A A A A A

Hupenyu: [Mufaro]


Mapisarema 37:4
Fara naTENZI iye achakupa zviri pamwoyo pako.

Isaya 12:2-3
[2] Tarisai muone, kuti Mwari ndiye ruponeso rwangu, ndinovimba naye handichatyi nokuti iye Tenzi Mwari, ndiye simba rangu, ndiye rumbo rwangu ndiye ava ruponeso rwangu.[3] “Muchafara muchiteka mvura mumatsime oruponeso.”

VaRoma 5:2
nokwaari tiitirwe nyasha sezvatiri. Tinofara nechitarisiro chembiri yaMwari.

2 VaKorinte 12:10-11
[10] Nezvo pamusana paKristu, ndinofara noutera nokutukwa nezvinonetsa nokushushwa nenhamo nokuti kana ndiino utera ndipo pandine simba.[11] Ndaita benzi chairo asi ndimi maita kuti ndidaro. Imi ndimi maifanira kutozivisa vanhu zvandiri nokuti hapana chandinopfuurwa naivo vapositori vapamusoro vacho ivavo kunyange zvangu ndiri chinhu pasina.

Mateu 5:8
Vakakomborerwa zvavo vakachena pamwoyo nokuti vachaona Mwari.

1 Johani 3:18
Vanangu ngatiregei kungodana zvapamuromo kana zvokungobatana kumeso asi muzviito nomuchokwadi.

1 Petro 4:13
Asi itofarai nokutambudzika kwenyu pamwechete naKristu kuitira kuti muzofarawo nokupembera kufara pacharatidzwa pachena mbiri yake.

Dheuteronomio 33:29-30
[29] Zvako iwe Isiraeri wakakomborerwa! Ndianiwo zvake angaenzaniswe newe, rudzi rwakaponeswa naTenzi ndiye nhoo yako inokubatsira, ndiye bakatwa rinokuita kuti ukunde. Vavengi vako vachauya vachiteterera kwauri. Nzvimbo dzavo dzakatunhumara dzokuteurira uchaita zvokudzitsikirira zvako.”[30] Mosesi akabva mumapani eMoabhu akaenda kumakomo eNebho akandokwira pamusoro peGomo rePisiga rakatarisana neJeriko. Tenzi ndokumuratidza nyika yose iyoyo kubvira kuGireadhi kusvikira kwaDhani,

2 Makoronike 9:7
Zvavo, vanhu venyu! Zvavo chokwadi machinda enyu, anogara ainemi achinzwa zvawo ungwaru hwenyu hwakadai.

Jobho 5:17
Zvake munhu anotsiurwa naMwari saka usazvidze shamhu yaSamasimba.

Zvirevo 16:20
Munhu anoteerera shoko anobudirira akakomborerwa anovimba naTenzi.

Mapisarema 37:4-14
[4] Fara naTENZI iye achakupa zviri pamwoyo pako.[5] Isa upenyu hwako muna TENZI vimba naye, iye achaona zvokuita.[6] Achaita kuti ururami hwako hubude pachena sechiedza uye mamiriro oupenyu hwako sezuva ramasikati.[7] Iti zii-i pana TENZI umumirire chinyararire. Usazvinetse zvako nezvomunhu anobudirira mune zvaanoita, munhu anoita zvinhu zvakaipa.[8] Regera kuita hasha, usaite godo rega kuzvidya mwoyo zvinokupinza munezvakaipa,[9] nokuti vakaipa vachaparadzwa asi vanotarisira naTENZI vachava ndivo varidzi venyika.[10] Kunongoita kanguva kaduku chete, vakaipa panenge pasisina. Kana ukazonyatsotarisa panzvimbo yake anenge asisipo.[11] Asi vanozvirereka vachava ndivo varidzi venyika vachazofara nokubudirira kukuru.[12] Munhu akaipa anorongera mururami zano rakaipa achimuzhinyurira mazino.[13] Asi TENZI anoseka wakaipa nokuti anozviona kuti zuva rake richasvika.[14] Vakaipa vanozvomora mapakatwa avo nokutatamura uta hwavo kuti vauraye varombo navasina chavanacho. Kuti vauraye vanofamba zvakarurama.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008