A A A A A

Hupenyu: [Cehennem]


Zvakazarurwa 21:8
Ama korkak, imansız, iğrenç, adam öldüren, fuhuş yapan, büyücü, putperest ve bütün yalancılara gelince, onların yeri, kükürtle yanan ateş gölüdür. İkinci ölüm budur.

Mateu 25:46
“Ava vachaenda kuchirango chisingaperi asi vakarurama vachienda kuupenyu usingaperi.”

Mapisarema 9:17
Vakaipa vachadzokera kunzvimbo yavakafa. Marudzi ose anokanganwa Mwari.

2 VaTesaronika 1:9
Vachatambura neshamhu yokuparadzwa zvisina mugumo uye vachabviswa pana Tenzi nekumbiri yesimba rake

Mateu 13:50
vachivakanda mubisiro romoto. Imomo vanhu vachachema vachirumanidza mazino.

Mabasa 2:27
Nokuti hamungasii mweya wangu munzvimbo yavafi kana kurega mururami wenyu achiora.

Mako 9:43
Kana ruoko rwako ruchikukonzera kuti utadze rudimure. Zviri nani kuti upinde muupenyu uri wakaremara pano kupinda mugehena, muvira romoto usingadzimiki, uina maoko maviri.

Judha 1:7
Sezvakangoita Sodhomu neGomora namaguta akaatenderedza, akaita zvimwechetezvo kuita upombwe vakaitawo zvisina maturo vakave muenzaniso nokurangwa kwavakaitwa nokurohwa nemoto usingaperi.

Zvirevo 15:24
Nzira youpenyu yavakangwara inoenda kumusoro kuti vanzvenge nzvimbo yavafi iri kwakadzika.

Zvirevo 23:14
Ukamurova neshamhu unomununura kuenda kunzvimbo yavakafa.

Mateu 13:42
vachivakanda muvira romoto. Ikoko vanhu vachachema vachirumanidza mazino.

Mateu 25:41
“Ipapo achati kuna vari kuruboshwe rwake, ‘Ibvai kwandiri imi makarengererwa rushambwa mupinde mumoto usingaperi wakagadzirirwa Dhiabhori navatumwa vake,

Zvakazarurwa 19:20
Chikara chiya chakabatwa pamwechete nomuporofita wenhema uya akaita zviratidzo pamberi pacho zvaakanyengedza nazvo vaya vaiva nomucherechedzo wechikara navaya vainamata chifananidzo chacho. Muporofita uya akakandwa ari mupenyu mudziva rinobvira moto wesarufa pamwechete nechikara chiya.

Zvirevo 15:11
Nzvimbo yavafi nenzvimbo yokuparadzwa dziri pachena-chena kuna Tenzi ko kutozoti mwoyo yavanhu.

Mateu 16:19
Ndichakupa kii dzoumambo hwedenga. Chose chauchasunga pasi pano chichabva chasungwawo kudenga. Chose chauchasunungura pasi pano chichabva chasunungurwawo kudenga.”

2 Petro 2:4
Kana Mwari akaita izvi zvokuti haana kurega kuranga vatumwa pavakatadza asi kutoti akavakanda mugomba romoto achivaisa mumakomba apasi pasi ezarima mokumbovachengetera kusvikira pakutongwa.

Zvakazarurwa 20:13-14
[13] Gungwa rakaburitsa vakafa vaiva mariri. Rufu nenzvimbo yavafi zvakaburitsawo vakafa vakanga vari mazviri; vose vakatongwa maererano nezvavakanga vaita.[14] Rufu nenzvimbo yorufu zvakakandwa muzidziva romoto. Urwu ndirwo rufu rwechipiri; dziva romoto.

Mateu 10:28
Musatye avo vanouraya muviri asi vasingagoni kuuraya mweya asi ityai uyo anogona kuuraya mweya nomuviri mugomba romoto.

Ezekieri 18:20
Munhu anoita chitadzo ndiye anofanira kuti afe. Mwana haafaniri kutambudzika nokuda kwohwutadza hwababa vake kana babawo kutambudzika nokuta kweuipi hwemwana wake. Mururami achawana mubayiro woururami, muipi achiwanawo mubayiro wouipi.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008