A A A A A

Hupenyu: [Hutano]


1 VaKorinte 6:19-20
[19] Hamuzivi here kuti muviri wenyu itemberi yaMweya Mutsvene ari mamuri anobva kuna Mwari? Hamusirimi muridzi wezvamuri.[20] Makatengwa nomutengo. Naizvozvo rumbidzai Mwari mumuviri wenyu.

3 Johani 1:2
Mudikanwi, ndinonamata kuti dai waro zvinhu zvose zvangokufambira zvakanaka uye kuti uve noutano hwakanaka. Ndine chokwadi chokuti pane zvomweya wako, muchete.

1 VaKorinte 10:31
Nokudaro kunyange ukadya kana kunwa kana kuita chimwe chinhu, zviite zvose kurumbidza Mwari.

1 Timoti 4:8
Kuzviswatudza muviri kune basawo asi kuzviswatudza kune zvaMwari kunobatsira nenzira dzose nokuti kunotsidzira mubayiro paupenyu hwapasi pano noupenyu hwokudenga.

Zvirevo 17:22
Kuva nomwoyo wakafaranuka mushonga wakanaka kusuruvara mwoyo kunoonza munhu.

Zvirevo 31:17
anogwinyisa chiuno nokusimbisa maoko,

VaEfeso 5:18
uye musararadze newaini nokuti unzenza hwakapfuuridza ihwohwo, asi ini zadzwai naMweya.

Zvirevo 20:1
Waini munyombi hwahwa mupopoti anoteteretswa nazvo haana kungwara.

Dheuteronomio 7:12-15
[12] “Zvino kana mukanzwa mirao iyoyi, mukaiteerera muchiichengeta, Tenzi Mwari wenyu achachengeta chitenderano chaakaita nemi, acharamba achikuitirai mwoyochena sokutsidzira kwaakaita madzitateguru enyu.[13] Achakudai, achakukomborerai, achakuitai kuti muwande. Achakupai chikomborero chevana vakawanda. Achakupai makomborero emichero yeminda yenyu, neembesanwa dzenyu, neewaini neemafuta neemombe dzakawanda, neezvipfuwo zvizhinji, munyika yaakapika kumadzitateguru enyu kuti azopa imi.[14] Imi ndimi muchakomborerwa kupfuura marudzi ose avanhu. Pakati penyu hapachazovi nomurume asingabereki, kana mukadzi anoshaya mbereko, kana nezvipfuwo zvisingaite vana.[15] Tenzi achakudzivirirai kuzvirwere zvose. Zvirwere zvose zvokuIjipiti zviya zvamakaona haazoiti kuti zvikubatei. Asi achaita kuti zvibate vavengi venyu.

Jeremiya 33:6
Chionai, ndichariwanisa utano nokuriporesa uye ndichavarapa ndichivaonesa kubudirira chaiko kwakanyanya nokuchengetedzeka.

Mabasa 27:34
Nokudaro ndinokukumbirisai kuti mudye. Zvichakupai simba nokuti hapana noruvhudzi rwomusoro waani naani zvake wenyu ruchatsakatika.”

Dheuteronomio 28:53
“Pamunenge makakombwa kudaro, matambudzwa navavengi venyu, muchasvika pakutodya vana venyu vokubereka, nyama yavana venyu chaivo vakomana navasikana vamunenge mapiwa naTenzi Mwari wenyu, munhamo iyoyo yokukombwa kwamaguta enyu navavengi venyu.

Revhitiko 11:1-4
[1] Tenzi akataurira Mosesi naAroni achiti kwavari,[2] “Taurirai vaIsiraeri kuti, ‘Idzi ndidzo mhuka dzamungadye zvenyu pamhuka dzose dziri panyika.’[3] Mungadye zvenyu mhuka ine tsimba rakanyatsopararana, dzinenge dziri mhuka dzinozeya.[4] Asi dzinongozeya chete kana dzinongova netsimba rakapararana chete musadzidye sengamera inozeya asi haina matsimba akapararana.

Zvakazarurwa 14:12
Ndikoka kutirira kunodiwa pavatsvene uku! Vanochengeta mitemo yaMwari nechitendero chaJesu.

Zvirevo 16:24
Mazwi akanaka akaita sezinga rouchi, anotapira parurimi uye anorapa munhu.

Zvirevo 4:20-22
[20] Mwanangu teerera mashoko angu rerekera nzeve yako kune zvandinoreva.[21] Ngazvirege kupunyuka ziso rako zvichengete mumwoyo mako[22] nokuti upenyu kuna anozviwana uye zvinorapa nyama yake yose.

Zvirevo 3:7-8
[7] usazviite munhu anoziva itya Tenzi ufuratire uipi.[8] Zvichakurapa muviri wako zvigonyava mapfupa ako.

Ekisodho 15:26
akati, “Kana mukazogara muchinyatsonditeerera ini Tenzi, Mwari wenyu muchiita zvinondifadza, muchichengeta mitemo nemirao yangu, handizokurovai neshamu yezvirwere yandakarova nayo vaIjipiti nokuti ini Tenzi ndini murapi wenyu.”

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008