A A A A A

Hupenyu: [Mumhanzi]


Mapisarema 95:1
Uyai tiimbe tichirumbidza TENZI. Ngatipururudzirei nomufaro dombo ratinopona naro.

VaEfeso 5:19
Tauriranai muchiimbirana nziyo nedzimbo nezvimbo zvaMweya muchiimba muchiita mumhanzi kuna Tenzi nemwoyo yenyu yose

VaHebheru 2:12
paya paanoti, “Ndichaparidza zita renyu kuhama dzangu, ndichakurumbidzai ndiri mukati meSangano.”

Mapisarema 71:23
Miromo yangu ichapururudza norufaro pandinoimba ndichikurumbidzai uyewo iyeni nokundinunura kwamakaita.

Ekisodho 15:1
Mosesi navaIsiraeri vakabva vaimbira Tenzi rwiyo urwu vachiti: “Ndichaimbira Tenzi nokuti akurira zvino mukurumbira, ngoro dzehondo navachairi vadzo, azviti mugungwa bvuva bvuva.

Mapisarema 105:2
Muimbirei mumurumbidze nenziyo mutaure zvishamiso zvaakaita.

Mapisarema 49:4
Ndicharerekera nzeve yangu kutsumo. Ndicharapanura chirahwe changu mukuimba kwangu nechipendani.

Mapisarema 101:1
Mambo kwaye Ndichaimba nezvokutendeka uye nezvoruenzaniso, ndichaimbira imi TENZI.

Mapisarema 150:1-5
[1] Areruya. Rumbidzai Mwari munzvimbo yake inoera murumbidzei muziendanakuenda rake rine simba.[2] Murumbidzirei mabasa ake ane simba, murumbidzei zvinowirirana noukuru hwake hwakakurisisa.[3] Murumbidzei nehwamanda, murumbidzei nedimbwa nechipendani.[4] Murumbidzei netambureni muchitamba murumbidzei nenyere namabhanjo.[5] Murumbidzei namakwakwakwa, murumbidzei namakwakwakwa anorira kwazvo.

VaKorose 3:16
Shoko raKristu noupfumi hwaro ngarinyatsoti tindindi mamuri muchidzidzisana nokurairana noungwaru muchiimba nziyo nedzimbo nezvimbo zvaMweya muchitenda Mwari mumwoyo menyu.

Mapisarema 98:1-7
[1] Rwiyo. Imbirai TENZI rumbo rutsva nokuti akaita zvinhu zvinoshamisa, simba rorudyi rwake nereruoko rwake rutsvene ndizvo zvakakupai kukunda.[2] Mwari akaratidza kukunda kwake akazivisa kukunda kwake pamberi pamarudzi.[3] Akarangarira mwoyochena wake nokutendeka kwake kuimba yokwaIsiraeri. Pasi pose kusvika kwayakaperera pakaoma kukunda kwaMwari wedu.[4] Pururudzirai TENZI nokufara pasi pose shaurai rumbo rworufaro muimbe muchirumbidza.[5] Imbirai TENZI nechipendani nechipendani kuchiimbwa rumbo[6] namabhosvo nehwamanda pururudzirai kuvapo kwaMambo TENZI.[7] Gungwa ngaritinhire nazvose zvizeremo, pasi pose navagerepo.

Zvakazarurwa 14:3-4
[3] vachiimba rumbo rutsva pamberi pechigaro choumambo pamberiwo pezvisikwa zvipenyu zvina zviya napamberi pavakuru vakuru vaya. Hapana aikwanisa kudzidza rumbo irworwo kunze kwavaya zviuru zana namakumi mana ane zvina vakanunurwa panyika.[4] Ava ndivo vasina kuzvisvibisa navakadzi vakachengeta utsvene hwavo ivava ndivo vanotevera Hwayana kose kwainoenda, ivava ndivo vakanunurwa muvanhu somuchero wokutanga kuna Mwari nokuHwayana.

Mapisarema 135:3
Rumbidzai TENZI nokuti akanaka imbirai zita rake nokuti ane mwoyo wakanaka.

Amosi 6:5
iyemi munoumba nziyo itsva dzokuimba namadimbwa; saDhavhidhi muchizvigadzirirawo zvokuridzisa mumhanzi nazvo zvitsva;

Mapisarema 57:7
Mwoyo wangu wakagadzikana, Mwari, mwoyo wakagadzikana; ndichaimba ndichirumbidza.

2 Makoronike 5:13
basa revokuridza mabhosvo ivava navaimbi ava riri rokuburitsa mumhanzi pamwechete vachirumbidza Tenzi vachimutenda. Rwiyo ndokubva rwanzi povo kukagoridzwa mabhosvo namakwakwakwa acho nezvimwewo zvokuridzisa mumhanzi vachirumbidza Tenzi vachiti, “Nokuti wakanaka uye mwoyochena wake haupere,” imba iyoyo, imba yaTenzi yakazadzwa negore.

Mapisarema 40:3
Akaisa rwiyo rutsva pamuromo pangu, rumbo rwokurumbidza Mwari wedu; vazhinji vachazviona vakatya vachizovimba naTENZI.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008