A A A A A

Zvakavanzika: [Giants MuBhaibheri]


Dheuteronomio 1:28
Zvino toendepiko? Hama dzedu dzatiodza mwoyo dzichiti, Vanhu veko ihofori dzavanhu, vakareba kupfuura isu. Maguta avo makuru ane nhungamakore dzamasvingo. Takaonawo hofori dzokwaAnakimu dziriko.’

Dheuteronomio 3:11
(Ogu mambo weBhashani ndiye woga worudzi rwehofori dzavaRefaimu akanga achiri mupenyu. Zvinongooneka neguva rake resimbi riri kuRabha guta revaAmoni. Guva racho rakareba mamita mana, upamhi hwaro hwakaita mamita anenge maviri nomwero chaiwo wamamita).

Genesisi 6:4
Mazuva iwayo namazuva akatevera, panyika paiva nemazihofori chaiwo avanhu vakareba vakaberekwa navanakomana vaMwari pavakatorana navanasikana vavanhu. Vana vacho ndivo magamba aye makuru akarekare aiva nomukurumbira.

Isaya 40:22
Iye agere pamusoro peziendanakuenda rakatenderedza nyika ina vanhu vageremo, vakaita sezvitaunhau iye akawarira matenga sejira rokudzikatirisa anoatambanudza somusasa wetendhe wokugara,

James 2:24
Munozvionawo kuti munhu anoruramiswa namabasa kwete nechitendero choga.

Joshua 11:21
Panguva iyoyo Joshuwa akandoparadza vaAnakimu vomunyika yamakomo vaiti vokuHebhuroni novukuDhebhiri novokuAnabhu novokunyika yaJudha yamakomo, novokunyika yeIsiraeri yamakomo. Joshuwa akavaparadza pamwechete namaguta avo.

Judha 1:6
Uye vatumwa vaya vakasiya chinzvimbo chavo choukuru ukuru vakasiya nzvimbo yavo chaiyo vakasungwa nengetani dzinogara nokusingaperi munzvimbo yerima kusvikira pakutongwa kwezuva guru.

Numeri 13:23-33
[23] Vakasvika kubani reEshikoru vakatanha bazi raiva nesumbu ramagirepisi yaitoitwa zvokutembedzanwa pamafudzi navarume vaviri pamutanda. Vakauyawo nemichero yamapomugiraneti namaonde.[24] Nzvimbo iyoyo yakatumidzwa kuti bani reEshikoru pamusana pesumbu remagirepisi rakachekwapo navaIsiraeri.[25] Shure kwamazuva makumi mana vachimema nyika iyoyo vakazodzokera.[26] Vakafamba vakasvika kwaiva naMosesi naAroni navaIsiraeri vose kunzvimbo inonzi Kadheshi iri kurenje reParani. Vakavataurira zvavakanga vaona ivo negungano rose vakavaratidza michero yenyika iyoyo.[27] Vakarondedzera Mosesi vachiti, “Takasvika kunyika yamakatituma. Ichokwadi kuti nyika iyoyo yakapfuma inoerera uchi nomukaka. Heino michero yayo yatauya nayo.[28] Asi vanhu vageremo vane simba. Maguta avo makuru kwazvo akanyatsokomberedzwa netsvingo. Kunyange hofori dzorudzi rwavaAnaki takadziona ikoko.[29] Rudzi rwaAmareki rugere nechokumaodzanyemba kwayo. VaHiti navaJebhusi navaAmori vanogara mumakomo. VaKanani vari kumadokero pedyo negungwa nepedyo perwizi rwaJorodhani.”[30] Asi Karebhu akanyaradza vanhu vaiva pana Mosesi achiti, “Handeiko izvozvi, tindoitora. Chokwadi, tinokwanisa kuzviita.”[31] Varume vaya vakanga vaenda naye vakati, “Hatikwanisi kundomirisana navo nokuti vakasimba kupinda isu.”[32] Naizvozvo shoko ravakauya vava naro kuzopa vaIsiraeri, vadzoka kundosora nyika iya, raiti, “Nyika yatakasora haikwanise kupa vagari vemo zvokudya zvakakwana. Vanhu vose vatakaonako varefu chaizvo.[33] Takaonawo hofori dzavanhu vorudzi rwaAnakimu. Isu takanga takaita sehwiza ndiko kutiona kwavaitiita.”

