 22:1-9
[1] Zviri nani kuva nezita rakanaka pane kuva noupfumi hwakawanda kuremekedzwa kuri nani pane sirivha kana ndarama.[2] Chavanofanana vapfumi navarombo chimwechete chokuti Tenzi ndiye musiki wavo vose.[3] Wakachenjera anoona njonzi ovanda akapusa anoenderera mberi asi anowona mubayiro wake.[4] Mubayiro wokuzvirereka nowokutya Tenzi upfumi nokuremekedzwa noupenyu.[5] Munzira yomunhu asina kutsarukana mune minzwa nemisungo munhu anozvichengeta anogara kure nazvo.[6] Dzidzisa mwana nzira yaanofanira kufamba nayo kunyange akura haasiane nayo.[7] Vapfumi ndivo vanotonga varombo, mukwereti muranda womukweretesi.[8] Munhu anodyara zvisina ruenzaniso achakohwa matambudziko shamhu yokushatirwa kwake ichamuperera.[9] Munhu ane ruoko rwunopa akakomborerwa nokuti anogoverana chokudya chake navarombo.

Zvirevo 28:22-25
[22] Munhu anonyima anomhanyirira upfumi asi haazivi kuti achashaiwa[23] Munhu anotsiura mumwe ndiye anotozoremekedzwa kupinda muzvambarara wokunyengedza norurimi rwake.[24] Anobira baba kana amai vake achiti hakusi kukanganisa ishamwari yemharadzi.[25] Munhu anemakaro anomutsa muchokoto asi anovimba naTenzi anopfumiswa.

1 Petro 5:2-3
[2] Fudzai danga raMwari rakaiswa mumaoko menyu, kwete sokunge munomanikidzwa asi nomwoyo unoda, kwete pamusana pokuda kuzvipfumisa zvinonyadzisa asi muchitozvifarira.[3] Musaite zvechisimba navari pasi penyu asi mukutova muenzaniso kudanga iroro.

1 VaKorinte 4:11-13
[11] Kutaura kuno, tine nzara nenyota, uye takapfeka marengenya. Tinorohwa uye hatina musha.[12] Tinozvishandira namaoko edu. Kana tikatukwa, isu tinoti ngavakomborerwe. Tikashushwa tinotirira.[13] Kana tikareverwa makuhwa tinopindura zvinoyananisa. Iye zvino tiri marara zvawo apanyika namagufu azvose.

1 Timoti 6:6-19
[6] Hongu kuitira Mwari kunopfumisa ndokunge munhu achigutsikana nezvaanazvo[7] nokuti hatina kuuya nechinhu panyika uyewo hatikwanisi kubva nechinhu panyika[8] asi kana tiine chokudya nechokupfeka; naizvozvo tinofanira kugutsikana.[9] Asi avo vana kamwoyo kokuda kupfuma vanopinda muchiedzo nomuriva uye mukuda zvinhu zvisina maturo zvinotokuvadza zvinoisawo vazhinji mukupera basa nokuparadzwa[10] nokuti kudisisa mari ndiwo mudzi wouipi hwose. Pamusana pokukara mari ikoko vamwe vakazosiya chitendero zvikazovarwadza mumwoyo zvikuru.[11] Asi iwe munhu waMwari siyana nezvinhu izvi. Vavarira ururami, kuzvipira kuna Mwari nechitendero norudo nokuva nemwoyo mumwechete nounyoro.[12] Rwira chitendero zvakanaka uve noupenyu husingaperi hwawakadanirwa pawakapupura zvakanaka pamberi pezvapupu zvizhinji.[13] Pamberi paMwari anopa upenyu kuzvinhu zvose uye pamberi paKristu Jesu akapupura zvakanaka paumboo hwake pamberi paPontio Pirato,[14] ndinokukomeresa kuti uchengete mutemo usina kusvibiswa uye pasina chaunopomerwa kusvikira kuzviratidza kwaTenzi wedu Jesu Kristu.[15] Izvi zvichazoratidzwa panguva yakakodzera naiye wamakomborero, Mambo wamadzimambo naTenzi wavatenzi[16] iye oga chirambakusakara; asingafi anogara muchiedza chisingasvikiki; asina kumboonekwa nomunhu uye asingagoni kuonekwa. Iye ngaarumbidzwe noutongi husingaperi. Ameni.[17] Vapfumi vapasi pano, vataurire kuti varege kuzvitutumadza kana kuvimba noupfumi husina paho. Asi ngavavimbe naMwari anotifashurira zvose zvinotifadza.[18] Vanofanira kuita zvakanaka vavevo vapfumi mumabasa akanaka vanopa vachida vavewo vanamupanegombe vasingapi vachikonyodza.[19] Saizvozvo vachazvivakira ugaro hwakanaka hweramangwana ravo vachizozviwanira upenyu ihwohwo hwezvirokwazvo.

James 5:1-6
[1] Zvino imi vapfumi chemai muridze mhere nokuda kwenhamo dzichakuwirai.[2] Upfumi hwenyu huri kuora uye hanzu dzenyu dziri kudyiwa nezviundudzi.[3] Ndarama yenyu neSirivha zviri kuita ngura. Ngura yazvo ndiyo ichakuwanisai mhosva. Ichakudyai nyama yenyu somoto. Makazviunganidzira upfumi kuitira mazuva okupedzisira.[4] Chinzwai munzwe kuchema kuri kuita mibayiro yavashandi vaikohwa minda yenyu yamakachengeta zvokubiridzira, uye kuchema kwavakohwi kwakasvika munzeve dzaTenzi wehondo nehondo.[5] Makagara panyika mumutambaratede nomumafaro. Makazvikodza nezvapamwoyo kuitira zuva rokubaiwa.[6] Makapa mhosva mukauraya mururami asi haana kukudzivisai.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008