A A A A A

Hupenyu: [Chirikadzi]


James 1:27
Unamati hwakanyatsoti tsvikiti husina kusvibiswa pamberi paMwari naBaba, ndohuhu: kushanyira nherera nechirikadzi munhamo dzadzo uye kuzvibata usingasvibiswi nenyika.

Mabasa 6:1
Pamazuva iwayo vadzidzi pavakanga vava kuwanda vechiGiriki vakanyunyutira vechiHebheru nokuti chirikadzi dzavo dzaidarikirwa pakugoverwa kwamazuva ose.

1 Timoti 5:3-16
[3] Remekedza chirikadzi, dzinenge dziri chirikadzi chechokwadi.[4] Kana chirikadzi iina vana kana vazukuru ngavatange vadzidza basa ravo savanamati ravanofanira kuita kumhuri yavo vawane zvavanodzorerawo kuvabereki vavo nokuti izvi ndizvo zvinofadza Mwari.[5] Chirikadzi chaiyo yakasiiwa ichingova yoga yoga, inotarisira kuna Mwari, inoramba ichingokumbira ichinamata siku nesikati.[6] Asi chirikadzi inoda zvokuzvifadza, ichirikadzi yakatofa iyo ichiri mhenyu.[7] Dzidzisa zvinhu izvozvi kuti dzirege kuwana chadzinoshorwa nacho.[8] Kana munhu asingachengeti hama dzake, zvikuru vemhuri yokwake, munhu akadaro atorasa chitendero chake uye akatoipa kupinda asingatendi.[9] Kana chirikadzi isati yasvitsa makore makumi matanhatu ngairege kunyoreswa zita uye inofanira kunge iri chirikadzi yakangoroorwa kamwechete.[10] Anofanira kuva munhu anopupurirwa pamusoro pamabasa ake akanaka nokurera kwaakaita vana vake anogamuchira vaenzi zvakanaka uye anoshambidza tsoka dzavatsvene achiyamura vatamburi uye ari mudzimai anofarira kuita zvakanaka nenzira dzose.[11] Asi ramba kunyoresa chirikadzi dzechidiki nokuti kana dzotadziswa kushandira Kristu nechikonzero chehavi dzadzo, dzinoda kuroorwa.[12] Saizvozvo dzobva dzazvipisa mhosva pamusana pokutyora chitsidzo chadzo chokutanga.[13] Pamusoro paizvozvo dzinodzidza kuva tsimbe dzinotevedza nedzimba, dzisiri nyope chete asi kuti vanhu vamakuhwa vanongwarira zvamashiripiti vachitaura zvavasingafaniri kutaura.[14] Nezvo ini ndinoti chirikadzi dzechidiki ngadziroorwe dzibereke vana dzichengetedze mhuri dzadzo dziregewo kupa muvengi mukana wokutaura zvakaipa nezvedu.[15] Vamwe vavo vakatotetereka vachitevera Satani.[16] Kana mukadzi mutendi ane hama chirikadzi ngaadzibatsire kuti zvirege kuremedza sangano kuti ribatsire chirikadzi chaidzo.

1 Timoti 5:9
Kana chirikadzi isati yasvitsa makore makumi matanhatu ngairege kunyoreswa zita uye inofanira kunge iri chirikadzi yakangoroorwa kamwechete.

1 Timoti 5:3
Remekedza chirikadzi, dzinenge dziri chirikadzi chechokwadi.

1 Timoti 5:16
Kana mukadzi mutendi ane hama chirikadzi ngaadzibatsire kuti zvirege kuremedza sangano kuti ribatsire chirikadzi chaidzo.

Mabasa 9:39
Naizvozvo Pita akasimuka akaenda navo. Paakasvika, vakaenda naye kuimba yapamusoro. Chirikadzi dzose dzakamira paari dzichichema dzichiratidza mabhachi nehanzu dzakasonwa naDhokasi achinavo.