Mapisarema 3:6
Handityi zviuru zvavanhu zvakazanirana, zvavanhu varongana vakandikomba, vanoda kundirwisa.

Zvakazarurwa 17:8
Chikara chawakaona chaivapo iye zvino hachisisipo chichabuda mugomba risina parinoperera chichindoparadzwa. Vanhu, panyika, vasina kunyorwa mazita avo mubhuku roupenyu pasi pasati pavapo, vachashamiswa vachiona chikara chiya, kuti chaimbovapo zvino hachichisipo asi chichavapozve.

VaRoma 6:23
nokuti mubayiro wechitadzo rufu. Asi chipo chaMwari chaanopa pachena upenyu husingaperi muna Jesu Kristu Tenzi wedu.

Amosi 2:9-10
[9] “Asi ini ndakavatsakatisira vaAmori vakanga vakareba semiti yemisidhari, uye vakanga vakasimba somioku. Iyeni ndini ndakaparadza michero yake mudenga'mu nemidzi yawo pasi'pa.[10] Uye ndakakuburitsai munyika yeIjipiti ndikakutungamirirai kwamakore makumi mana murenje, kuti mundotora nyika yavaAmori muiite yenyu.

Dheuteronomio 2:10-21
[10] (Kare rudzi rwavaEmimu ndirwo rwaigaramo. Vaiva rudzi rukuru, rune vanhu vakawanda, vakareba sehofori dzerudzi rwavaAnakimu.[11] SevaAnakimu ivo vainziwo vaRefaimu asi vaMoabhu vaivatumidza kuti vaEmimu.[12] Kareko vaHori vaigara kuSeiri. Asi vana vaEsau vakavatorera nyika yavo vakavaparadza ndokubva vagaramo ivo sezvakaitwa navaIsiraeri munyika yavakapiwa naTenzi kuti ive nhaka yavo).[13] “Takazonzi chisumukai muyambuke karukova Zeredhi, tikayambuka.[14] Kwakapera makore makumi matatu namasere kubvira musi watakabva paKadheshibharinea kusvikira musi watakayambuka Zeredhi, kudzamara chizvarwa chose chavarume vose vaikwanisa kuenda kuhondo chapera kufa vasisimo mumatendhe sokupikirwa kwavakaitwa naTenzi.[15] Tenzi nesimba rake akaramba achingovapedza nokufa kudzamara vose vapera.[16] “Kuzoti varume vaya vezero raikwanisa kuenda kuhondo vapera kufa pakati pevaIsiraeri,[17] Tenzi akanditi,[18] ‘Nhasi uno munofanira kudimura muganho weMoabhu paAru.[19] Mukange masvika munyika yavaAmoni musambovanetsa kana kudenhana navo nokuti handisi kuzokupai kunyange kadimbu kenyika yavaAmoni kuti ive nhaka yenyu nokuti ndakaipa vana vaRoti kuti ive yavo.’ ”[20] (Nyika iyoyo inonziwo nyika yavaRefaimu. VaRefaimu ndivo vaimbogaramo kare, asi vaAmoni vaivatumidza kuti maZamuzumimu.[21] Vakanga vari rudzi rukuru rune vanhu vakawanda, vakareba sehofori dzorudzi rwavaAnakimu. Asi Tenzi akavaparadza, vaAmoni ndokutora nyika iyoyo ndokubva vazogara panzvimbo pavo.

