A A A A A

Hupenyu: [Muchato]


VaHebheru ۱۳:۴
Kuwanana ngakuremekedzwe pakati pavanhu vose uye bonde ravawanani ngarirege kusvibiswa nokuti Mwari achatonga pfambi navanoita upombwe.

Zvirevo 18:22
Munhu anowana mukadzi anowana chinhu chakanaka chinotova chiratidzo chorudo rwaTenzi.

Genesisi 2:24
Naizvozvo murume achasiya baba vake naamai vake achiva chiname nomukadzi wake, vaviri ava vachiva nyama imwechete.

1 VaKorinte ۱۳:۴-۷
[۴] Rudo runo mwoyo murefu, rune mutsa; rudo haruna shanje uye haruzvitutumadzi haruzvikudzi.[۵] Haruiti zvisina hunhu. Rudo harungongwarira zvarwo bedzi; rudo harungoshatirwa shatirwa nhando, haruna pfundepfunde.[۶] Rudo harufariri zvisakarurama asi runofarira zviri pachokwadi.[۷] Rudo runotakura zvose. Runoramba ruine chitendero. Runoramba ruine chitarisiro, harurasi mwoyo runotirira zvose.

John 14:27
Ndinokusiirai rugare, ndinokupai rugare rwangu. Handikupei sokupa kunoita nyika. Mwoyo yenyu ngairege kutambudzika uye ngairege kutya.

Zvirevo 21:9
Zviri nani kugara pakona yedenga remba pano kugara nomukadzi anenharo.

Zvirevo 19:14
Imba noupfumi inhaka inobva kumadzibaba asi mukadzi mungwaru anobva kuna Tenzi.

1 Petro 3:7
Ndizvozvowo nemi varume, munofanira kugara navakadzi venyu nokunzwisisa muchivaremekedza savanhu vasina simba serenyu. Varemekedzei nokuti vachagamuchira pamwechete nemi chipo choupenyu kuti minamato yenyu irege kupingidzwa.

2 VaKorinte 6:14
Musasungwe pajoko navanhu vasingatendi nokuti ururami hunei nouipi? Kana kuti chiedza chine ukama hwei nerima?

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008