Mabasa 6:1-6
[1] Pamazuva iwayo vadzidzi pavakanga vava kuwanda vechiGiriki vakanyunyutira vechiHebheru nokuti chirikadzi dzavo dzaidarikirwa pakugoverwa kwamazuva ose.[2] Vane gumi navaviri vakaunganidza gungano ravadzidzi vakati, “Hazvina kunaka kuti tirege kuparidza shoko raMwari tichipa zvokudya.[3] Naizvozvo hama dzangu sarudzai pakati penyu varume vanomwe vane zita rakanaka vazere naMweya noungwaru vatinogona kupa basa iri.[4] Asi isu tozvipira kubasa rokunamata nokuva vashandiri veShoko.”[5] Zvavakataura zvakafadza gungano rose. Vakasarudza Sitefani murume akanga azere nechitendero naMweya Mutsvene kouya Firipi naPurokorusi naNikanori koti Timoti naPemenasi naNikorausi wokuAndiyoku akapindukira kuchiJudha.[6] Vakavaunza panavapositori. Ivo vakanamata vakaisa maoko avo pavari.

1 Timoti 5:11-14
[11] Asi ramba kunyoresa chirikadzi dzechidiki nokuti kana dzotadziswa kushandira Kristu nechikonzero chehavi dzadzo, dzinoda kuroorwa.[12] Saizvozvo dzobva dzazvipisa mhosva pamusana pokutyora chitsidzo chadzo chokutanga.[13] Pamusoro paizvozvo dzinodzidza kuva tsimbe dzinotevedza nedzimba, dzisiri nyope chete asi kuti vanhu vamakuhwa vanongwarira zvamashiripiti vachitaura zvavasingafaniri kutaura.[14] Nezvo ini ndinoti chirikadzi dzechidiki ngadziroorwe dzibereke vana dzichengetedze mhuri dzadzo dziregewo kupa muvengi mukana wokutaura zvakaipa nezvedu.

1 VaKorinte 7:8-9
[8] Kuna vasina kuroora nechirikadzi, ndinoti zviri nani kwavari kuramba vasina kuwana sezvandiri.[9] Asi kana vasingakwanisi kuzvibata ngavawane nokuti zvirinani kuwana pano kutsva nehavi.

Mapisarema 68:5
Mwari, munzvimbo yake inoera, ndiBaba wenherera nomudziviriri wechirikadzi.

Dheuteronomio 14:29
VaRevhi sezvo vasina mugove kana nhaka pakati penyu saka ivo pamwechete navatorwa nenherera nechirikadzi dzigere mumaguta enyu vangauye zvavo kuzodya vachiguta, kuti Tenzi Mwari wenyu akukomborerei pabasa ramunobata namaoko enyu.

Dheuteronomio 16:11-14
[11] Pembera uchifara pana Tenzi Mwari wako panzvimbo yaakasarudza kuisa zita rake iwe navana vako vakomana navasikana, nomuranda wako wechikadzi newechirume nomuRevhi agere muguta rako, nomutorwa nenherera nechirikadzi vari pakati penyu.[12] Rangarira kuti waiva muranda muIjipiti, saka chenjerera kuchengeta mirao iyoyi.[13] “Munofanira kuchengeta Mazuva Makuru aMatumba kwamazuva manomwe mapedza kupura nokusvina magirepisi enyu.[14] Pembera uchifara pamazuva ako iwayo, iwe navanakomana vako navanasikana vako navaranda vako vechikadzi nevechirume pamwechete navaRevhi nenherera nechirikadzi vari mumaguta enyu.

Jeremiya 49:11
Siyai zvenyu nherera dzenyu, ndichadzichengeta dziri mhenyu uyewo chirikadzi dzenyu ngadzivimbe neni.

Maraki 3:5
“Ndopandichakuvingai kuzokugadzai dare ndiri chapupu chinokurumidza kupupura chakanangana navanhu vanoromba mushonga nemhombwe navanopika zvemanyepo uye navanhu vanobata zvakaipa mushandi wavo pane zvavanomutambirisa nokuonesa nhamo chirikadzi nenherera uye navanhu vanosaidzira muuyi kure navo, vasinganditye zvavo. Ndizvo zvinotaura Tenzi wehondo nehondo.

