A A A A A

Hupenyu: [Hondo]


Muparidzi 3:8
Pane nguva yokuda nenguvawo yokuvenga. Pane nguva yehondo nenguvawo yorugare.

VaEfeso 6:11
Pfekai zvose zvokurwisa nazvo zvaMwari kuti mukwanise kumirisana namazano akaipa aDhiabhori

Isaya 2:4
Achatonga marudzi ose evanhu achienzanisa mhosva dzendudzi dzavanhu dzakawanda; vachapfura mapakatwa avo vachiaita miromo yemagejo, mapfumo vachiaita majeko okupemhenesa. Hakuna rudzi ruchazosimudzira rumwe rudzi zvarwo bakatwa, zvokudzidzisana kurwa hondo pachange pasisina.

Isaya 19:2
Ndichaita kuti vaIjipiti vamukirane, vacharwisana pachavo, mumwe achirwisana nomumwe wake, maguta achirwisana pachawo, madzimambo achirwisanawo pachawo,

Jeremiya 46:16
“Aita kuti vazhinji venyu vatatarike vachiwira pasi vakataurirana vachiti, ‘Ngatisimukei tidzokere kune vokwedu kunyika yedu kwatakaberekerwa. Pamusana pebakatwa romudzvinyiriri.’

Jeremiya 51:20
“Ndiwe nyundo yangu nechombo changu chehondo. Newe ndinopwanyanisa marudzi newe ndinoparadza umambo hwedzinyika.

Joeri 3:9
“Zivisai zvinhu izvi mukati memarudzi zvokuti, ‘Gadzirirai kurwa hondo, mutsai magamba mwoyo, varwi vehondo vose ngavaswedere padyo, ngavakwidze kuno.

Mika 7:8
Muvengi wangu iwe, rega zvako kunditi toko waro. Kana dai ndikaputsikira pasi, ndichamuka, kana dai ndikagara zvangu murima Tenzi achava chiedza changu.

Mateu 24:6
Muchanzwa zvehondo namarehwarehwa ehondo. Musanyanye kutya zvenyu. Izvi zvinofanira kuti zviitike asi magumo anenge asati asvika.

Mapisarema 68:30
Tsiurai chikara chinogara mukati metsanga; handira dziri mukati memarudzi achiri mhuru zvadzo kusvikira vavakuhuta vachiunza sirivha, mwararisai marudzi anofarira hondo.

Zvakazarurwa 21:7
Uyo anokunda achawana mugove wenhaka yezvinhu izvi ini ndichava Mwari wake iye achivawo mwana wangu.

VaRoma 8:37
Aiwa muna zvose izvi tiri vakundi vokutopfuuridza nokuna iye akatida

VaRoma 12:19
Hama dzangu dzadiwa, musatsividze asi zvisiirei kuna Mwari anoranga nehasha dzake nokuti zvakanyorwa zvichinzi, “Kutsividza ndokwangu. Ini ndini ndinodzorera.” Ndizvo zvinotaura Tenzi.

1 Timoti 6:12
Rwira chitendero zvakanaka uve noupenyu husingaperi hwawakadanirwa pawakapupura zvakanaka pamberi pezvapupu zvizhinji.

2 VaKorinte 10:4
nokuti zvombo zvatinorwisa nazvo, hazvisi zvapasi pano asi kuti zvine simba raMwari rinoparadza nhare dzokuzvidzivirira nadzo muhondo.

VaRoma 13:4
nokuti iye muranda waMwari kuti zvikufambire zvakanaka. Asi ukaita zvakaipa unofanira kutya nokuti haabatire bakatwa pasina. Iye muranda waMwari wokurangira Mwari munhu anoita zvakaipa.

Zekaria 10:5
Vose pamwechete vachava magamba chaiwo avarume vehondo, vanotsokodzera muvengi mumatope omumigwagwa. Vacharwa hondo nokuti TENZI anavo. Vachapazamisa musoro vatasvi vamabhiza.

Zekaria 14:2
Chiripo ndechokuti ndichakokorodza marudzi ose kuzorwisa Jerusaremu. Jerusaremu richakurirwa, dzimba dzigopambwa, vakadzi vachibhinywa. Hafu yeguta irori ichaendwa nayo kuutapwa. Vanhu vanenge vasara havazoparara muguta.

