A A A A A

Hunhu hwakanaka: [Chivimbo]


1 Johani 4:17
Muna izvozvi, rudo runobva rwazadzikiswa zvokuperera matiri kuti tive neruvimbo pamusi wokutongwa, nokuti zvaari ndizvowo zvatiri pasi pano.

1 Johani 5:14
Ruvimbo rwatinarwo naye ndorwurwu rwokuti kana tikamukumbira chii zvacho chinowirirana nokuda kwake anotinzwa.

2 Makoronike 32:8
Simba raanaro isimba ravanhu asi watinaye isu ndiTenzi, Mwari wedu wokutibatsira nokutirwira hondo dzedu.” Vanhu vakasimbaradzwa mwoyo nemazwi aHezekiya mambo wokwaJudha.

VaEfeso 3:12
anotipa kuti tive nechivindi nechivimbo chokusvika pana Mwari nokuda kwechitendero chedu maari.

VaHebheru 4:16
Naizvozvo ngatiswederei nechivimbo pedyo nechigaro choumambo chenyasha, kuti tinzwirwe ngoni tigowanawo nyasha dzinotibatsira nenguva yatinenge toda rubatsiro.

Isaya 32:17
Rugare ndoruchava muchero wokururama ikoko muchero wokururama ikoko uchava runyararo nokuvimbika nokusingaperi.

Jeremiya 17:7
“Akakomborerwa munhu anovimba naTenzi, munhu ane chivimbo naTenzi

Nehemia 6:16
Vavengi vedu vose pavakazvinzwa marudzi ose omunharaunda yedu, akatya, akaona kuti zvokutiwo tinzi vanhu hapasisina chaizvo, nokuti vakanga vaonawo kuti basa irori rakanga raitwa norubatsiro rwaMwari wedu.

VaFiripi 1:6
Ndine chokwadi chokuti iye akatangisa basa iri rakanaka mamuri, acharipedzisa pazuva raKristu Jesu.

VaFiripi 4:13
Ndinogona kuita zvinhu zvose maari iye anondisimbisa.

Zvirevo 3:26-32
[26] nokuti Tenzi ndiye waunovimba naye. Iye achachengeta tsoka yako kuti irege kubatwa nomusungo.[27] Usarege kuitira munhu anokodzera kuitirwa zvakanaka kana uchizvikwanisa.[28] Usati kuno mumwe wako enda zvako uzouyazve, mangwana ndozokupa asi iwe uinacho.[29] Usaronge kuitira mumwe wako zvakaipa anogara pamwechete newe achivimba newe.[30] Rega kumutsana nomunhu pasina chiripo, asina chaakutadzira.[31] Usaitire shanje munhu weganyavhu usasarudze kana imwe yenzira dzake[32] nokuti Tenzi anosema munhu ano mwoyo wakaipa asi munhu ari pachokwadi munhu wake wapamwoyo.

Mapisarema 20:7
Vamwe vanovimba nengoro dzehondo; vamwe vanovimba namabhiza asi isu tinovimba nezita raTENZI Mwari wedu.

VaFiripi 3:3-5
[3] nokuti isu ndisu vedzingiso yechokwadi, vanonamata Mwari muMweya uye tinovimba naKristu Jesu. Hativimbi nezvinoitwa panyama[4] kunyange zvazvo ini ndichigona kuvimba nezvakaitwa pamuviri wangu. Kana pane munhu angafunge kuti ane chikonzero chokuvimba nezvakaitwa panyama, ini ndinazvo zvakatopfuura izvozvo kuwanda.[5] Ini ndakadzingiswa pazuva rorusere uye ndiri werudzi rwechiIsiraeri. Ndiri wedzinza rokwaBhenjamini, muHebheru chaiye akaberekwa ari muHebheru. Kune zvokuzochengeta mutemo ndiri muFarisei.

2 VaKorinte 3:1-4
[1] Totangazve here kuzvizuwidza nezvatiri? Tingade here sezvingadiwe navamwe, matsamba okukutaurirai zvatiri kana matsamba akadaro anobva kwamuri?[2] Iyemi ndimi tsamba yedu inotaura zvatiri, yakanyorwa pamwoyo yenyu kuti izivikanwe nokuverengwa navanhu vose.[3] Imi pachenyu munotoratidza kuti muri tsamba inobva kuna Kristu, muchero webasa redu, isina kunyorwa neingi asi naMweya waMwari mupenyu. Haina kunyorwa pamafendefa amatombo asi pamafendefa emwoyo yavanhu.[4] Ndicho chivimbo chatinacho naMwari nokuna Kristu.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008