A A A A A

Hupenyu: [Mavhesi eVarume]


1 VaKorinte 15:58
Naizvozvo, hama dzangu dzadiwa, rambai makasimba musingatsukutsiki musingasiyani kwazvo nebasa raTenzi tichiziva kuti muna Tenzi basa renyu harishai maturo.

1 VaKorinte 16:13
Rindirai, makasimba nacho chitendero, ivai nechivindi makagwinya.

1 Petro 5:5
Naizvozvowo nemi vadiki vacho ivai pasi pavakuru — vakuru. Pfekai mose kuzvidukupisa mumwe achizvininipisa kune mumwe nokuti Mwari anorwisana navanozvikudza achitsigira nenyasha vanozvininipisa.

1 Timoti 4:8
Kuzviswatudza muviri kune basawo asi kuzviswatudza kune zvaMwari kunobatsira nenzira dzose nokuti kunotsidzira mubayiro paupenyu hwapasi pano noupenyu hwokudenga.

1 Timoti 4:12
Ngaparege kuva nomunhu anokushora pamusana pokuti uri muduku asi iwe iva muenzaniso wakanaka kuna vatendi mukutaura nomuzviito nomurudo nomuchitendero nomuutsvene.

2 VaKorinte 4:16
Nezvo hatirasi mwoyo. Kunyange tavakuchembera, umunhu hwedu hokunze; hwomukati huri kutovandudzwa zuva nezuva,

Dheuteronomio 8:3
Akakuninipisa, akaita kuti unzwe nzara. Akakupa mana yokudya, yawakanga usingazivi, yakanga isingazikanwi namadzitateguru ako kuti uzive kuti munhu haararame nechokudya chete, asi anorarama nezvose zvinotaurwa nomuromo waTenzi.

VaGaratiya 1:10
Asi munofunga kuti iye zvino ndiri kutsvaka kufadza vanhu here kana kuti ndiripo pakufadza Mwari? Kana kuti munoti ndiri kuvavarira kufadza vanhu? Kana ndichiripo kufadza vanhu handifaniri kuva muranda waKristu.

VaHebheru 4:12
Shoko raMwari ibenyu uye rine simba, rinopinza kupinda bakatwa ripi neripi zvaro romuchekakose. Rinobaya zvokupinda mukati — kati chaimo richisvika pakarundana munhu nemweya wake: richisvikawo pakasangana nhengo nomwongo. Rinopatsanurawo pfungwa nezvinovavarirwa nemwoyo.

James 5:16
Naizvozvo reururai zvitadzo zvenyu mumwe kunomumwe muchinamatirana kuti muporeswe. Munamato womunhu akarurama une simba pakushanda kwawo.

Joshua 1:9
Handiti ndakuudza kuti shinga utsunge mwoyo. Usambotya zvako, kana kuzeza nokuti Tenzi, Mwari wako achava newe kwose kwauchaenda.”

Ruka 10:27
Iye akapindura achiti, munoti “Ida Tenzi Mwari wako nomwoyo wako wose nemweya wako wose nesimba rako rose nepfungwa dzako dzose uye ida mumwe wako sokuda kwaunozviita iwe pachako.”

Mika 6:8
Inga wakaudzwa wani, nhai munhu kuti zvakanaka ndezvipi; uye kuti Tenzi anoda kuti uitei, zvaanoda dzezvizvi zvokuti: uite zvine ruenzaniso, uye zvomwoyochena zvikupinde muropa nokufambawo naMwari wako wakazvirereka.

Zvirevo 20:7
Vakakomborerwa zvavo vana vomururami anofamba pachokwadi.

Zvirevo 27:17
Simbi inorodza imwe simbi vanhu vanofanira kuvandudzana.

Zvirevo 24:5-6
[5] Mungwaru anokunda munhu ane simba uye munhu ano ruzivo anokunda ana masimba.[6] Kuronga ndiko kunopa vanhu kukunda muhondo kukunda kunobva mukunyatsoronga.

1 VaKorinte 10:12-13
[12] Naizvozvo munhu wose anofunga kuti akamira ngaazvingwarire nokuti angadaro akaputsika.[13] Hamuna kumbova nechiedzo chisina kumbowira vamwe. Mwari akatendeka. Haakuregei muchiedzwa zvinopfuura simba renyu. Pamwe nechiedzo anopawo nzira yokupukunyuka nayo kuti ukwanise kuchirwisa.

