A A A A A

Zvakavanzika: [Flat kana Round Earth]


1 Makoronike 16:30
Pasi pose zvapo ngapadedere mberi kwake, nyika yakanyatsosimba haitsukunyuki.

1 Samueri 2:8
Anosimudzira varombo kubva pamhukutu pavagere, navasina zvavanazvo kubva pazaradota, achindovagarisa navana vokumba huru, vachitowana zvavo nhaka yezvigaro zvapamusorosoro. Mbiru dzenyika ndedzaTenzi padziri ndipo paakamisa nyika.

Isaya 11:12
Achasimudzira marudzi avanhu chiratidzo achikokorodza vasemwi veIsiraeri agounganidza vanhu vokwaJudha vakamwarariswa kubva kumativi mana enyika.

Isaya 40:22
Iye agere pamusoro peziendanakuenda rakatenderedza nyika ina vanhu vageremo, vakaita sezvitaunhau iye akawarira matenga sejira rokudzikatirisa anoatambanudza somusasa wetendhe wokugara,

Jobho 26:7
Mwari ndiye akatambanudza zidandanakutanda mumhene. Akapaikira nyika pasina pokupaikira.

Jobho 26:10
Akatara denderedzwa pamusoro pemvura pamuganhu wechiedza nerima.

Jobho 28:24
(Nokuti anoona kwakaperera nyika uye anoona chose chiri pasi pedenga.)

Jobho 37:3
Anoati tupfunu nedenga rose, nemheni yake inosvika kumativi ose enyika.

Jobho 37:18
Ungakwanise here iwe kuita zvaanoita zvokutambanudza ziendanakuenda redenga, rakaomarara sechiringiriro choutare hwakaita zvokunyungurutswa?

Mateu 4:8
Dhiabhori akamutorazve akaenda naye kugomo refu — refu akamuratidza umambo noumambo hwapasi pose nembiri yaho.

Zvirevo 8:27
Paakasika matenga ndaivepo, paakaita denderedzwa, pamusoro pehwenje.

Mapisarema 75:3
pachazunguzika nyika navagari vayo vose. Ndini ndichachengeta mbiru dzayo dzakagadzikana. Dzepfunde.

Mapisarema 93:1
TENZI anotonga akapfeka ukuru-ukuru, TENZI akapfeka akasunga simba muchiuno. Nyika yakanyatsoti dzii kumira, haimbofa yakazunguzwa.

Mapisarema 104:5
Makamisa nyika paugaro hwayo kuti irege kumbozunguzwa.

Zvakazarurwa 7:1
Mushure mezvo ndakazoona vatumwa vana vakamira pamativi mana enyika vakadzivirira mhepo ina dzapasi kuti pasave nemhepo inovhuvhuta panyika kana pagungwa kana kuvhuvhuta muti zvawo.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008