A A A A A

Hunhu hwakanaka: [Kuchena]


Isaya 1:16
Shambai muzvichenese, bvisai zviito zvenyu zvakaipa mumaziso mangu. Kandai pasi uipi.

Mapisarema 51:7
Ndinatsei nakapazi komuhisopu ini ndichabva ndachena ndishambidzei ndibva ndachena kupinda mazaya echando.

1 Johani 1:7-9
[7] Asi tikafamba muchiedza saiye ari muchiedza, tine ukama hwakanaka pakati pedu uye ropa raJesu Mwanakomana wake rinotisuka kuzvitadzo zvose.[8] Kana tikati hatisi vatadzi tinozvinyengedza uye chokwadi hachisi matiri.[9] Tikareurura zvitadzo zvedu iye anotendeka uye akarurama, anotiregerera zvitadzo zvedu achitichenesa kuunyangadzi hwose.

Ezekieri 36:25
Ndichakusasai mvura yakachena muchibva machenurwa kun'ora kwenyu kwose. Ndichakuchenurai kuzvifananidzo zvenyu zvokunamata.

Mapisarema 51:10
Ndipei mwoyo wakachena Mwari wangu muise mandiri mweya kwawo mutsva.

Mabasa 9:1-31
[1] Ipapowo Sauro akanga ari moto moto kutyisidzira nokuuraya vadzidzi vaTenzi. Akaenda kumupristi mukuru,[2] akamukumbira matsamba akanyorerwa masinagogu okuDhamasikusi okuti kana akawana ani naani zvake anotevera nzira iyi, vangave varume kana vakadzi, auye navo kuJerusaremu vakasungwa.[3] Zvino zvaaifamba; avakusvika kuDhamasikusi chiedza chakabva kudenga chikayerekana chamupenyera.[4] Akabva aputsikira pasi. Akanzwa izwi richitaura kwaari richiti, “Sauro, Sauro uri kunditambudzireiko?”[5] Iye akati, “Ko ndimi aniko Tenzi?” Iye akati, “Ndini Jesu wauri kutambudza.[6] Asi chisimuka upinde muguta. Uchataurirwa zvaunofanira kuita.”[7] Varume vaaifamba navo zvakavashaisa romuromo. Vainzwa izvi asi pasina wavari kuona.[8] Sauro akasimuka akazarura maziso ake asi hapana chaaikwanisa kuona. Naizvozvo vakatoita zvokumubata ruoko vachimutungamirira. Vakaenda naye muDhamasikusi.[9] Akaita mazuva matatu asingaoni asingadyi kana kunwa.[10] Imomo muDhamasikusi maiva nomudzidzi ainzi Ananiya. Tenzi akati kwaari, muchiratidzo, “Ananiya,” iye akati, “Ndiri pano Tenzi.”[11] Tenzi akati kwaari, “Simuka uende kumugwagwa unonzi Sitireti ubvunze pamba paJudhasi mumwe murume wokuTasusi anonzi Sauro. Izvozvi ari kutonamata[12] uye aoneswa murume anonzi Ananiya achiuya achizoisa maoko ake paari kuti akwanise kuonazve.”[13] Asi Ananiya akapindura achiti, “Tenzi ndakanzwa navazhinji nezvomurume uyu kuti zvakawanda sei zvakaipa zvaakaita kuvatsvene venyu kuJerusaremu.[14] Iko kuno ane simba rinobva kuvapristi vakuru kuti asunge vose vanodaidza zita renyu.”[15] Asi Tenzi akati kwaari, “Enda zvako nokuti iye mudziyo wangu wokutakura zita rangu pamberi pevechirudzi napamberi pamadzimambo napamberi pavaIsiraeri,[16] nokuti ndichamuratidza kuti anofanira kutambudzika zvakadiyi pamusana pezita rangu.”[17] Naizvozvo Ananiya akaenda akasvikopinda muimba iyoyo. Akaisa maoko ake paari akati, “Hama Sauro, Tenzi Jesu akazvionesa panzira yawaiuya nayo andituma kuti ukwanise kuonazve uye kuti uzadzwe naMweya naMutsvene.”[18] Pakarepo zvimwe zvinenge maranga zvakadonha mumaziso ake, akagona kuonazve. Akasimuka akaombekwa.[19] Akadya akabva asimba. Sauro akagara navadzidzi kuDhamasikusi kwamazuva mazhinji.[20] Pakarepo aiparidza mumasinagogu achiti Jesu Mwanakomana waMwari.[21] Vose vakamunzwa vakakatyamadzwa vachiti, “Ko uyu haasiriye here murume uya akamutsa muchokoto muJerusaremu kuna vavo vanodaidza zita iri uye ndozvaavinga kuno kuti aende navo vakasungwa kuvaPristi vakuru?”[22] Simba raPauro rakaramba richingowedzera, vaJudha vaigara muDhamasikusi vakazvishaira pazvo avakuratidza pachena kuti Jesu ndiye Mesia.[23] Mushure memazuva mazhinji vaJudha vakapangana kumuuraya. Bangano ravo rakazivikanwa naSauro.[24] Vaigaririra pamisuo mikuru siku nesikati kuti vamuuraye.[25] Asi vadzidzi vake vakamutora nousiku vakamudzikisa ari mutswanda napamusoro porusvingo.[26] Paakasvika kuJerusaremu akaedza kubatana navadzidzi asi vose vaimutya nokuti havana kutenda kuti akanga ava mudzidzi.[27] Asi Bhanabhasi akamutora akaenda naye kuvapositori akavatsanangurira kuti akaona sei panzira, Tenzi akataura naye uye kuti akaparidza muDhamasikusi nechivindi chakadii muzita raJesu.[28] Akagara navo akasununguka muJerusaremu[29] achiparidza akashinga muzita raTenzi. Akataura achipikisana nevechiGiriki asi ivo vaitotsvaka zvokumuuraya.[30] Vehama pavakazviziva vakadzika naye kuSezaria vakamuendesa kuTaso.[31] Nezvo sangano rakava norunyararo muJudhea yose nomuGarirea nomuSamaria. Sangano rakasimbiswa richibatsirwa naMweya Mutsvene, rikakura richigara mukutya Tenzi.