Genesisi 6:1-4
[1] Vanhu pavakatanga kuwanda panyika, vakabereka vana vasikana.[2] Vanakomana vaMwari vakaona kuti vasikana ivavo vakanga vakanaka, vakasarudza zvavo vakadzi vavakada, vakavaroora.[3] Tenzi akati, “Handichabvumiri kuti mweya wangu uri mumunhu ugare maari nokusingaperi nokuti munhu ndowenyama, anofa. Saka haachagara panyika nguva inodarika zana ramakore rina makore makumi maviri.”[4] Mazuva iwayo namazuva akatevera, panyika paiva nemazihofori chaiwo avanhu vakareba vakaberekwa navanakomana vaMwari pavakatorana navanasikana vavanhu. Vana vacho ndivo magamba aye makuru akarekare aiva nomukurumbira.

1 Makoronike 20:4-8
[4] Mushure maizvozvo kwakazomuka hondo nevaFirisitia kuGezeru. Sibhekai wokuHusha uya ndopaakauraya Sipai aiva mumwe wechizvarwa cheHofori, vaFirisitia vakabva vava kutongwa navamwe.[5] Kwakazoita zvakare imwe hondo nevaFirisitia ndokubva Erihanani mwanakomana waJairi auraya Rahimi mukoma nomunun'una naGoriyati wechiGiti. Rwiriko rwepfumo rake rwainge mutandariko womuruki.[6] Kwakazoitazve imwe hondo kuGati, ikoko kwaiva nerimwe zirume rino chairo. Mumaoko raiti uku minwe mitanhatu, uku mitanhatu, kutsokawo rakati uku zvigunwe zvitanhatu, uku zvitanhatu, pamwechete makumi maviri namana. Aivawo mumwe wechizvarwa chehofori.[7] Paakatafurira Isiraeri, Jonatani mwanakomana waShimei aiva mukoma nomunun'una naDhavhidhi akamuuraya.[8] Ivava ava vaiva zvizvarwa zvehofori dzomuGati. Vakaurayiwa naDhavhidhi navanhu vake.

2 Samueri 21:15-22
[15] VaFirisitia vakazorwazve neIsiraeri ndokubva Dhavhidhi adzikako pamwechete namakurukota ake. Vakarwisana navaFirisitia, Dhavhidhi ndokubva arukutika muviri.[16] Ishibhibhenobhu mumwe wechizvarwa chehofori aiva nepfumo rairema makirogiramu anoda kukwana mana, akasungirira bakatwa idzva akafunga zvokuuraya Dhavhidhi.[17] Asi Abhishai mwanakomana waZeruya akauya kuzomununura akarwisa muFirisitia uyu akamuuraya. Varwi vaDhavhidhi vakapika kwaari kuti, “Hazvimbofa zvakafanira kuitika zvakare kuti imimi mutosimukawo nesu kuenda kuhondo kundorwa kuti murege kudzimisa mwenje weIsiraeri.”[18] Mushure maizvozvo kwakamukazve hondo navaFirisitia kuGobhu ndokubva Sibhekai wokuHusha auraya Safi aiva mumwe wechizvarwa chehofori.[19] Kwakaita zvakare imwe hondo navaFirisitia kuGobhu. Erihanani mwanakomana waJaareoregimu wokuBheterehemu akauraya Goriati muGiti, rwiriko rwepfumo rake rwakanga rwakaita somutandariko wechinoshandiswa nomuruki.[20] Kwakaitikazve imwe hondo kuGati, ikoko kwaiva nerimwe zirume rino chairo. Mumaoko raiti uku minwe mitanhatu uku mitanhatu, kutsokawo rakati uku zvigunwe zvitanhatu uku zvitanhatu pamwechete makumi maviri nezvina. Aivawo mumwe wechizvarwa chehofori.[21] Paakatafurira Isiraeri, Jonatani mwanakomana waShimei aiva mukoma nomunun'una naDhavhidhi, akamuuraya.[22] Ivava vari vana kudai vakanga vari vamwe vechizvarwa chehofori dzomuGati. Vakaurayiwa naDhavhidhi navanhu vake.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008