A A A A A

Hupenyu: [Kushungurudzika]


VaFiripi 4:8
Pokupedzisira hama dzangu, chinhu chose chinenge chiri chechokwadi kana chinoremekedzeka kana chakarurama kana chitsvene chose nechinoyevedza kana chinoyemurika nechino runako rwakanyanya kwazvo kana chinorumbidzika, nyatsozvidzamisai izvozvo mundangariro dzenyu.

Dheuteronomio 31:8
Tenzi ndiye achakutungamirira, achava newe, haazokufuratira kana kukusiya woga. Usatye kana kuzeza.”

Mapisarema 34:17
Kana vakarurama vakachemera rubatsiro TENZI anovanzwa achivanunura munhamo dzavo dzose.

Mapisarema 40:1-3
[1] Rwiyo rwokurumbidza nokukumbira rubatsiro Ndakamira ndamirirazve TENZI, iye akarerekera kwandiri akanzwa chichemo changu.[2] Akandiburitsa mugomba rinounga, kubva munhope yomunyakwe. Akanditsikisa padombo akatsigisa kufamba kwangu.[3] Akaisa rwiyo rutsva pamuromo pangu, rumbo rwokurumbidza Mwari wedu; vazhinji vachazviona vakatya vachizovimba naTENZI.

Mapisarema 3:3
Asi kwandiri imi TENZI ndimi nhoo yangu. Ndimi mbiri yangu, uye ndimi munoita kuti ndisimudze musoro.

Mapisarema 32:10
Nhamo dzavakaipa dzakawanda vanovimba naTENZI, mwoyochena wake unovakomberedza.

Mapisarema 42:11
Ko ndasuruvara neiko kudai iyeni ko ndadzongodzwa mwoyo mukati mangu seiko kudai? Ndinotarisira kuna Mwari nokuti ndichamurumbidzazve iye rubatsiro rwangu naMwari wangu.

1 Petro 5:6-7
[6] Nokudaro zvininipisei pasi poruoko rwaMwari rune simba kuti nenguva yakafanira azokupembedzai zvikuru.[7] Turirai zvinokudyai mwoyo zvose kwaari nokuti anehanya nemi.

John 16:33
Ndakutaurirai izvi kuti muwane rugare mandiri. Pasi pano muchava namatambudziko asi tsungai mwoyo ndakakunda pasi.”

VaRoma 8:38-39
[38] nokuti ndine chokwadi chokuti hapana rufu kana upenyu kana vatumwa kana vano ukuru ukuru kana zvinhu zviripo iye zvino kana zvichauya kana masimba,[39] kana urefu kana kukwira mudenga kana udziki pasi kana chimwe zvacho muzvisikwa zvose chinogona kutiparadzanisa norudo rwaMwari rwuri muna Kristu Jesu Tenzi wedu.

1 Petro 4:12-13
[12] Vadikanwi musashamisike nenhamo inopfuta moto inokuwirai kuti ikuedzei; zvinoita sokunge chimwe chinhu chinoshamisa chiri kuitika kwamuri.[13] Asi itofarai nokutambudzika kwenyu pamwechete naKristu kuitira kuti muzofarawo nokupembera kufara pacharatidzwa pachena mbiri yake.

Mapisarema 37:23-24
[23] Munhu kana achifamba anotungamirirwa naTENZI; anosimbisa munhu ano mugariro unomufadza[24] Kunyange akawa, haabva ati mbombombo nokuti TENZI ndiye anomubata ruoko.

Isaya 41:10
Naizvozvo usatye nokuti ndinewe. Usatambudzike zvako mumwoyo nokuti ini ndini Mwari wako. Ini ndichakusimbisa ndichikubatsira, ndichakutsigira noruoko rwangu runokurira.’

2 VaKorinte 1:3-4
[3] Ngaarumbidzwe Mwari Baba vaTenzi wedu Jesu Kristu, Baba vetsitsi, Mwari anonyaradza muna zvose,[4] anotinyaradza mumatambudziko edu ose, kuti tikwanisewo kunyaradza vamwe vanenge vari mumatambudziko api naapi zvawo nokunyaradzwa ikoko kwatinenge taitwa naMwari.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008