Dheuteronomio 14:28-29
[28] “Panenge pangopera makore matatu, unganidzai mumaguta enyu chegumi chezvamakawana gore iroro.[29] VaRevhi sezvo vasina mugove kana nhaka pakati penyu saka ivo pamwechete navatorwa nenherera nechirikadzi dzigere mumaguta enyu vangauye zvavo kuzodya vachiguta, kuti Tenzi Mwari wenyu akukomborerei pabasa ramunobata namaoko enyu.

Jobho 22:9
Waiendesa chirikadzi dzisina chinhu usingatsigire nherera.

Mariro 5:3
Taita senherera dzisina baba; vanaamai vedu vaita sechirikadzi.

Ekisodho 22:22-24
[22] Musatambudze chirikadzi kana nherera.[23] Kana ukavatambudza vakachema kwandiri, chokwadi ndichanzwa kuchema kwavo.[24] Ndichaviruka nehasha ndigokuurayisai muhondo nebakatwa. Madzimai enyu achasara ava chirikadzi, vana venyu vachivawo nherera.

Isaya 10:1-2
[1] Zvichavawana vanotema zvirevo zvisina kururama vanyori vanoramba vachinyora zvirevo zvebasa rechibharo[2] kuti vatadzise vasina chavanacho kuwana ruenzaniso, vachipamba varombo muvanhu vangu zvinhu zvavanofanira kuti vawane uye kuti vapambe chirikadzi nokutorera nherera zvinhu zvadzo.

Ekisodho 22:24
Ndichaviruka nehasha ndigokuurayisai muhondo nebakatwa. Madzimai enyu achasara ava chirikadzi, vana venyu vachivawo nherera.

Jeremiya 15:8
“Ndakaita kuti chirikadzi dzavo dziwande kudarika jecha rokumakungwa. Ndakaunzira vana amai vemajaya mharadzi zuva rakacheka nyika. Ndakaita kuti kurwadziwa nokutya zvingoyerekana zvavapinda.

Jobho 27:15
Vanorarama vake, denda richavaendesa kumakuva chirikadzi dzavo hadzivachemi.

Isaya 10:2
kuti vatadzise vasina chavanacho kuwana ruenzaniso, vachipamba varombo muvanhu vangu zvinhu zvavanofanira kuti vawane uye kuti vapambe chirikadzi nokutorera nherera zvinhu zvadzo.

Jeremiya 18:21
Naizvozvo pinzai vana vavo mushangwa yenzara vaparadzwe namapakatwa, vadzimai vavo vasare vasisina vana, dzangove chirikadzi varume ngavafe nedenda, majaya avo aurayiwe nebakatwa muhondo.

Mapisarema 78:64
Vapristi vavo vakauraiwa namapakatwa chirikadzi dzavo hadzina kuvachema.

Ekisodho 22:22
Musatambudze chirikadzi kana nherera.

Dheuteronomio 27:19
“Ngaawirwe norushambwa munhu anoti kana otonga mhosva yomutorwa kana yenherera kana yechirikadzi osiya zviri pamurao. Vanhu vose vachabvumira vachiti, ‘Ameni.’

Dheuteronomio 24:17
“Rega kuti kana wotonga mutorwa kana nherera, wosiya zviri pamutemo. Kana ukakweretesa chirikadzi, rega kuitorera hanzu yayo yokumbofanobata.

Ruka 2:37
ndokuzogara sechirikadzi kusvikira ava namakore makumi masere ana mana. Haaisiyana neTemberi, maaishandira Mwari siku nesikati, nokutsanya nokunamata.

Dheuteronomio 10:18
Nherera nechirikadzi anoona kuti dzaitirwa zvine ruenzaniso. Mutorwa anomuda anomupawo zvokudya nezvokupfeka.

Isaya 1:17
Dzidzai kuita zvakanaka, onai kuti kuri kutongwa zvino ruenzaniso vanodzvinyirira vanhu ngavagadziridzwe. Miririrai nherera muchireverera chirikadzi.”

