A A A A A

Hupenyu: [Rufu]


John 3:16
Mwari akada pasi zvikuru zvokuti akapa Mwanakomana wake mumwechete kuti munhu wose anotenda maari arege kufa, asi kuti awane upenyu husingaperi.

1 VaTesaronika 4:14
Sezvatinotenda kuti Jesu akafa akamukazve saizvozvowo, nokuna Jesu, Mwari achadzosa pamwe naye vakafa.

John 11:26
Munhu anogara akabatana neni uye anotenda mandiri haazombofa. Unotenda here izvi?”

VaRoma 6:23
nokuti mubayiro wechitadzo rufu. Asi chipo chaMwari chaanopa pachena upenyu husingaperi muna Jesu Kristu Tenzi wedu.

Mapisarema 23:4
Kunyange ndikafamba mumupata werima rakati kwirindindi handingatyi chakaipa nokuti imi muneni. Tsvimbo yenyu nomudonzvo wenyu zvinondinyaradza.

Zvakazarurwa 21:4
Achapukuta misodzi yose pamaziso avo. Rufu haruchazovapozve, hapachazova nokuungudza kana kuchema kana kurwadziwazve, nokuti zvinhu zvakare zvinenge zvapfuura.”

VaRoma 14:8
Kana tiri vapenyu tinoraramira Tenzi. Uye kana tichifa tinofira Tenzi. Saizvozvo kana tikararama kana kufa tiri vaTenzi.

Muparidzi 12:7
Ivhu rodzokera kunyika sezvarakanga riri mweya wodzokera kuna Mwari akamboupa.

Ruka 23:43
Jesu akati kwaari, “Zvechokwadi ndinoti kwauri, uchava neni muparadhiso iye nhasi uno.”

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008