A A A A A

Zvakavanzika: [Unicorns]


Dhanyeri 8:5
Pandaicherechedza kudaro, onei hero gotora richiuya richibva kumadokero richidimura nenyika yose zvayo risingatsiki pasi. Mbudzi iyoyo yaiva norunyanga rwainyatsoonekwa nechapakati pamaziso ayo.

Numeri 23:22
Mwari akavaburitsa muIjipiti, achivarwira nesimba semvumba.

Numeri 24:8
Mwari akavaburitsa kuIjipiti, achivarwira nesimba semvumba, ndudzi dzavanhu dzinovavenga vachadziparadza, mapfupa avavengi vavo vachaati bwabwabwa vachivabvoora nemiseve yavo.

Mapisarema 92:10
Asi imi makandisimbaradza senyanga yenyati, makandizodza namafuta mutsva.

Zekaria 9:14
TENZI ndipo paachaonekwa nechapamusoro pavo, misevewo yake iri mheni zvayo kuenda. TENZI Mwari acharidza hwamanda agoenda achifamba hake nomuchamupupuri chamaodzanyemba.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008