A A A A A

Zvakavanzika: [Zviroto]


1 Samueri 28:15
Samueri akati kuna Sauro, “Ko wandinetsereiko nokundidaidza?” Sauro akati, “Ndapinda pfumvu chaiyo ini nokuti vaFirisitia vari kundirwisa, ukuwo Mwari andifuratira. Haachambondipa mhinduro kunyange navaporofita kana muzviroto. Ndokusaka ini ndakudaidzai kuti mundiudze zvokuita.”

Mabasa 2:17
“ ‘Mumazuva okupedzisira, ndizvo zviri kutaura Mwari, ndichadururira Mweya wangu pamusoro pavanhu vose. Vanakomana venyu navanasikana venyu vachaporofita. Vechidiki venyu vachaona zviratidzo, vakwegura venyu vacharotswa hope.

Dhanyeri 1:17
Majaya iwaya ari mana kudaro, Mwari, akaapa ruzivo nounyanzvi hwezvezvinyorwa zvose noungwaru uye Dhanieri ainzwisisa zvose zviratidzo nezviroto.

Muparidzi 5:7
Kurotomoka kungawande zvako, zvinotaurwa zvingawande zvazvo asi chako iwe itya Mwari.

Genesisi 20:3
Asi Mwari akauya kuna Abhimereki mukurota usiku akati kwaari, “Ndokufa uku kwawatoita pamusana pomukadzi wawandotora, mukadzi womuridzi.”

Genesisi 40:8
Vakamuti, “Tarota hope dzedu, asi tashaya munhu anogona kudzidudzira.” Josefi ndokuti kwavari, “Ko handiti kududzira hope ndokwaMwari here? Dondirondedzerai henyu ndinzwe.”

Genesisi 42:9
Josefi akayeuka hope dziye dzaakarota dzaitaura nezvavo ndokuti, “Muri vasorika imi, mauya kuzoongorora nyika ino kuti muone payakaita zinyekenyeke mugoirwisa.”

Jeremiya 23:32
Chinzwai, ini handiwirirani navanoporofita vanotaura kurotswa kwenhema. Ndizvo zviri kutaura Tenzi. Vanozvitaura vachitungamirira vanhu vangu kusiri iko nenhema dzavo nokushaya hanya kwavo ini ndisina kumbovatuma kana kuvaudza kuti vaite. Naizvozvo hapana chavanombobatsira vanhu ava nacho. Ndizvo zvinotaura Tenzi.

Mateu 2:13
Vazivi venyenyedzi vaya pavakaenda, hoyo mutumwa waTenzi akazviratidza kuna Josefi mukurota akati, “Simuka utore mwana naamai vake utizire kuIjipiti ugare ikoko kusvikira ndakutaurira nokuti Herodhi avakuda kutsvaka mwana kuti amuparadze.”

Mateu 2:19
Herodhi paakafa, hoyo mutumwa waTenzi akazvionesa kuna Josefi mukurota ari muIjipiti,

Numeri 12:6
Iye ndokuti, “Chinzwai zvandinoreva! Kana mumwe wenyu ari muporofita ini Tenzi pachangu ndinozviratidza kwaari, kana kutaura naye muchiroto.

Zekaria 10:2
Chandinodariro ndechokuti zvifananidzo zvokunamata zvinongowawata nhema zvadzo, uye vashoperi vanoona zvamanyepo, varotiwo vachirotomoka zvenhema vachinyaradza vanhu zvokungovabata kumeso chete. Nezvo vanhu vanodzungaira sehwai vanotambura nokushaya mufudzi.

Joeri 2:28
“Mushure mezvo zvichazoitika kuti ndichadururira Mweya wangu pamusoro pavanhu vose. Vanakomana venyu navanasikana venyu vachaporofita, vakwegura venyu vacharotswa hope, vechidiki venyu vachaona zviratidzo.

Isaya 29:7-8
[7] Gurusvusvu ravanhu ramarudzi ose, anorwisa guta reArieri, vose zvavo vanorirwisa vachirwisawo nhare yaro yokuzvidzivirira muhondo, vanoripa nhamo; vachaita sokunge chiroto zvacho, chiratidzo chinoonekwa usiku.[8] Sezvinoitika kana munhu ane nzara anorota achidya ozomuka aine nzara yake, iyoyo asina kuguta, kana kuti zvinoitika kana munhu ane nyota anorota achinwa mvura anomuka akarezuka ane nyota yake isina kupera ndozvichaita gurusvusvu ravanhu vamarudzi ose vanorwisa Gomo reZioni.

