A A A A A

Hunhu hwakanaka: [Kuzvipira]


1 Johani 4:20
Kana munhu achiti anoda Mwari asi achivenga mumwe wake, munyepi nokuti asingadi mumwe wake waanoona, haangakwanisi kuda Mwari waasati amboona.

1 Madzimambo 8:61
Dai imi nomwoyo wose mangova mukombe nechirongo naTenzi, Mwari wedu mutevedze mirao yake muchengete mitemo yake sezvazviri nhasi uno.”

2 Timoti 1:12
nokuda kwaizvozvi ndinotambudzika kudai, asi handinyari nokuti ndinoziva wandakatenda maari uye ndine chokwadi chokuti anokwanisa kuchengetedza zvakaiswa mumaoko mangu kusvikira Zuva iroro.

2 Timoti 2:15
Edza napose paunogona kuva munhu anogamuchirika pana Mwari, mushandi asina chaanganyare nacho anoziva kushanda namagwaro matsvene echokwadi zvakanaka.

2 Timoti 4:7
Ini ndakarwisa zvakanaka; ndakapedza mujaho, ndakachengeta chitendero.

Mabasa 2:42
Vakaramba vangoti kwati kwati nezvaidzidziswa navapositori uye vakaramba vakabatana navo nomukumedura chingwa nomukunamata.

VaKorose 1:29
Izvozvi ndizvo zvandakashingairira ndikatamburira nesimba rake rose rinoshanda mandiri zvakanyanya kwazvo.

Dheuteronomio 27:10
Naizvozvo teererai izwi raTenzi Mwari wenyu muchengete mitemo nemirao yake yandiri kukuudzai nhasi uno.”

Dheuteronomio 6:5
Ida Tenzi Mwari wako nomwoyo wako wose, nomweya wako wose, nesimba rako rose.

VaGaratiya 1:4
Ndiye akazvipa pamusana pezvitadzo zvedu kuti atinunure kunyika youipi iripo iye zvino maererano nezvaidiwa naMwari naBaba vedu.

VaGaratiya 6:9
Ngatiregei kuneta kuita zvakanaka nokuti nenguva yacho tichazokohwa kana tikarega kurasa mwoyo.

John 8:12
Jesu akataurazve kwavari achiti, “Ndini mwenje wapasi anonditevera haafambi murima achave nechiedza choupenyu.”

John 9:62
Vamwewo vakati, “Uku hakusi iko kutaura kwomunhu ane Mweya wakaipa. Mweya wakaipa ungazarure maziso ebofu here?”

Mateu 4:19
Akati kwavari, “Nditeverei. Ini ndichakuitai vabvuvi vavanhu.”

VaFiripi 3:13
Hama dzangu, ini handingati mubayiro iwoyo ndakatouwana kare asi chinhu chimwechete chandinoita ndechokuti, ndinokanganwa zveshure ndoramba ndichivavarira zviri mberi.

Zvirevo 16:3
Turira basa rako kuna Tenzi zvirongwa zvako zvinobudirira.

Zvirevo 18:1
Zindoga anotsvaka zvaanoda iye anoshatiriswa namazano kwawo ose.

Mapisarema 37:5
Isa upenyu hwako muna TENZI vimba naye, iye achaona zvokuita.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008