Mateu 6:19-20
[19] “Regai kuzviunganidzira upfumi panyika. Pahunodyiwa nezvipfukuto nengura nehonye, panozopazwa nembavha dzichiba.[20] Asi zviunganidzirei upfumi kudenga, kusina chipfukuto kana ngura inohudya, kusingapazwi nembavha dzichiba,

VaRoma 12:1-2
[1] Naizvozvo ndinokukumbirisai, hama dzangu, pamusana petsitsi dzakaitwa naMwari, kuti mupire miviri yenyu sechibayiro chipenyu, chitsvene chinofadza Mwari; ndiko kunamata kwezvomweya ikoko.[2] Musatevedzere zvenyika asi vandudzwai muve vatsva mupfungwa dzenyu kuti munyatsoziva kuti zvinoda Mwari ndezvipi uye kuti zvakanaka ndezvipi zvinofadza Mwari uye zvakaruramisisa.

VaHebheru 10:24-25
[24] Ngatinyatsofungisisai nzira dzokukurudzirana rudo namabasa akanaka.[25] Tisaregere kusangana setsika inoitwa navamwe asi kuti tikurudzirane, zvikuru sei sezvamunoona kuti Zuva riya ravakusvika.

James 1:19-20
[19] Zivai izvi hama dzangu dzadiwa zvokuti munhu wose ngaakurumidze zvake kunzwa asi ave anononoka kutaura uye ave anonoka kushatirwa[20] nokuti kushatirwa kwomunhu hakubatsiri kuti mugariro wohumwari wakarurama uitwe.

2 Timoti 3:16-17
[16] Magwaro Matsvene ose akafemerwa naMwari uye ane basa pakudzidzisa napakutsiura napakugadziridza munhu uye pakudzidzisa kuita zvakanaka[17] kuti munhu waMwari ave akakwana akagadzirira basa ripi neripi rakanaka.

1 Timoti 6:11-12
[11] Asi iwe munhu waMwari siyana nezvinhu izvi. Vavarira ururami, kuzvipira kuna Mwari nechitendero norudo nokuva nemwoyo mumwechete nounyoro.[12] Rwira chitendero zvakanaka uve noupenyu husingaperi hwawakadanirwa pawakapupura zvakanaka pamberi pezvapupu zvizhinji.

1 Petro 5:8-9
[8] Garai makagadzikana makarindira, mhandu yenyu Satani anobvongodza kose kose seshumba inodzvova ichitsvaka waingadye.[9] Murwisei, makasimba muchitendero chenyu, muchiziva kuti kutambudzika kumwecheteko kunofanira kutirirwa nevehama pasi pose.

Mako 10:43-45
[43] Asi pakati penyu hazvifaniri kudaro. Asi uyo anenge achida kuva mukuru pakati penyu ngaave mushandiri wenyu.[44] Uye ani naani anoda kuve wokutanga pakati penyu anofanira kuve muranda wavose.[45] Nokuti kunyange Mwanakomana womunhu haana kuuya kuzoshandirwa asi kuzoshandira vamwe, uye kuzopira upenyu hwake sorudzikinuro rwavazhinji.”

Mapisarema 1:1-3
[1] Akakomborerwa munhu asingafambi panorangana vakaipa. Kana kuva munzira yavatadzi, kana kugara panogara vanonyomba,[2] asi kuti anotofarira mutemo waTENZI uye anorangaririra mutemo waTENZI siku nesikati.[3] Akaita somuti wakasimwa pamahombekombe erwizi unobereka muchero wawo panguva yawo uri muti usingauni mashizha. Zvose zvaanoita zvinobudirira.

Mapisarema 118:6-8
[6] TENZI zvaari kudivi kwangu handityi, munhu angandiitei.[7] TENZI zvaari kudivi kwangu somumwe wavabatsiri vangu, vanondivenga ndichatovayeva zvangu.[8] Zviri nani kupotera kuna TENZI panokuvimba nomunhu.

Mapisarema 119:9-11
[9] Ko jaya ringachengete seiko maitiro aro akanaka? Rinofanira kuzvichengetedza maererano neshoko renyu. Beti[10] Ndinokutsvakai nomwoyo wose, itai kuti ndirege kutsauka pamirau yenyu.[11] Ndakaisa shoko renyu mumwoyo mangu kuti ndirege kukutadzirai.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008