A A A A A

Hupenyu: [Kuwana rudo]


John 3:16
Mwari akada pasi zvikuru zvokuti akapa Mwanakomana wake mumwechete kuti munhu wose anotenda maari arege kufa, asi kuti awane upenyu husingaperi.

1 Johani 4:8
Asina rudo haazivi Mwari nokuti Mwari rudo.

John 15:3
Imi makatonatswa nokupemhenwa nezwi randakakutaurirai.

1 VaKorinte 13:13
Saka chitendero nechitarisiro norudo zviripo zviri zvitatu, asi chikuru chazvo rudo.

1 Petro 4:8
Kupfuura zvimwe zvose rambai muchingodana nokuti rudo runofukidza zvitadzo zvakawanda.

1 Johani 4:7
Vadikanwi ngatidananei nokuti rudo runobva kuna Mwari. Munhu wose ano rudo akaberekwa naMwari uye anoziva Mwari.

1 VaKorinte 13:4-8
[4] Rudo runo mwoyo murefu, rune mutsa; rudo haruna shanje uye haruzvitutumadzi haruzvikudzi.[5] Haruiti zvisina hunhu. Rudo harungongwarira zvarwo bedzi; rudo harungoshatirwa shatirwa nhando, haruna pfundepfunde.[6] Rudo harufariri zvisakarurama asi runofarira zviri pachokwadi.[7] Rudo runotakura zvose. Runoramba ruine chitendero. Runoramba ruine chitarisiro, harurasi mwoyo runotirira zvose.[8] Rudo harumboperi. Kuporofita kuchapera; kutaura nendimi kuchaguma. Ruzivo ruchapfuura,

VaEfeso 5:25
Imi varume idai vadzimai venyu sokuda kwakaita Kristu sangano akazvipira

1 Johani 4:19
Isu tine rudo nokuti akatanga kutida.

VaRoma 5:8
Asi Mwari akaratidza kuti anotida nokuti Kristu akatifira tichiri vatadzi.

John 14:15
“Kana muchindida, muchachengeta mitemo yangu.

1 Johani 4:10
Urwu ndirwo rudo sezvarwuri izvi kwete rwokuti isu ndisu takada Mwari asi rwokuti iye ndiye akatida. Akatitumira Mwanakomana wake kuti ave chibayiro chokupfupira zvitadzo zvedu.

VaKorose 3:14
Pamusoro paizvozvi pfekai rudo runobatanidza zvose pamwechete mukuwirirana chaiko.

1 VaKorinte 16:14
Zvose zvamunoita zviitei norudo.

2 Timoti 2:22
Naizvozvo siyana nehavi dzevechiduku unangane noururami nechitendero norudo norugare pamwechete navanodaidza kuna Tenzi nemwoyo wakanaka.

1 Johani 4:16
Saizvozvo tinoziva uye tinotenda murudo rwaMwari kwatiri. Mwari rudo; munhu anogara murudo anogarawo muna Mwari Mwariwo anoramba ainaye.

John 17:24
“Baba ndinodawo kuti avo vamakandipa vave kwandinenge ndiri vaonewo mbiri yangu yamakandipa pamusana porudo rwenyu kwandiri pasi pasati pavapo.

John 13:35
Naizvozvo vanhu vose vachaziva kuti muri vadzidzi vangu kana muchidanana.”

Mateu 5:43-48
[43] “Makanzwa kuti zvakanzi, ‘Ida mumwe wako uvenge muvengi wako.’[44] Asi ini ndinoti kwamuri, ‘Idai vavengi venyu munamatire vanokutambudzai kuti muve vana vaBaba venyu vari kudenga,’[45] nokuti ivo vanobudisira zuva ravo vakaipa navakanaka; uye vanonaisira mvura yavo vakarurama navasina kururama.[46] Ko kana muchida vanokudai, munowana mubayiro wei, ko vateresi havaiti saizvozvo here?[47] Kana muchingokwazisa hama dzenyu chete, chii chamunokunda vamwe nacho ipapa? Vechirudzi havaiti zvimwechetezvo here?[48] Nezvo imi munofanira kuva vakaruramisisa sezvakangoita Baba venyu vokudenga vakaruramisisa.”

1 VaKorinte 13:1-3
[1] Kunyange zvangu ndikataura nendimi dzavanhu kana dzavatumwa asi ini ndisina rudo ndinongova dare rinorira kana makwakwakwa esimbi anorira.[2] Kunyange ndiine chipo chokuporofita ndichinzwisisa zvakavandika zvose, ndiine ruzivo rwose; kunyange dai ndiine chitendero chakaperera chinosudurudza makomo asi ndisina rudo hapana zvandiri.[3] Kunyange dai ndikagovera zvose zvandinazvo uye kunyange ndikapa muviri wangu kuti upiswe asi ndisina rudo hapana chandinowana.

VaRoma 13:8
Usave nechikwereti nomunhu kusiya chokudanana nokuti munhu anoda mumwe wake azadzisa mutemo.

