A A A A A

Hupenyu: [DzeBonde]


2 VaKorinte 12:21
Ndiri kuzeza kuti pandichauyazve, Mwari wangu achandininipisa pamberi penyu, ndavakuungudza ndichichema vazhinji vaya vakatadza vasati vapinduka kune zvakan'ora nounzenza noupombwe zvavakaita.

VaEfeso 5:3
Sechinhu chinokodzerana navatsvene, pakati penyu hapafaniri kana kudomwa zvako upombwe nezvinhu zvose zvakaora kana makaro.

VaEfeso 5:33
Asi izvi zvinorevawo imi. Mumwe nomumwe wenyu ngaade mudzimai wake sokuzvida kwaanoita iye pachake. Mudzimai ngaaremekedzewo murume wake.

VaGaratiya 5:19
Zvino mabasa enyama anooneka pachena, ndeaya anoti: upombwe nokuita zvakaora, kwouya kusazvibata

Genesisi 2:24
Naizvozvo murume achasiya baba vake naamai vake achiva chiname nomukadzi wake, vaviri ava vachiva nyama imwechete.

VaHebheru 13:4
Kuwanana ngakuremekedzwe pakati pavanhu vose uye bonde ravawanani ngarirege kusvibiswa nokuti Mwari achatonga pfambi navanoita upombwe.

1 VaKorinte 6:9
Hamuzivisu kuti vasakarurama havawane nhaka youmambo hwaMwari. Musazvinyengedze kuti hapana unzenza navanamati vezvisiri Mwari, kana mhombwe navarume vanoita zvakaipa navamwe varume,

1 VaKorinte 6:18
Sianayi noupombwe. Zvimwe zvitadzo zvose zvinoitwa nomunhu zviri kunze komuviri asi munhu anoita zvoupombwe anotadzira muviri wake.

1 Johani 1:9
Tikareurura zvitadzo zvedu iye anotendeka uye akarurama, anotiregerera zvitadzo zvedu achitichenesa kuunyangadzi hwose.

Mateu 5:28
Asi ini ndinoti kwamuri, ‘Ani naani anotarisa mukadzi achimuchiva atoita upombwe naye mumwoyo make.’

Mako 7:22-23
[22] noupombwe, noruchiva nomwoyo wakaipa, nounyengedzi nokusazvibata, neshanje, nokushonha Mwari nokuzvikudza noupenzi.[23] Zvakaipa zvose izvi zvinobva mukati, uye zvinon'oresa munhu.”

1 VaTesaronika 4:3-5
[3] Izvi ndizvo zvinoda Mwari zvokuti imi muve vatsvene musiane noupombwe.[4] Mumwe nomumwe wenyu ngaazive kuchengeta muviri wake muutsvene nomukuuremekedza[5] kwete nehavi dzomuviri dzoruchiva sezvinoita vechirudzi vasingazivi Mwari

Mako 10:6-9
[6] Asi kubva pakutanga kwokusikwa kwezvinhu, Mwari wakavasika vari munhurume nomunhukadzi.[7] Nechikonzero ichochi murume anosiya baba naamai vake, achibva abatanidzwa nomukadzi wake.[8] Vaviri ava vachiva muviri mumwechete. Naizvozvo havachisiri vaviri asi vava nyama imwechete.[9] Naizvozvo chabatanidzwa naMwari ngachirege kuparadzaniswa nomunhu.”

Zvirevo 5:15-19
[15] Inwa mvura inobva mumugodhi wako mvura inoerera inobva mutsime rako.[16] Zvisipiti zvako zvongoyerera nenyika here mihoronga yemvura yako iyerere mumigwagwa zvayo here?[17] Ngaive yako yoga kwete yevatorwa vaunavo.[18] Rega kasipiti kako kakomborerwe ufadzwe nomukadzi wapahudiki hwako[19] sesheshe yemhembwe kunaka, senhunzvi yengururu yakanakisa kukuda kwake ngakukuzadze nokufara ugutsikane nguva dzose norudo rwake.

1 VaKorinte 13:4-8
[4] Rudo runo mwoyo murefu, rune mutsa; rudo haruna shanje uye haruzvitutumadzi haruzvikudzi.[5] Haruiti zvisina hunhu. Rudo harungongwarira zvarwo bedzi; rudo harungoshatirwa shatirwa nhando, haruna pfundepfunde.[6] Rudo harufariri zvisakarurama asi runofarira zviri pachokwadi.[7] Rudo runotakura zvose. Runoramba ruine chitendero. Runoramba ruine chitarisiro, harurasi mwoyo runotirira zvose.[8] Rudo harumboperi. Kuporofita kuchapera; kutaura nendimi kuchaguma. Ruzivo ruchapfuura,

Rwiyo rwaSoromoni 7:6-12
[6] Hakusi kunaka ikoko kwawakaita chido chemwoyo wangu, iwe unofadza.[7] Iwe wakanyatsoti twi somuti womurara mazamu ako ari iwo zvisumbu zvawo.[8] Ndakati regai ndikwire muti womurara ndibatirire pamapazi awo. Dai mazamu ako aya, kwandiri aita sezvisumbu zvamagirepisi; kunhuwirira kwefemo rako, kuite samaapuru.[9] Uye kutsvoda kwako kuite sewaini yakanakisisa inonyatsodzika iwe, ichiyerera zvayo pamusoro pemiromo namazino.[10] Ini ndiri womudiwa wangu chaanoda chaicho ndini.[11] Uya hako mudiwa wangu, handei kuminda tindogara hedu kumamisha.[12] Ngatifumirei kumunda wamagirepisi tindoona kuti migirepisi yakatungira here uye kuti maruva emugirepisi azaruka here uyezve kuti mipomegiraniti yava namaruva here. Ikoko ndichakuitira zvorudo.

1 VaKorinte 6:13-20
[13] Chokudya chakaitirwa dumbu dumbu rakaitirwa chokudya. Asi Mwari achazviparadza zvose zviri zviviri Muviri hausi wounzenza asi ndowaTenzi, Tenziwo ndewe muviri[14] Mwari akamutsa Tenzi uye achatimutsawo nesimba rake.[15] Hamuzivi here kuti miviri yenyu inhengo dzaKristu? Zvino ndingatore here nhengo dzomuviri waKristu ndichidziita nhengo dzomuviri wepfambi? Hazvimbofa zvakaitika.[16] Hamuzivi here kuti munhu anozvibatanidza nepfambi anobva ava muviri mumwechete nepfambi? Sokunyorwa kwazvakaitwa zvichinzi, “Vaviri ivavo vachava nyama imwechete.”[17] Munhuwo anobatana naTenzi anova mweya mumwechete naye[18] Sianayi noupombwe. Zvimwe zvitadzo zvose zvinoitwa nomunhu zviri kunze komuviri asi munhu anoita zvoupombwe anotadzira muviri wake.[19] Hamuzivi here kuti muviri wenyu itemberi yaMweya Mutsvene ari mamuri anobva kuna Mwari? Hamusirimi muridzi wezvamuri.[20] Makatengwa nomutengo. Naizvozvo rumbidzai Mwari mumuviri wenyu.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008