A A A A A

Hunhu hwakanaka: [Ushingi / Bhutsu]


1 Makoronike 28:20
Dhavhidhi akati kumwanakomana wake Soromoni, “Shinga utsunge mwoyo uzviite. Usatye kana kupazamiswa musoro nokuti Tenzi Mwari, iye Mwari wangu anewe. Haambokusiya uri woga kana kukurega uchikundikana kusvikira basa rose rinofanira kuitwa remba yaTenzi rapera.

1 VaKorinte 15:58
Naizvozvo, hama dzangu dzadiwa, rambai makasimba musingatsukutsiki musingasiyani kwazvo nebasa raTenzi tichiziva kuti muna Tenzi basa renyu harishai maturo.

Dheuteronomio 31:6-8
[6] Shingai, mutsunge mwoyo, murege kuvatya kana kuvadedera nokuti Tenzi Mwari wenyu ndiye ari kukuperekedzai, haambokufuratirai kana kukusiyai moga.”[7] Mosesi akadaidza Joshuwa pamberi pevaIsiraeri vose akamutaurira achiti, “Shinga utsunge mwoyo, nokuti ndiwe wava kuzoenda navanhu ava munyika yakatsidzirwa madzitateguru avo naTenzi kuti vapiwe. Ndiwe uchavabatsira kutora nyika kuti ive yavo.[8] Tenzi ndiye achakutungamirira, achava newe, haazokufuratira kana kukusiya woga. Usatye kana kuzeza.”

VaEfeso 6:10
Pokupedzisira itosimbai muna Tenzi uye nokusimbarara kwesimba rake.

Isaya 54:4
“Rega zvako kutya nokuti hausi kuzombonyara, rega zvako kutenderedzwa musoro nazvo nokuti hausi kuzombonyadziswa pamusana pokuti zvakakunyadzisa uchiri mudiki, uchatozvikanganwa uye kushorwa kwako pamusana pouchirikadzi hausi kuzombokuyeuka;

John 14:27
Ndinokusiirai rugare, ndinokupai rugare rwangu. Handikupei sokupa kunoita nyika. Mwoyo yenyu ngairege kutambudzika uye ngairege kutya.

Mapisarema 27:1
Munamato womunhu anovimba naMwari zvakanyanya TENZI ndiye chiedza changu noruponeso rwangu. Ndiani wandingatye? Paupenyu hwangu, TENZI ndiye diziro rangu. Ndiani wandingatye?

Mapisarema 56:3-4
[3] Wokumusorosoro pandinenge ndavakutya ndinovimba nemi.[4] Ndinovimba naMwari ana mashoko andinorumbidza. Ndinovimba naMwari ndisingatyi. Vanhu vangandiiteiko?

2 Timoti 1:7
nokuti Mwari haana kutipa mweya woumbwende asi mweya wesimba norudo nowokuzvibata.

Joshua 1:9-11
[9] Handiti ndakuudza kuti shinga utsunge mwoyo. Usambotya zvako, kana kuzeza nokuti Tenzi, Mwari wako achava newe kwose kwauchaenda.”[10] Joshuwa akataurira vatungamiriri vavanhu achiti,[11] “Endai mutevedze nomumatendhe muchiudza vanhu kuti, ‘Gadzirirai mbuva yenyu nokuti mushure memazuva matatu muchayambuka Jorodhani muchindotora nyika yamuri kupiwa naTenzi, Mwari wenyu kuti ive yenyu.’ ”

Isaya 41:10-13
[10] Naizvozvo usatye nokuti ndinewe. Usatambudzike zvako mumwoyo nokuti ini ndini Mwari wako. Ini ndichakusimbisa ndichikubatsira, ndichakutsigira noruoko rwangu runokurira.’[11] “Chinzwa, vose zvavo vane daka newe vachanyadziswa zvigovapazamisa, vanorwisana newe vachava sezvinhu pasina vagotsakatika.[12] Vanokwikwidzana newe uchavatsvaka ukavashaya vanorwisana newe vachava sechinhu chisina maturo[13] nokuti ini Tenzi, Mwari wako ndakakubata ruoko rwako rworudyi. Ini ndini ndiri kukuti, ‘Rega kumbotya zvako ndinokubatsira.’

1 VaKorinte 16:13
Rindirai, makasimba nacho chitendero, ivai nechivindi makagwinya.

Mapisarema 27:14
Tarisira muna TENZI, simba ushinge mwoyo. Tarisira muna TENZI.

Zvirevo 3:5-6
[5] Vimba naTenzi nomwoyo wako wose usavimbe nokuona kwako zvinhu nemazvo.[6] Muzviito zvako zvose muzive, iye achatasanudza nzira dzako

Mapisarema 23:1-4
[1] Mufudzi wakanaka TENZI ndiye mufudzi wangu hapana chandinoshaya[2] anondirarisa mumafuro manyoro. Achinditungamirira kumvura inozorodza.[3] Anondimutsiridza mwoyo achinditungamirira munzira dzoururami pamusana pezita rake.[4] Kunyange ndikafamba mumupata werima rakati kwirindindi handingatyi chakaipa nokuti imi muneni. Tsvimbo yenyu nomudonzvo wenyu zvinondinyaradza.

Mako 5:36
Jesu paakazvinzwa, akati kumutungamiri wesinagogu, “Regai henyu kutya ingotendai bedzi.”

VaFiripi 1:28
Mune chii nechii zvacho musatye mhandu dzenyu. Ichi chinobva chava chiratidzo chokuparadzwa kwavo asi chiri chiratidzo chokununurwa kwenyu chinobva kuna Mwari.

Mapisarema 112:7
Haambotya marehwarehwa akaipa; akasimba mwoyo, anovimba naTENZI.

Joshua 1:6
Shinga, utsunge mwoyo nokuti ndiwe uchaita kuti vanhu ava vagare nhaka yenyika yandakatsidza kumadzibaba avo kuvapa.

Mapisarema 31:24
Simbai mutsunge mwoyo imi mose munotarisira muna TENZI.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008