VaRoma 7:3
Saizvozvo anonzi chifeve chomukadzi kana akagara nomumwe murume, murume wake achiri mupenyu. Asi murume wake akafa asunungurwa pamutemo iwoyo. Kana akaroorwa nomumwe murume haachisiri chifeve.

1 Timoti 5:4
Kana chirikadzi iina vana kana vazukuru ngavatange vadzidza basa ravo savanamati ravanofanira kuita kumhuri yavo vawane zvavanodzorerawo kuvabereki vavo nokuti izvi ndizvo zvinofadza Mwari.

Dheuteronomio 24:19-21
[19] “Paunokohwa mbesa mumunda wako, ukakanganwa chisumbu chadzo usadzokere kundochitora. Ngachisarire vatorwa nenherera nechirikadzi kuitira kuti Tenzi Mwari wako akukomborere pane zvaunoita.[20] Paunokuzhumura michero yako yamaorivhi usaudzokerere mapazi awo zvakare. Ngaisarire vatorwa nenherera nechirikadzi.[21] Paunokohwa magirepisi mumunda wako wamagirepisi usaudzokerere uchifuhwa.

Jobho 24:3
Vanoteteretsa dhongi renherera vanotora dhonza rechirikadzi kuripa rubatso rwechakavimbiswa.

Ezekieri 22:7
Vanhu vava kuzvidza baba naamai mauri iwe guta, vava kutorera mari vaenzi nenzira dzokusevenzesa chisimba mukati mako. Vanhu vava kuitira zvakaipa nherera nechirikadzi mauri iwe.

1 Timoti 5:10
Anofanira kuva munhu anopupurirwa pamusoro pamabasa ake akanaka nokurera kwaakaita vana vake anogamuchira vaenzi zvakanaka uye anoshambidza tsoka dzavatsvene achiyamura vatamburi uye ari mudzimai anofarira kuita zvakanaka nenzira dzose.

Zvirevo 15:25
Mwari anopaza dzimba dzavanozvikudza asi anochengetedza miganhu yechirikadzi.

Zekaria 7:10
Regai kuonesa nhamo chirikadzi nenherera nomuuyi kunyange murombo. Uye ngaparege kuva nomunhu anorongera mumwe wake mano akaipa mumwoyo.

Mako 12:42-43
[42] Pakazosvikawo imwe chirikadzi, murombo, yakakandawo tumari tuduku tuviri twekopa twaisvitsa sendi.[43] Jesu akadaidza vadzidzi vake ndokuti kwavari, “Zviro kwazvo ndinokuudzai kuti chirikadzi iyi murombo, yaisa, munochengeterwa upfumi hweTemberi zvinopfuura zvakandwa navamwe vose,

Jobho 29:13
chikomborero chavainge vava kufa chaiuya kwandiri ndichiita kuti chirikadzi dzifare zvakadzama mumwoyo.

Dheuteronomio 24:19
“Paunokohwa mbesa mumunda wako, ukakanganwa chisumbu chadzo usadzokere kundochitora. Ngachisarire vatorwa nenherera nechirikadzi kuitira kuti Tenzi Mwari wako akukomborere pane zvaunoita.

Dheuteronomio 26:12
“Gore rechitatu roga roga, igore rokubvisa chegumi chezvose zvaunowana uchipa muRevhi nomutorwa nenherera nechirikadzi kuti dzidye dzigute mumaguta enyu. Kana wapedza

1 Timoti 5:5
Chirikadzi chaiyo yakasiiwa ichingova yoga yoga, inotarisira kuna Mwari, inoramba ichingokumbira ichinamata siku nesikati.

Jeremiya 7:6
mukaregawo kudzvanyirira muuyi kana nherera kana chirikadzi, kana zvokudeura ropa romunhu asina mhosva munzvimbo ino, uyewo kana mukakanda pasi zvokuteveredzana navamwe vamwari zvinokupinzai munhamo,

Mapisarema 94:6
Vanoponda kuuraya chirikadzi nomutorwa vachiuraya zvavo nherera.

Mapisarema 146:9
TENZI anotarisa vatorwa anotsigira chirikadzi nenherera asi nzira yavakaipa anoiparadza.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008