James 4:1-2
[1] Chii chinokonzera hondo uye chii chinokonzera kurwisana pakati penyu? Hadzisi havi dzenyu here dzinokonzera kurwisana mukati memitezo yenyu?[2] Munoda chinhu motadza kuchiwana nezvo munobva monouraya. Munochiva chinhu asi motadza kuchiwana nezvo morwa zvokuita hondo. Hamuwani chinhu nokuti hamukumbiri.

Dheuteronomio 20:1-4
[1] “Kana moenda kuhondo kundorwa navavengi venyu musazoti kana maona mabhiza mazhinji nengoro nehondo yakakura kupinda yenyu mobva mavatya nokuti Tenzi Mwari wenyu akakuburitsai kuIjipiti, anemi.[2] Kana moda kumirisana kurwa hondo, mupristi ngaauye azotaura kuvarwi achiti,[3] ‘Teererai munzwe imi vaIsiraeri! Nhasi uno mava kuenda kundorwa navavengi venyu. Musaite umbwende kana mwoyo wokutya. Regai kubvunda kana kuvazeza[4] nokuti Tenzi Mwari wenyu ndiye ari kuenda nemi kundokurwisirai vavengi venyu achiita kuti muvakunde.’

VaRoma 13:1-5
[1] Munhu wose ngaave pasi pehurumende inenge ichitonga nokuti hapana simba rokutonga risingabvi kuna Mwari. Vari kutonga vakatoiswapo naMwari.[2] Saizvozvo munhu anoramba kuteerera vatongi, anoramba kuteerera vakagadzwa naMwari. Vanorambawo kuteerera vacharangwa.[3] Vatongi havasi chinhu chinotyisa kuna vanoita zvakanaka asi kuna vanoita zvakaipa. Unoda here kurega kutya vane simba rokutonga? Kana zvakadaro ramba uchiita zvakanaka. Iye achati kwauri zvakanaka,[4] nokuti iye muranda waMwari kuti zvikufambire zvakanaka. Asi ukaita zvakaipa unofanira kutya nokuti haabatire bakatwa pasina. Iye muranda waMwari wokurangira Mwari munhu anoita zvakaipa.[5] Naizvozvo kuzviisa pasi kuya kunofanira kuitwa kwete kunzvenga chete kuranga kwaMwari asi nokuda kokuterera hana yako.

Mapisarema 144:1-15
[1] Munamato wamambo wokutenda Ngaarumbidzwe TENZI dombo rangu, anodzidzisa maoko angu hondo uye minwe yangu kurwisa.[2] Ndiye dombo rangu nenzvimbo yangu yokuzvidzivirira nayo muhondo, ndiye nhare yangu nomununuri wangu. Ndiyewo nhoo yangu nediziro rangu iye anoisa vanhu pasi pangu.[3] Nhai TENZI iye munhu chiikowo zvake wamunorangarira iye munhuwo zvake wamunofunga.[4] Munhu akaita sefemo, mazuva ake akaita somumvuri unopfuura.[5] Kotamisai matenga enyu muburuke TENZI, batai makomo apfumbuke utsi.[6] Penyesai mheni muvamwararise; tumai miseve yenyu muvadzipure.[7] Tambanudzai ruoko rwenyu kubva kumusoro ikoko mundinunure, mundiponese mumvura zhinji, mumaoko avatorwa[8] vane miromo inoreva nhema vane ruoko rworudyi ruoko rwerudyi rwokutsidza narwo nhema.[9] Ndichakuimbirai rwiyo rutsva, Mwari ndichikuridzirai dimbwa rine gumi retambo.[10] Imi munoita kuti madzimambo akurire imi makanunura Dhavhidhi muranda wenyu.[11] Ndinunurei kubakatwa rehondo youtsinye; mundinunure mumaoko avatorwa, vanhu vanotaura manyepo vano ruoko rwavo rworudyi, ruoko rworudyi rwokutsidza narwo nhema.[12] Tinokumbirawo kuti vana vedu vakomana, kubvira pauduku hwavo vaite sezvinomera zvakasvika, vana vedu vasikana vave sembiru dzapamakona dzakavezerwa kuvaka muzinda.[13] Matura edu ngaazare apote achiwanisa vanhu zvinhu zvose. Hwai dzedu dzibereke gumi nefararira mumafaro muve namazana akazanirana.[14] Mombe dzedu ngadzive navana vakawanda, pasina isingabereki kana inosvodza. Parege kuva nokuungudza mumigwagwa yedu.[15] Rwakakomborerwa rudzi rwakadaro, rwakakomborerwa rudzi runa TENZI samwari warwo.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008