A A A A A

Hupenyu: [Mavhesi eVakadzi]


Mapisarema 46:5
Mwari ari mukati maro; harichazombokurirwa. Mwari acharibatsira kumambakwedza chaiko.

Mapisarema 139:14
Ndinokurumbidzai nokuti munotyisa uye munoshamisa. Mabasa enyu anoshamisa munonyatsondiziva.

1 Timoti 3:11
Vakadziwo ngavave vakatsiga vasina makuhwa vasiri zvidhakwa, vakatendeka muna zvose.

1 VaKorinte 11:12
Sokuitwa kwakaitwa mukadzi achibva kumurume saizvozvowo murume anoberekwa nomukadzi. Asi vose vanobva kuna Mwari.

1 VaKorinte 15:10
Asi nenyasha dzaMwari ndiri zvandiri. Nyasha dzake kwandiri hadzina kushaya basa. Zvakatoitika ndezvokuti ndakashanda zvakaomarara kupinda vose. Kunyange zvazvo ndakanga ndisirini asi nyasha dzaMwari mandiri.

Ruka 1:45
“Makakomborerwa zvenyu, nokuti makatenda kuti zvakataurwa kwamuri, zvichibva kuna Tenzi, zvichazoitika.”

Zvirevo 11:16
Mukadzi ano hunhu anoremekedzwa asi murume anoita zvechisimba chaanowana upfumi.

Zvirevo 14:1
Ungwaru hunovaka imba yahwo asi upenzi hunozviparadzira imba yahwo.

Zvirevo 19:13
Benzi romwana imharadzi kuna baba vake. Mudzimai ano pamuromo mumba imba inoramba ichidonha.

Zvirevo 21:9
Zviri nani kugara pakona yedenga remba pano kugara nomukadzi anenharo.

Zvirevo 21:19
Zviri nani kugara mugwenga pano kugara nomukadzi anenharo uye ane muromo.

1 Petro 3:1-2
[1] Ndizvo zvimwechetewo nemi madzimai zviisei pasi pavarume venyu kuti vamwe vavo kunyange vasingateereri shoko, vanogona kubatwa mwoyo nomugariro wavakadzi vavo pasina chataurwa,[2] kana vaona kuremekedza kwenyu noupenyu hwenyu hwakachena.

VaEfeso 5:22-23
[22] Imi vadzimai zviisei pasi pavarume venyu sokuna Tenzi[23] nokuti murume ndiye musoro womudzimai sezvakangoita Kristu ari musoro wesangano iro riri muviri wake uye iye ari mununuri waro.

Zvirevo 31:16-17
[16] Anotsvaka munda wokutenga, anosima munda wemigirepisi nesimba remaoko ake[17] anogwinyisa chiuno nokusimbisa maoko,

Tito 2:3-5
[3] Taurira vakadzi vakuru kuti vave vakatsiga vasina makuhwa kana kuva varanda vedoro; vanofanira kudzidzisa zvinhu zvakanaka, nenzira iyoyo[4] vagodzidzisa madzimai echidiki kuda varume vavo navana vavo[5] vakangwara vari vatsvene, vanochengeta dzimba dzavo, vano mutsa vanoteerera varume vavo kuti shoko raMwari rirege kushorwa.

Genesisi 2:18-24
[18] Mwari Tenzi akazoti, “Hazvina kunaka kuti munhu agare oga. Ndichamusikira mubatsiri akakodzerana naye.”[19] Mwari Tenzi akatora ivhu akaumba mhuka dzose dzesango, neshiri dzose dzedenga, akauya nadzo kuna Adhamu achida kuona kuti achadzitumidza mazita api. Mazita ose akatumidzwa zvinhu zvipenyu naAdhamu, ndiwo akava mazita azvo.[20] Adhamu akatumidza mazita zvipfuwo zvose, neshiri dzedenga nemhuka dzose dzesango. Asi Adhamu akanga asina mubatsiri aikodzerana naye.[21] Mwari Tenzi akavatisa Adhamu hope dzorufu. Avete kudaro, Mwari akamubvisa mbabvu yake imwechete ndokubva aisa nyama panzvimbo yayo.[22] Mwari Tenzi akatora mbabvu iya ndokuumba munhukadzi ndokumupereka kuna Adhamu.[23] Adhamu akati, “Hounoka zvino bvupa ramapfupa angu, nyama yomuviri wangu chaiyo. Achanzi munhukadzi, nokuti akatorwa pamunhurume.”[24] Naizvozvo murume achasiya baba vake naamai vake achiva chiname nomukadzi wake, vaviri ava vachiva nyama imwechete.

