A A A A A

Hupenyu: [Kufambidzana Nevanhu]


Zvirevo 7:6-21
[6] Nokuti ndiri pahwindho remba yangu ndakatarisa napasefa yangu.[7] Ndakaona pakati pevoruzhinji ndikaongorora pane vechidiki jaya risina njere,[8] richipfuura nepedyo nomukadzi uya richienda nenzira inoenda kumba kwake[9] nguva yoruvhunzavaeni kumanheru panguva yousiku, yerima.[10] Ndopandakaona mukadzi osangana naye akapfeka sepfambi aine zvaainanga[11] achipupira kwazvo kutaura asingagari pamba.[12] Akamboti mumugwagwa, hoyo kumusika anogaririra pakona dzose dzose.[13] Akamubata akamutsvoda akati kwaari, zvisina nenyadzi dzose,[14] “Ndanga ndiine chibayiro chokuti ndipire ndazadzisa nhasi mhiko dzangu.[15] Ndokusaka ndauya, kuzokuchingura ndichikutsvagisisa zvino ndakuwana.[16] Ndawaridza mubhedha wangu zvakanaka namachira emavara-mavara okuIjipiti erineni.[17] Ndapfapfadzira mubhedha nemura, nearoi nechinamoni.[18] Uya tigutsane nezvorudo kusvikira kwaedza ngatifadzane nerudo[19] nokuti murume wangu haapo, akafamba rwendo rurefu.[20] Akatakura katsapo kemari anozodzoka mwedzi wave jenaguru.”[21] Akamugombedzera namashoko mazhinji okunyengetedza, namazwi ake akanyorovera akamumanikidza.

Amosi 3:3
Ko vanhu vaviri vangafambe pamwechete vasina kurangana here?

2 VaKorinte 6:14-18
[14] Musasungwe pajoko navanhu vasingatendi nokuti ururami hunei nouipi? Kana kuti chiedza chine ukama hwei nerima?[15] Kristu anganzwanane sei naBheriari? Kana kuti mutendi ane mugove wei naasingatendi.[16] Temberi yaMwari inowirirana papi nezvifananidzo zvinonamatwa saMwari. Zvino isu tiri Temberi yaMwari mupenyu sokutaura kwakaita Mwari achiti, “Ndichagara mavari ndichifamba pakati pavo uye ndichava Mwari wavo ivowo vachava vanhu vangu.”[17] Saka ibvai mukati mavo mupararane navo, ndizvo zviri kutaura Tenzi. Musawane chakan'ora chamunobata. Pakadaro, ini ndichakugamuchirai.[18] Ini ndichava Baba kwamuri, imi muchiva vanakomana vangu navanasikana vangu. Ndizvo zviri kutaura Tenzi Samasimbaose.

VaEfeso 5:19
Tauriranai muchiimbirana nziyo nedzimbo nezvimbo zvaMweya muchiimba muchiita mumhanzi kuna Tenzi nemwoyo yenyu yose

VaFiripi 4:13
Ndinogona kuita zvinhu zvose maari iye anondisimbisa.

James 4:4
Vanhu vasingatendeki! Hamuzivi here kuti kushamwaridzana nenyika kunoita kuti muvengane naMwari? Naizvozvo munhu anoda kuva shamwari yenyika anozviita mhandu yaMwari.

2 Samueri 12:1
Tenzi akatuma Natani kuna Dhavhidhi. Paakasvika kwaari akamuti, “Kwaiva navamwe varume vaviri mune rimwe guta. Mumwe aiva mupfumi mumwe ari murombo.

1 Madzimambo 9:1
Soromoni paakapedza kuvaka imba yaTenzi nomuzinda wamambo nezvose zvaaida kuvaka,

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008