A A A A A

Hupenyu: [Kuva mubereki]


VaKorose 3:21
Vanababa musashatirise vana venyu, vangadaro vakarasa mwoyo.

VaEfeso 6:4
Imi vabereki musashatirise vana venyu asi vayarutsei mukuzvibata nechidzidziso chaTenzi.

Ekisodho 20:12
“Remekedza baba naamai vako, kuti mazuva ako awande munyika yauri kupiwa naTenzi, Mwari wako.

VaHebheru 12:11
Panguva iyoyo kurangwa kwose kunorwadza panze pokufadza asi pashure kunoberekera vadzidziswa nako muchero worugare wokururama.

Zvirevo 13:24
Munhu asingarove mwana wake neshamhu anomuvenga, asi anoda mwana wake anomuranga kwazvo.

Zvirevo 22:6
Dzidzisa mwana nzira yaanofanira kufamba nayo kunyange akura haasiane nayo.

Zvirevo 29:15
Shamhu nokutsiura zvinopa ungwaru asi mwana akaregererwa anonyadzisa amai vake.

Zvirevo 29:17
Dzidzisa mwana wako, iye achakupa zororo achakufadza mwoyo.

Mariro 3:22-23
[22] Mwoyochena waTenzi hauperi tsitsi dzake hadziperi.[23] Mangwanani oga oga zvinenge zviri zvitsva. Kutendeka kwenyu kwakakura.

Mateu 6:33-34
[33] Imi, kutangira zvose tsvakai umambo hwake; noururami hwake, zvinhu zvose izvi zvichavawo zvenyu.[34] “Nezvo musazvidye mwoyo nezvamangwana nokuti mangwana achazvionera oga, zuva roga roga rine nhamo dzaro dzakarikwanira.”

VaFiripi 4:6-7
[6] Musazvidye mwoyo nechii chose zvacho; asi muna zvose, isai zvichemo zvenyu kuna Mwari nokunamata, nokuteterera nokutenda.[7] Rugare rwaMwari runopfuura kunzwisia kose ruchachengeta mwoyo yenyu nepfungwa dzenyu muna Kristu Jesu.

Zvirevo 1:8-9
[8] Mwanangu, teerera zvaunodzidziswa nababa vako. Usarambe zvaunorairwa naamai vako.[9] Zvichava tsungare yokushongedza musoro wako nayo nechuma chokushongedza huro yako nacho.

1 Petro 5:2-3
[2] Fudzai danga raMwari rakaiswa mumaoko menyu, kwete sokunge munomanikidzwa asi nomwoyo unoda, kwete pamusana pokuda kuzvipfumisa zvinonyadzisa asi muchitozvifarira.[3] Musaite zvechisimba navari pasi penyu asi mukutova muenzaniso kudanga iroro.

Mabasa 2:38-39
[38] Pita akati kwavari, “Pindukai muombekwe mose zvenyu muzita raJesu Kristu kuti muregererwe zvitadzo zvenyu. Munobva magamuchira chipo chaMweya Mutsvene.[39] Nokuti chitsidzo ichocho ndechenyu navana venyu navose vari kure, vose vanodaidzwa naTenzi Mwari wedu kwaari.”

Mapisarema 127:3-5
[3] Tarisai muone kuti vana inhaka inobva kuna TENZI, muchero wenhumbu mubayiro wacho.[4] Vana vopaujaya vakafanana nemiseve iri muchanza chomurwi.[5] Akakomborerwa zvake munhu ane goba rizere navo. Haambonyaranyara paanotaura nomuvengi wake padare.

2 Timoti 3:14-16
[14] Asi iwe ramba uri munezvawakadzidza uye zvawadavira nemwoyo wose uchiziva kuti wakazvidzidza kuna vanaani.[15] Unofanira kuziva kuti waiziva kubvira pauduku hwako Magwaro Matsvene anokwanisa kukudzidzisa kuti uponeswe nechitendero chako muna Kristu Jesu.[16] Magwaro Matsvene ose akafemerwa naMwari uye ane basa pakudzidzisa napakutsiura napakugadziridza munhu uye pakudzidzisa kuita zvakanaka

Dheuteronomio 6:6-9
[6] Mitemo iyoyi yandinokuudza nhasi ngaigare mumwoyo mako.[7] Nyatsoidzidzisa vana vako. Uitaure wataurazve ugere mumba mako, napaunenge uchifamba munzira, napaunenge urere pasi, napaunomuka.[8] Uisungirire paruoko rwako chive chiratidzo, uisungirirewo pahuma yako netsungare.[9] Inyore pamagwatidziro emba yako napamisuo yako mikuru.

VaEfeso 6:1-4
[1] Imi vana, teererai vabereki venyu muna Tenzi nokuti ndizvo zvakanaka.[2] “Remekedza baba naamai vako.” Uyu ndiwo mutemo unotanga kutaura uine chitsidzo[3] kuti zvikufambire zvakanaka uye kuti ugare nguva ndefu panyika.[4] Imi vabereki musashatirise vana venyu asi vayarutsei mukuzvibata nechidzidziso chaTenzi.

