A A A A A

Hupenyu: [Kurwara Kwepfungwa]


1 Johani 4:18
Pane rudo hapana kutya uye rudo rwakaperera runodzinga kutya nokuti uyo anotya anenge achitya kurangwa. Munhu anotya kurangwa rudo rwake haruna kuperera.

VaGaratiya 5:22-23
[22] Asi Mweya anobereka muchero wokuti tive norudo norufaro norugare, tive nemwoyo murefu nomutsa nemwoyo wakanaka nokutendeka[23] uye unyoro nokuzvibata. Hakuna mutemo unorwisana nezvakadai sezvizvi.

Muparidzi 12:13
Kuchipedzisa muchidimbu, zvose zvanzwika. Itya Mwari uchengete mitemo yake ndiro basa romunhu rose.

2 Timoti 1:7
nokuti Mwari haana kutipa mweya woumbwende asi mweya wesimba norudo nowokuzvibata.

VaFiripi 4:6-7
[6] Musazvidye mwoyo nechii chose zvacho; asi muna zvose, isai zvichemo zvenyu kuna Mwari nokunamata, nokuteterera nokutenda.[7] Rugare rwaMwari runopfuura kunzwisia kose ruchachengeta mwoyo yenyu nepfungwa dzenyu muna Kristu Jesu.

Isaya 41:10
Naizvozvo usatye nokuti ndinewe. Usatambudzike zvako mumwoyo nokuti ini ndini Mwari wako. Ini ndichakusimbisa ndichikubatsira, ndichakutsigira noruoko rwangu runokurira.’

Dheuteronomio 28:27-29
[27] Tenzi achaita kuti uve nedenda ramamota aye okuIjipiti, muviri uchiva namaronda maronda nemhezi, muviri wose uchingova negwenyukwenyu risingarapike.[28] Tenzi achakupa chirwere chokupenga nechoupofu nechokuzungaira.[29] Sebofu rinofamba richiita zvokutsvanzvadzira murima, uchaita kufamba kwokutsvanzvadzira masikati machena. Hauzombobudiriri pane zvaunoita. Vanokukurira vachazogara vachikubata zvakaipa nokukupambira zvinhu zvako pasina anokununura.

1 Petro 5:7
Turirai zvinokudyai mwoyo zvose kwaari nokuti anehanya nemi.

VaFiripi 4:13
Ndinogona kuita zvinhu zvose maari iye anondisimbisa.

Mateu 11:28-30
[28] “Uyai kwandiri imi mose makaremerwa, makatakura mutoro unorema, ini ndichakuzorodzai.[29] Torai joko rangu mudzidze kwandiri nokuti ndine mwoyo munyoro uye ndakazvirereka muchazviwanira mwoyo yenyu zororo[30] nokuti joko rangu rakanaka uye mutoro wangu wakareruka.”

VaRoma 15:13
Dai Mwari wechitarisiro angokuzadzai norufaro rwose norugare mukutenda kwenyu, kuti nesimba raMweya Mutsvene mangofashukira nechitarisiro.

1 Johani 4:8
Asina rudo haazivi Mwari nokuti Mwari rudo.

2 VaTesaronika 2:11
Naizvozvo Mwari anovatumira zvinovabata kumeso kuti vatende zvenhema

Jeremiya 25:16
Vachaunwa vagodhadharika vagopengeswa nebakatwa randichatumira pakati pavo.”

Jeremiya 51:7
“Bhabhironi, mumaoko aTenzi yaiva mukombe chaiwo wendarama ichiraradzisa pasi pose zvapo. Marudzi aidutira waini yayo ndokusaka marudzi akapengeswa nayo.

Mateu 4:24
Mukurumbira wake wakapararira neSiria yose. Vakaunza kwaari varwere vose vakanga vachirwara nezvirwere zvakasiyana — siyana namamwewo marwadzo navakanga vakagarwa nemweya yakaipa, navaiva netsviyo navakanga vane mitezo yomuviri yavo yakafa akavarapa.

VaRoma 8:28
Tinozivawo kuti muna zvose, Mwari anoshanda kuti zvinakire vanhu vanomuda, vaya vakadaidzwa maererano nezviri pamwoyo pake

2 Timoti 3:16-17
[16] Magwaro Matsvene ose akafemerwa naMwari uye ane basa pakudzidzisa napakutsiura napakugadziridza munhu uye pakudzidzisa kuita zvakanaka[17] kuti munhu waMwari ave akakwana akagadzirira basa ripi neripi rakanaka.

1 Petro 5:10
Mushure mokunge mambotambudzika kwechinguva, Mwari wenyasha dzose, iye akakudaidzai kumbiri yake isingaperi muna Kristu, iye pachake achakudzorerai kuva zvamunofanira kunge muri, mudzike midzi, achikusimbisai.

VaFiripi 1:6
Ndine chokwadi chokuti iye akatangisa basa iri rakanaka mamuri, acharipedzisa pazuva raKristu Jesu.

Mapisarema 34:17
Kana vakarurama vakachemera rubatsiro TENZI anovanzwa achivanunura munhamo dzavo dzose.

VaHebheru 12:1
Naizvozvo zvatakakomberedzwa negore rezvapupu zvakawanda kudai, ngatichikandai pasi mitoro yose nezvitadzo zvinoramba zvakati nesu namata, timhanye nhangemutange yatakatarirwa

VaEfeso 4:23
muvandudzwe patsva mumweya nomupfungwa dzenyu,

1 Timoti 1:5
Asi icho chinangwa chebasa redu ndecherudo runobva mumwoyo wakanaka nehana yakachena nechitendero chisina unyengedzi.

VaFiripi 4:8
Pokupedzisira hama dzangu, chinhu chose chinenge chiri chechokwadi kana chinoremekedzeka kana chakarurama kana chitsvene chose nechinoyevedza kana chinoyemurika nechino runako rwakanyanya kwazvo kana chinorumbidzika, nyatsozvidzamisai izvozvo mundangariro dzenyu.

VaEfeso 5:18
uye musararadze newaini nokuti unzenza hwakapfuuridza ihwohwo, asi ini zadzwai naMweya.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008