A A A A A

Hupenyu: [Kukwegura]


1 Timoti 5:8
Kana munhu asingachengeti hama dzake, zvikuru vemhuri yokwake, munhu akadaro atorasa chitendero chake uye akatoipa kupinda asingatendi.

2 VaKorinte 4:16
Nezvo hatirasi mwoyo. Kunyange tavakuchembera, umunhu hwedu hokunze; hwomukati huri kutovandudzwa zuva nezuva,

Dheuteronomio 32:7
Rangarira mazuva aye ekare, uyeuke makore aye ezvizvarwa nezvizvarwa; bvunza baba vako, vachakurondedzera, ubvunzewo vechikuru-chikuru, vachakutsanangurira.

Dheuteronomio 34:7
Mosesi akafa ava namakore zana namakumi maviri. Muviri wake wakanga uchakagwinya, maziso ake achinyatsoona zvakanaka.

Muparidzi 7:10
Usabvunze kuti, “Ko seiko mazuva akare akanga akanaka kupfuura anhasi uno? Mubvunzo wako haubvi muungwaru.”

Ekisodho 20:12
“Remekedza baba naamai vako, kuti mazuva ako awande munyika yauri kupiwa naTenzi, Mwari wako.

Genesisi 6:3
Tenzi akati, “Handichabvumiri kuti mweya wangu uri mumunhu ugare maari nokusingaperi nokuti munhu ndowenyama, anofa. Saka haachagara panyika nguva inodarika zana ramakore rina makore makumi maviri.”

Genesisi 25:8
Abhurahamu akanyatsochembera zvake zvokugutsikanawo ndokubva azoenda zvake kwakaenda vamwe vokwake.

Isaya 40:29
Anopa simba munhu anenge arukutika, anenge asina simba anomusimbaradza.

Isaya 46:4
kusvikira pamunochembera, ndini, kusvikira muchene musoro ndini ndinokutakurai. Ndini ndinosika, ndini ndinochengeta, ndini ndinotakura, ndini ndinonunura.

Jobho 5:26
Uchasvika kuguva kwako wanyatsokwegura zvako. Sezvinoita tsanga yechisote chembesanwa inouya pokupurira panguva yayo.

Jobho 12:12-20
[12] Ungwaru huri muna vakura kunzwisisa kunouya nokuendadzana kwenguva.[13] “Asi Mwari ndiye ano ungwaru nesimba ana mazano nokunzwisisa.[14] Akapaza, hapana angavake akazaririra munhu, hapana angazarure.[15] Akamisa mvura, kunooma, akaituma inoita murove.[16] Iye ane simba noungwaru, vanonyengedzwa navanyengedzi vacho vose ndevake.[17] Anotorera makurukota ungwaru hwavo, vatongi achivapazanisa musoro.[18] Anosunungura zvakasungwa namadzimambo achivasunga netambo muchiuno.[19] Anotorera vapristi ungwaru, vakuru vakuru achivabvisa pazvigaro.[20] Anotorera mazano vanovimbwa navo, vakuru vakuru achivatorera kunyatsoona zvinhu nemazvo.

Jobho 32:7
Ndati regai vakura ndivo vataure vane makore aendedzana vape ungwaru.

Joeri 2:28
“Mushure mezvo zvichazoitika kuti ndichadururira Mweya wangu pamusoro pavanhu vose. Vanakomana venyu navanasikana venyu vachaporofita, vakwegura venyu vacharotswa hope, vechidiki venyu vachaona zviratidzo.

Revhitiko 19:32
“Unofanira kuremekedza vachena musoro, ukudze harahwa nechembere, uchitya Mwari wako, ndini Tenzi ndinodaro.

Firimoni 1:9
asi pamusana porudo, zviri nani kuti ndiite zvokukukumbira, iyeni Pauro harahwa kudai uyewo musungwa akasungirwa Kristu Jesu.

Mapisarema 71:9
Musandirase kana ndakwegura musandifuratire kana ndapera simba.

Mapisarema 71:18
Saizvozvo kusvika pakukwegura kwangu napakuchena musoro, Mwari musandirase kusvikira ndaparidza simba renyu kuzvizvarwa zvose zvichauya.

Mapisarema 73:26
Nyama yangu nemwoyo wangu zvingakundike zvazvo asi Mwari ndiye simba rangu uye ndiye mugove wangu nokusingaperi. Nokuti vanogara kure nemi vanoparara

Mapisarema 90:10-12
[10] Makore oupenyu hwedu makumi manomwe kune vakasimba vanoita makumi masere asi akanaka acho inongova nhamo namatambudziko, haatani kupera, isuwo tobva tobhururuka toenda.[11] Ndiani anoziva panosvika hasha dzenyu. Hasha dzenyu dzakangoenzana nokutyisa kwenyu[12] saka tidzidziseiwo kuverenga mazuva edu kuti tingwarire.