Joshua 4:20-24
[20] Joshuwa akaronga matombo gumi namaviri iwayo avakatora muna Jorodhani kuGirigari.[21] Akataurira vaIsiraeri kuti, “Kana mangwana, zvizukuru zvenyu zvozobvunza madzibaba azvo kuti, ‘Matombo aya anorevei?’[22] Ipapa izotaurira vana venyu kuti, ‘VaIsiraeri vakayambuka Jorodhani urwu napakaoma.’[23] Ndinodaro nokuti Tenzi, Mwari wenyu akakuomeserai mvura yaJorodhani kusvikira mayambuka, sezvakaitawo iye Tenzi, Mwari wenyu kugungwa Dzvuku raakatiomesera kusvikira tayambuka,[24] kuitira kuti ndudzi dzose dzapasi pose dzigoziva kuti Tenzi ane simba guru kwazvo, uyewo kuti mutye Tenzi Mwari wenyu wose narini narini.”

VaHebheru 12:7-11
[7] Tirirai zvinokutambudzai nokuti kana muchirangwa, Mwari anenge achikubatai savana. Nokuti ndibaba vapi vasingarangi mwana wavo.[8] Kana musingarangwi sokurangwa kunoitwa vamwe vose, muri voufambi hamusi vana chaivo.[9] Chimwewo ndechokuti tina vanababa vapasi pano vaitiranga asi isu taingovaremekedza. Ko isu hatingatozviisa zvakatonyanya here pasi paBaba vezvemweya kuti tirarame.[10] Nokuti vakatiranga kwechinguvana samaonero avo asi vanotiranga kuti tigoverane utsvene hwavo.[11] Panguva iyoyo kurangwa kwose kunorwadza panze pokufadza asi pashure kunoberekera vadzidziswa nako muchero worugare wokururama.

Mapisarema 78:1-7
[1] Chidziidzo chinobva kunhoroondo yavaIsiraeri Teererai vanhu vangu kune zvandinokudzidzisai, rerekerai nzeve dzenyu kumazwi omuromo wangu.[2] Ndichazarura muromo wangu nomufananidzo ndichataura madimikira akadzama apasichigare,[3] zvinhu zvatakanzwa zvatinoziva, zvatakaudzwa namadzitateguru edu.[4] Hatingazvivanziri vana vavo, asi tinozvitaurira zvizvarwa zvinotevera, zviito zvaTENZI nesimba rake nezvishamiso zvaakaita.[5] Akadzika mutemo maJakobho akatema mutemo muIsiraeri yaakati madzibaba edu adzidzise vana vavo[6] kuitira kuti chizvarwa chinotevera chizvizive, ichocho chichazvarwa chimuke chizotaurirawo vana vacho[7] kuti vaise chivimbo chavo muna Mwari varege kukanganwa mabasa aMwari, asi kuti vachengete mitemo yake

Tito 2:2-8
[2] Taurira varume vakuru kuti vazvibate pakunwa, vave vanokudzikana, vakangwara vane chitendero kwacho vave norudo kwaro nemwoyo mumwechete.[3] Taurira vakadzi vakuru kuti vave vakatsiga vasina makuhwa kana kuva varanda vedoro; vanofanira kudzidzisa zvinhu zvakanaka, nenzira iyoyo[4] vagodzidzisa madzimai echidiki kuda varume vavo navana vavo[5] vakangwara vari vatsvene, vanochengeta dzimba dzavo, vano mutsa vanoteerera varume vavo kuti shoko raMwari rirege kushorwa.[6] Saizvozvo, taurira varume vechidiki kuti vazvibate.[7] Mune zvinhu zvose, iwe pachako vape muenzaniso wezviito zvakanaka uye mukudzidzisa kwako varatidze kuva pachokwadi uine chiremera[8] nechidzidziso chakakwana chisina chingatsoropodzwe kuti vanopikisana newe vanyare vasina chakaipa chavangataure nezvedu.

Zvirevo 3:1-12
[1] Mwanangu usakanganwe chidzidziso changu, mwoyo wako ngauchengete mitemo yangu[2] nokuti zvichakupa mazuva mazhinji namakore oupenyu akawanda uye kugarika kukuru.[3] Usasiane nokuvimbika nokutendeseka zvisungirire muhuro, zvinyore pachiredhi chemwoyo wako.[4] Naizvozvo uchava nezita rakanaka uchifarirwa naMwari navanhu.[5] Vimba naTenzi nomwoyo wako wose usavimbe nokuona kwako zvinhu nemazvo.[6] Muzviito zvako zvose muzive, iye achatasanudza nzira dzako[7] usazviite munhu anoziva itya Tenzi ufuratire uipi.[8] Zvichakurapa muviri wako zvigonyava mapfupa ako.[9] Remekedza Tenzi nezvaunazvo uye nembesanwa dzinotanga kuibva.[10] Matura ako anobva azadzwa nezvakawanda makuvi ako ewaini anozopfachukira.[11] Mwanangu usashore kudzidziswa kwaunoitwa naTenzi kana kuneta nokukutsiura kwaanoita[12] nokuti Tenzi anotsiura wavanoda sezvinoita baba mwana waanoda.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008