1 Johani 4:7-8
[7] Vadikanwi ngatidananei nokuti rudo runobva kuna Mwari. Munhu wose ano rudo akaberekwa naMwari uye anoziva Mwari.[8] Asina rudo haazivi Mwari nokuti Mwari rudo.

1 Johani 3:1
Tarisai muone kuti rudo rwakadii rwatakaitirwa naBaba, rwokuti tinzi vana vaMwari uye ndizvo zvatiriwo izvozvo. Chinoita kuti pasi pasatizive ndechokuti hapana kumuziva.

Ruka 6:35
Asi imi idai vavengi venyu, muvaitire zvakanaka, mukweretese musingatarisire kuti muchadzorerwa, ipapo mubayiro wenyu uchazova mukuru uye muchazova vana voWokumusorosoro nokuti iye ano mwoyochena kuna vasingatendi nokuna vakaipa.

VaRoma 12:10
Idanai somukomanomunun'una. Kundai vamwe pakuremekedzana.

Mateu 6:24
“Hapana munhu angashandire vatenzi vaviri, nokuti anogona kuvenga mumwe achida mumwe, kana kuti anoti kwati kwati nomumwe achizvidza mumwe. Haugoni kuva muranda waMwari nomuranda wemari. “Vimba naMwari kuti anokupa zvinokuraramisa.

VaRoma 13:8-10
[8] Usave nechikwereti nomunhu kusiya chokudanana nokuti munhu anoda mumwe wake azadzisa mutemo.[9] Mitemo inoti usaite upombwe, usauraye, usabe, usachive nemimwe mitemo yose inobatanidzwa yose mushoko iri rinoti, “Ida mumwe wako sokuda kwaunozviita.”[10] Munhu worudo haatadziri mumwe wake. Naizvozvo rudo ndirwo runozadzisa mutemo.

1 VaKorinte 13:2
Kunyange ndiine chipo chokuporofita ndichinzwisisa zvakavandika zvose, ndiine ruzivo rwose; kunyange dai ndiine chitendero chakaperera chinosudurudza makomo asi ndisina rudo hapana zvandiri.

Revhitiko 19:18
Usatsive kana kuita daka uchivenga vamwe vako. Asi ida mumwe wako sokuda kwaunozviita iwe pachako, ndini Tenzi ndinodaro.

Zvirevo 10:12
Ruvengo runomutsa gakava, asi rudo runofukidza zvikanganiso zvose.

Genesisi 2:24
Naizvozvo murume achasiya baba vake naamai vake achiva chiname nomukadzi wake, vaviri ava vachiva nyama imwechete.

2 Timoti 3:16
Magwaro Matsvene ose akafemerwa naMwari uye ane basa pakudzidzisa napakutsiura napakugadziridza munhu uye pakudzidzisa kuita zvakanaka

Zvirevo 18:22
Munhu anowana mukadzi anowana chinhu chakanaka chinotova chiratidzo chorudo rwaTenzi.

Mateu 6:33
Imi, kutangira zvose tsvakai umambo hwake; noururami hwake, zvinhu zvose izvi zvichavawo zvenyu.

Mapisarema 12:6-7
[6] Mazwi aTENZI, mazwi matsvene, akaita sesirivha yakacheneswa muvirira romoto ikagocheneswa kakapetwa kanomwe.[7] Imi TENZI tichengetedzeiwo, tidzivirireiwo nokusingaperi kuchizvarwa ichi.

2 VaKorinte 6:14
Musasungwe pajoko navanhu vasingatendi nokuti ururami hunei nouipi? Kana kuti chiedza chine ukama hwei nerima?

Mateu 19:5
akati, ‘Nechikonzero ichochi murume achasiya baba naamai vake achiva akabatanidzwa nomukadzi wake.’ Vaviri ivavo vachiva nyama imwechete.

VaRoma 4:22
Ndiko kusaka chitendero chavo chakaita kuti vanzi vakarurama.

Zvakazarurwa 22:19
Munhu anobvisawo mamwe mazwi okuporofita uku Mwari achabvisa mugove wake uri mumuti woupenyu nomugove wake muguta dzvene zvinotsanangurwa mubhuku rino iri.

Zvirevo 27:22
Unogona zvako kutswa benzi muduri pamwechete nembeswa asi upenzi hwaro haubve pariri.

Isaya 28:25
Kana achinge aita kuti pamusoro pacho pati chechetere, haamwaye here mbeu dzedhiri nokudyara mbeu dzekumini, agoisamo koroni mumitsetse, nebhari panzvimbowo payowo chaipo, koroni yesipereti yakapoteredzawo kumucheto?

Ekisodho 30:34
Tenzi akataurira Mosesi achiti, “Tora mwero wakaenzana-enzana wetunonhuhwira tunoti: sitakite neonika negaribhanumu, tunofanira kuva tunonhuhwirira tune furanginisenzi chaiyo yakanakisisa.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008