Dhanyeri 7:1-3
[1] Mugore rechiposhi rokutonga kwaBherishaza, mambo weBhabhironi, Dhanieri akarota hope. Akaona zviratidzo mumusoro make arere pamubhedha wake. Akanyora chiroto ichocho akarondedzera muchidimu zvaakarota.[2] Dhanieri akati, “Zvandakaona muchiratidzo usiku ndezvizvi. Ndakaona mhepo dzokumativi mana edenga dzichisimudza zigungwa guru.[3] Ndokubva mugungwa imomo madzumbunuka zvikara zvina zvakakura chaizvo zvakasiyana.

Dheuteronomio 13:1-3
[1] “Ngatitii pakati penyu pomuka muporofita kana muroti wehope, anofanokuudzai nechiratidzo nenenji,[2] achifembera zvichazoitika, zvichizoitika, asi achizoti ngatinamate vamwe vamwari vausingambozivi, tivashandire.[3] Rega kuteerera zvinotaurwa nomuporofita iyeyo kana muroti wehope iyeyo nokuti Tenzi Mwari wako anenge achitokuedza zvake achida kuona kuti unoda Tenzi Mwari wako nomwoyo wako wose nomweya wako wose here.

Genesisi 41:25-27
[25] Ipapo Josefi akati kuna Farao, “Changamire, hope dzenyu dziri mbiri dziri kunanga chinhu chimwechete. Mwari akuratidzai imi Farao zvaava kuda kuita.[26] Mhou nomwe dzakakora zvinoreva makore manomwe. Hura nomwe dzakasvika zvinorevawo makore manomwe. Hope dzacho dzinongova dzimwechetedzo.[27] Mhou nomwe dziye dzakaondoroka dzakazogumisira kubuda nehura nomwe dzembesanwa dzakanga dzisina kusvika dziya, dzakanga dzakaomeswa nemhepo yokumabvazuva, achava makore manomwe emvemve yenzara huru.

Mateu 1:20-23
[20] Paakanga achiri kufunga izvi, hoyo mutumwa waTenzi akazviratidza kwaari mukurota achiti, “Josefi mwanakomana waDhavhidhi usatye zvako kutora Maria mukadzi wako nokuti pamuviri paanapo akapaita nesimba raMweya Mutsvene.[21] Achapona Mwanakomana waunofanira kutumidza zita rokuti Jesu nokuti achaponesa vanhu vake kuzvitadzo zvavo.”[22] Zvose izvi zvakaitika kuzadzisa zvakanga zvataurwa naTenzi nomuromo womuporofita uya zvokuti:[23] “Tarirai, mhandara ichava napamuviri ichizobereka mwana mukomana. Zita rake richazonzi Imanueri” (zvinoreva kuti Mwari Anesu.)

Genesisi 41:8-12
[8] Kuzoti kwaedza Farao akanetseka zvikuru. Akatuma vanhu kundodaidza n'anga dzose dzomuIjipiti navachenjeri vose. Akavarondedzera hope dzake, asi havana kugona kudzidudzira kuna Farao.[9] Ipapo mukuru mukuru wokuona nezvewaini akataura kuna Farao achiti, “Nhasi uno ndayeuchidzwa kutadza kwangu.[10] Handiti imi mambo makambotishatirirwa isu varanda venyu, ini nomukuru mukuru wevabiki, makatisunga tikaiswa mujeri, mumba yomukuru wavachengeti vokwamambo.[11] Tose tiri vaviri takarota hope usiku humwechete. Hope dzomumwe nomumwe wedu dzaiva nezvedzaireva.[12] Takanga tiine rimwe jaya rechiHebheru raiva muranda womukuru wavachengetedzi iyeyo. Takamurondedzera hope dzedu, iye akabva adudzira chiroto chimwe nechimwe.

Jobho 33:14-18
[14] “Mwari anomboti taurei odzokororazve kaviri kaviri kunyange munhu asingazvioni.[15] Anogona kutaura muchiroto kana muchioneso chousiku munhu akabatwa chaizvo nehope achikotsira pauriri hwake.[16] Ndipo paanozarura vanhu nzeve obva aona kuti chaanoda kuti vadziidze vachidzidza,[17] kuti munhu apinduke pane zvaanenge achiita uye kuti munhu arege kuzvikudza.[18] Anodzivirira munhu kuwira mugomba uye kubaiwa nepfumo.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008