A A A A A

Hupenyu: [Kunzwisisa]


1 VaKorinte 2:14
Munhu asina Mweya haakwanisi kugamuchira zvipo zvaMweya Mutsvene waMwari nokuti ndezvoupenzi kwaari, uye haagoni kuzvinzwisisa nokuti zvinogona kunzwisiswa nomunhu ana Mweya.

1 VaKorinte 12:10
Kuno mumwe chipo chokuita zvishamiso; kuno mumwewo chipo chokuporofita; mumwewo achipiwa chipo chokusiyanisa mweya yakaipa neyakanaka; kuno mumwewo chipo chokutaura nendimi dzakasiyana — siyana; mumwewo chipo chokududzira ndimi.

1 VaKorinte 14:29-33
[29] Vaporofita ngavataure vaviri kana vatatu. Vamwe vachiongorora zvinotaurwa.[30] Kana mumwe agere pasi akawana zvaanoratidzwa, wokutanga ngaanyarare[31] nokuti munokwanisa mose kuporofita muchitevedzana kuti vose vawane chavanodzidza; uye vose vakurudzirwe.[32] Muporofita anofanira kuzvibata nemweya waanenge anawo pakuporofita,[33] nokuti Mwari haasi Mwari wenyonganyonga asi worugare somumasangano ose avatsvene.

1 Johani 2:27
Mweya Mutsvene wamakazodzwa naye, anoramba ari mamuri. Hazvichisina basa kwamuri kuti muve neanokudzidzisai, nokuti iye wamakazodzwa naye anokudzidzisai uye ndewechokwadi ari pachokwadi haarevi nhema sokukudzidzisai kwaakakuitai, rambai muinaye.

1 Johani 4:1
Vadikanwi regai kungotenda mweya wose wose, asi edzai mweya iyoyo muone kuti inobva kuna Mwari here nokuti vaporofita venhema vazhinji vapararira nenyika.

1 Madzimambo 3:9
Dai mukachindipawo ini muranda wenyu mwoyo unonzwisisa kuti ndiwane matongero vanhu venyu ndichanyatsoona pakanaka nepakaipa nokuti ndiani angakwanise kutonga vanhu venyu ava vakawanda kudai?”

1 Samueri 16:7
Asi Tenzi akati kuna Samueri, “Usatarise chimiro chake kana mhumhu wake nokuti ndamuramba. Chikonzero ndechokuti maonero angu ini Tenzi akasiyana namaonero omunhu, nokuti munhu anotarisa munhu maziso, asi ini Tenzi ndinotarisa mumwoyo.”

1 VaTesaronika 5:21
asi munofanira kuongorora chokwadi chezvinhu zvose. Zvinenge zvakanaka zvibatisisei.

1 Timoti 4:1
Mweya Mutsvene anotaura pachena kuti pamazuva okupedzisira vamwe vachakanda pasi chitendero pamusana pokuteerera mweya inonyengedza nezvidzidziso zvemweya yakaipa

VaKorose 2:8
Ngwarirai kuti pasave nomunhu anokuitai chinhu chokutamba nacho achisevenzesa ungwaru nounyengedzi husina maturo achitevedza magamuchidzanwa avanhu uye achitevedza zvemweya yapanyika asingatevedzi zvaKristu.

VaHebheru 4:12
Shoko raMwari ibenyu uye rine simba, rinopinza kupinda bakatwa ripi neripi zvaro romuchekakose. Rinobaya zvokupinda mukati — kati chaimo richisvika pakarundana munhu nemweya wake: richisvikawo pakasangana nhengo nomwongo. Rinopatsanurawo pfungwa nezvinovavarirwa nemwoyo.

VaHebheru 5:14
Chokudya chakasimba ndechevabve zano, vanepfungwawo dzakapingudzwa nokuramba vachiita zvinhu kuti vazive kutsaura zvakanaka kune zvakaipa.

Hosiya 14:9
Munhu wose ano ungwaru, ngaanzwisise zvinhu izvozvi, ani naani zvake anofunga ngaazive zvinhu izvi, nokuti makwara aTenzi makwara akarurama, uye vakarurama vanofamba maari asi vakaipa vanogumburwa nawo.

James 1:5
Kana pane asina ungwaru ngaakumbire kuna Mwari, mupanegombe kuvanhu vose, anopa asingakonoreri; huchapiwa kwaari.

John 7:24
Musatonge chinhu nezvamunoona kunze kwacho tongai nemwero kwawo wokutonga.”

Mateu 10:16
“Tarirai, ndinokutumai sehwai mukati memhumhi, nezvo ngwarai senyoka asi makarurama senjiva.

Mateu 24:24
nokuti kuchamuka vana Kristu vamanyepo navaporofita venhema vachiratidza zviratidzo zvikuru nezvishamiso kuti vatsautse, kana zvakwanisika, kunyange vasarudzwi.