Mapisarema 91:16
Ndichamugutsa noupenyu hurefu ndigoita kuti aone ruponeso rwangu.

Zvirevo 17:6
Vazukuru ndivo ndaza yavakwegura uye vabereki ndiyo mbiri yavana.

Zvirevo 20:29
Mbiri yamajaya iri musimba ravanaro kuremekedzwa kwavakwegura kuri mukuchena musoro.

Zvirevo 23:22
Teerera baba vako vakakubereka uye usashore amai vako kana vakwegura.

Mapisarema 37:35
Ndakamboona munhu wakaipa ano mukundo akati dzuu kwazvo somusidhari weRebhanoni.

1 Makoronike 29:28
Akanyatsochembera akakwegura ndokuzofawo zvake aine upfumi nomukurumbira, mwanakomana wake Soromoni akatonga panzvimbo yake.

1 Madzimambo 3:14
Kana ukafamba mumakwara angu ukachengeta mirao nemitemo yangu sezvaiita baba wako Dhavhidhi ndichakupa upenyu urefu.”

Mapisarema 103:5
Anokugutsa nezvinhu zvakanaka upenyu hwako hwose achikugwinyisa zvokuti unoramba uri mudiki segondo.

Tito 2:3
Taurira vakadzi vakuru kuti vave vakatsiga vasina makuhwa kana kuva varanda vedoro; vanofanira kudzidzisa zvinhu zvakanaka, nenzira iyoyo

1 Timoti 5:1-2
[1] Usatsiure munhu mukuru zvehasha asi nyatsotaura naye sababa, varume vadiki vabate savanun'una vako,[2] vakadzi vakuru savanamai vako navakadzi vechidiki sehanzvadzi dzako pasina kana zvokumbotsaudzira mune zvoutsvene.

Mapisarema 71:8-9
[8] Kukurumbidzai hakuchabvi pamuromo pangu uye ndichaswera muswere wose ndichikupai mbiri.[9] Musandirase kana ndakwegura musandifuratire kana ndapera simba.

VaFiripi 3:20-21
[20] Nyika yedu isu iri kudenga. Ndiko kwatinotarisira kuti kuchabva mununuri Tenzi Jesu Kristu.[21] Ndiye achasandura muviri wedu uno wenhando achiuita semuviri wake wembiri nesimba rinomugonesa kuisa zvinhu zvose pasi pake.

Isaya 46:3-4
[3] Chimboteererai kwandiri munzwe, imi vemba yokwaJakobho imi mose chitsama chavanhu vokwaIsiraeri chakasara, imi vandakatakura kubvira pakuberekwa kwenyu. Ndakakutakurai kubvira muchiri mudumbu[4] kusvikira pamunochembera, ndini, kusvikira muchene musoro ndini ndinokutakurai. Ndini ndinosika, ndini ndinochengeta, ndini ndinotakura, ndini ndinonunura.

Mapisarema 92:12-15
[12] Vakarurama vanobudirira sokukura kunoita murara uye vanokura somusidhari wokuRebhanoni.[13] Vanosimwa muimba yaTENZI, vanobudirira mumipanda yaMwari wedu.[14] Vanobereka michero ivo vakwegura zvavo, vanoramba vari vanyoro vakasvibira[15] kuratidza kuti TENZI ari pachokwadi ndiye dombo rangu maari hamuna chakaipa.

Muparidzi 12:1-7
[1] Yeuka musiki wako uchiri muduku, mazuva akaipa asati asvika, mazuva auchazoti, “Handiafariri asati asvika;”[2] zuva nechiedza nomwedzi nenyenyedzi zvisati zvasviba makore asati adzoka mushure mokunaya kwomvura;[3] pazuva rinenge vachengeti vepamba vongweda kutya majaya akasimba okombama, vokukuya vorega nokuti vanenge vava vashoma vachiti kana vatarisa napahwindo maziso anoona rima;[4] makonhi ari munzira izvozvo ogara akazarirwa ruzha rwezvigayo rwavakuderera, munhu ava kumutswa nokuchema kweshiri dzokutanga panguva yakunenge kuimba kwaderera,[5] kukwira mukwidza kwavakutyisa kufamba chaiko kwavakutyisawo iwo musoro, muarimondi zvawo kuchena maruva zvino wava mhashu zvayo kuzvova napasi, havi dzose dzapera iwe wavakuenda kumusha wako wokusingaperi vokuchema vakafa vavakuunganidzana mumigwagwa.[6] Tambo yesirivha isati yadambuka ndiro yendarama isati yapwanyika chirongo chisati chaputsika patsime.[7] Ivhu rodzokera kunyika sezvarakanga riri mweya wodzokera kuna Mwari akamboupa.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008