1 Timoti 2:9-15
[9] uye kuti vakadzi vazvishongedze zvine mwero zvino hunhu vaine hanzu dzine chimiro vasingagadziri vhudzi ravo zvokunanisira kana kurishongedza nendarama kana namatombo anokosha amapera kana hanzu dzinodhura[10] asi zvishongo zvavo ngazvive mabasa akanaka sezvinokodzerana navakadzi vanotya Mwari.[11] Mukadzi ngaadzidze chinyararire nokuzvidukupisa kose.[12] Handibvumiri mukadzi kudzidzisa kana kuva nesimba pamusoro pomurume; anofanira kunyarara[13] nokuti Adhamu ndiye akatanga kusikwa ndokuzouya Evha.[14] Adhamu haasiriye akafurirwa asi mukadzi ndiye akafurirwa akava mutadzi.[15] Mukadzi anonunurwa zvake nokubereka vana kana akaramba ari muchetendero uye aine rudo noururami.

Zvirevo 31:1-31
[1] Mashoko aRimueri mambo wokuMasa aakadzidziswa naamai vake.[2] “Chii ichocho mwanangu, ndochii ichocho mwana wokubereka nhai mwana wangu wechitsidzo changu.[3] Usazviise mumaoko avakadzi uchizvipa kuna vanoparadza madzimambo.[4] Hachisi chinhu chamadzimambo Rimueri, kunwa waini kana vatongi kuda hwahwa,[5] nokuti vangadaro vanwa vakakanganwa zvakatemwa vachizokanganisa zvinofanira kuitirwa varombo.[6] Doro rinopiwa munhu avakuparara wainiwo vakasuruvara zvokufa.[7] Ndivo vanganwe zvavo kuti vakanganwe urombo hwavo kuti vasayeukezve nhamo dzavo.[8] Taura wakamiririra mbeveve umiririre zvinofanira kuitirwa vatamburi.[9] Zarura muromo wako utonge zvakarurama umiririre varombo navashaiwi.”[10] Ndiani zvake akawana mukadzi wakanaka anokosha zvikuru kupinda zvishongo.[11] Mwoyo womurume wake unovimba naye. Haashaye chaanowana.[12] Anomuitira zvakanaka kwete zvakaipa mazuva ose oupenyu hwake.[13] Anotsvaka wuru netseta achishanda nomwoyo unoda.[14] Akaita sengarava dzomushambadzi anobva nechokudya chake kure.[15] Anomuka huchiri usiku achipa mhuri yake zvokudya uye basa kuvasikana vake vebasa.[16] Anotsvaka munda wokutenga, anosima munda wemigirepisi nesimba remaoko ake[17] anogwinyisa chiuno nokusimbisa maoko,[18] anoona kuti zvinhu zvake zvinofamba zvakanaka rambi rake haridzimi usiku hwose.[19] Anotambanudzira maoko ake kuchivhimbo chewuru achibata chokurukisa neminwe yake.[20] Anozarura ruoko rwake kupa varombo achitambanudzira maoko ake kune vasina chavanacho.[21] Haatyiri imba yake chando nokuti mhuri yake yose inenge yakapfeka zvitsvuku.[22] Anozvigadzirira oga zvokufukidza nazvo mubhedha wake, hanzu dzake ndedzerineni yakanakisisa dzeruvara rwohute.[23] Murume wake munhu anozivikanwa padare kana agere pakati pavakuru-vakuru venyika[24] anoita machira erineni achiatengesa achiwanisa vashambadzi mabhande.[25] Simba nechiremera ndozvipfeko zvake, anotosekerera mazuva ari kuuya.[26] Anozarura muromo wake noungwaru uye zvokudzidzisa tsitsi ndozviri pamuromo pake.[27] Anoongorora kuti mhuri yake yakagara sei, haadyi chokudya chounyope.[28] Vana vake vanosimuka vachimuti, “Makakomborerwa,” uyewo murumwe wake anomurumbidza achiti,[29] “Vakadzi vazhinji vakaita zvakanakisisa asi iwe unovakunda vose.”[30] Kuyevedza kunonyengedza, runako haruna maturo asi mudzimai anotya Tenzi anofanira kurumbidzwa.[31] Anofanira kurumbidzwa pamusana pezvaakaita namaoko ake ngaarumbidzwe namabasa ake padare.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008