Zvirevo 15:14-21
[14] Munhu ane pfungwa dzinonzwisisa anotsvaka ruzivo asi muromo wamapenzi upenzi ndihwo chokudya chawo.[15] Kumurombo mazuva ose akaipa, asi kumwoyo wakafara zuva roga roga mabiko makuru.[16] Zviri nani kuva munhu ane zvishoma uchitya Tenzi pano kuva noupfumi huzhinji uine nhamo.[17] Zviri nani kudya nomurio pane rudo pane kudya nenyama yechimhuru chakakora pano ruvengo.[18] Munhu wehasha anomutsa muchokoto asi ano mwoyo murefu anopodza gakava.[19] Nzira yetsimbe yakaita seruzhowa rweminzwa asi nzira yomururami yakati tasa somugwagwa mukuru wakati sandara.[20] Mwana mukomana anoungwaru anoita kuti baba vake vafare asi benzi romunhu rinoshora amai.[21] Upenzi hunofadza munhu asina pfungwa asi munhu anonzwisisa anofamba zvakarurama.

Zvirevo 18:15
Munhu ano musoro anozviwanira ruzivo nzeve yomungwaru inotsvaka ruzivo.

Zvirevo 28:11
Mupfumi anozviona semungwaru asi murombo anonzwisisa anomubata zvaari.

Mapisarema 119:125
Ndiri muranda wenyu, ndipeiwo kunzwisisa kuti ndizive mitemo yenyu.

VaRoma 12:2
Musatevedzere zvenyika asi vandudzwai muve vatsva mupfungwa dzenyu kuti munyatsoziva kuti zvinoda Mwari ndezvipi uye kuti zvakanaka ndezvipi zvinofadza Mwari uye zvakaruramisisa.

Mabasa 17:10-11
[10] Pakarepo vehama vakaendesa Pauro naSirasi nousiku kuBherea. Pavakasvikako vakaenda kuSinagogu yavaJudha.[11] VaJudha voko vakanga vachinzwisisa kupinda vaya vokuTesaronika nokuti vakagamuchira shoko nomwoyo unoda kwazvo vachiongorora mazuva ose Magwaro Matsvene kuti zvinhu izvi ndizvo here.

VaFiripi 1:9-10
[9] Chandinokunamatirai ndechokuti dai rudo rwenyu rwangoramba rwuchifashukira kuwanda muine ruzivo nechipo chokugona kuona zvinhu nemazvo[10] kuti mukwanise kusarudza chakanakisisa uye kuti muve vatsvene vasina chinoshoreka pamuri pazuva raKristu,

1 Timoti 6:3-5
[3] Kana munhu akadzidzisa zvimwewo asingawirirani namashoko ezvirokwazvo aTenzi wedu Jesu Kristu nechidzidziso chinowirirana nezvaMwari[4] anozvitutumadza nokuzvikudza, munhu asina zvaanoziva. Munhu ana kamwoyo kokuda gakava nenharo dzezvamazwi anokonzera shanje nokusawirirana namakuhwa nokufungirana kusina kana namaturo ose[5] nokukakavadzana pakati pavanhu vasina musoro vasina chokwadi vanofunga kuti kuitira Mwari basa chinhu chokuzvipfumisa nacho.

2 VaKorinte 11:13-15
[13] Vanhu vakadaro vapositori venhema, vashandi vanonyengedza, vanobata vanhu kumeso vachizviti vapositori vaKristu.[14] Hazvishamisi izvozvo nokuti kunyange Satani anonyengedza achizviita somutumwa wechiedza.[15] Naizvozvo hazvishamisi kana varanda vake vachinyengedza sokunge varanda voururami. Mugumo wavo uchaenderana nezviito zvavo.

Zvirevo 2:1-5
[1] Mwanangu, ukagamuchira mashoko angu uye ukapfimbika mauri mitemo yangu,[2] uchirerekera nzeve yako kuungwaru, uchitorwa mwoyo nenzwisiso[3] nokungewo uchichemera kuzivisisa uchidaidza kunzwisisa[4] ukatsvaka ungwaru sesirivha uchihutsvaka upfumi hwakavandika.[5] Kutya Tenzi unobva wakunzwisisa uchibva wawana kuziva Mwari,

Zvirevo 3:1-6
[1] Mwanangu usakanganwe chidzidziso changu, mwoyo wako ngauchengete mitemo yangu[2] nokuti zvichakupa mazuva mazhinji namakore oupenyu akawanda uye kugarika kukuru.[3] Usasiane nokuvimbika nokutendeseka zvisungirire muhuro, zvinyore pachiredhi chemwoyo wako.[4] Naizvozvo uchava nezita rakanaka uchifarirwa naMwari navanhu.[5] Vimba naTenzi nomwoyo wako wose usavimbe nokuona kwako zvinhu nemazvo.[6] Muzviito zvako zvose muzive, iye achatasanudza nzira dzako

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008