Dheuteronomio 23:12-14
[12] “Iva nenzvimbo kunze kwomusasa kwokuendera.[13] Pazvombo zvokuhondo zvaunenge unazvo unofanira kuvawo nomuchogodo wokucheresa kuitira kuti paunoenda kunze, ndowaunochera nawo chikomba, kana wapedza zvaunoita wozofusira.[14] Ndinodaro nokuti Tenzi Mwari wenyu anofamba-famba mumusasa wenyu kuti akununurei achiisa vavengi venyu mumaoko menyu. Naizvozvo musasa wenyu ngaugare wakachena kuti asazoona tsvina dzakadaro pakati penyu akazokufuratirai.

Zvirevo 20:9
Ndiani angati ndine mwoyo wakachena handina mhosva yechitadzo.

VaFiripi 4:8
Pokupedzisira hama dzangu, chinhu chose chinenge chiri chechokwadi kana chinoremekedzeka kana chakarurama kana chitsvene chose nechinoyevedza kana chinoyemurika nechino runako rwakanyanya kwazvo kana chinorumbidzika, nyatsozvidzamisai izvozvo mundangariro dzenyu.

Mapisarema 73:1
Rwiyo rwaAsafu. Chokwadi Mwari wakanaka akarurama kuna vakachena mumwoyo.

Zvakazarurwa 1:5
uyezve chichibva kuna Jesu mupupuri akatendeka, dangwe ravafi, mutongi wamadzimambo apanyika. Iyeyu anotida, akatisunungura kuzvitadzo zvedu neropa rake akaita kuti tive umambo,

2 VaKorinte 7:1
Zvatiine zvitsidzo izvi hama dzangu ngatizvichenesei kune zvose zvinon'oresa muviri kana mweya uye hutsvene hwedu huve hwakaruramisisa mukutya Mwari.

Revhitiko 19:28
Kana mafirwa, musazvichekechekere kana kuzvitaratadzira miviri yenyu izvozvo. Ndini Tenzi ndinodaro.

Revhitiko 20:13
Kana murume akatorana nomumwe murume akagara naye sokunge murume nomukadzi, vose zvavo vari vaviri vatoita chinhu chakaipa kwazvo, ngavaurayiwe. Rufu rwavo nderwekuzviparira.

2 Petro 3:8
Asi musakanganwe izvi, vadikanwi, zvokuti, pana Tenzi, zuva rimwechete rakangoita sechuru chamakore uye kuti churu chamakore chakangoita, sezuva rimwechete.

2 VaKorinte 5:17
Saizvozvo kana munhu ari muna Kristu ava chisikwa chitsva. Zvakare zvakapera, zvitsva zvakauya.

Mateu 23:25-28
[25] “Iwe bofu romuFarisei, tanga washambidza mukati momukombe nendiro kuti kunze kuve kwakachenawo.[26] “Zvichakuwanai imi nyanzvi dzomutemo nemi vaFarisei, imi vanyengedzi, makafanana namakuva akadzururwa kuti mbuu nesuko. Anoratidzika zvakanakisa kunze asi mukati muzere mapfupa avanhu vakafa nokuora kose.[27] Nemiwo, kunze, munotaridzika savanhu vakarurama kuvanhu asi mukati muzere nokubata vanhu kumeso uye uipi.[28] Zvichakuwanai imi nyanzvi dzomutemo navaFarisei, imi vanyengedzi, munovaka makuva avaporofita muchishongedza zvifananidzo zvavanhu vakarurama.

Ruka 6:31
Zvamunoda kuti vamwe vakuitirei vaitireiwo saizvozvo.

1 VaKorinte 10:13
Hamuna kumbova nechiedzo chisina kumbowira vamwe. Mwari akatendeka. Haakuregei muchiedzwa zvinopfuura simba renyu. Pamwe nechiedzo anopawo nzira yokupukunyuka nayo kuti ukwanise kuchirwisa.

Mateu 23:26
“Zvichakuwanai imi nyanzvi dzomutemo nemi vaFarisei, imi vanyengedzi, makafanana namakuva akadzururwa kuti mbuu nesuko. Anoratidzika zvakanakisa kunze asi mukati muzere mapfupa avanhu vakafa nokuora kose.

Mateu 5:8
Vakakomborerwa zvavo vakachena pamwoyo nokuti vachaona Mwari.

Genesisi 18:4
Regai ndikupei tumvura, mushambe tsoka dzenyu mumbozorora zvenyu munyasi memuti,

Ekisodho 19:14
Mosesi akaburuka mugomo umu oenda kuvanhu. Akandotaurira vaIsiraeri kuti vazvinatse; vakasuka hanzu dzavo.

Dheuteronomio 23:12
“Iva nenzvimbo kunze kwomusasa kwokuendera.

VaRoma 5:8
Asi Mwari akaratidza kuti anotida nokuti Kristu akatifira tichiri vatadzi.

1 Timoti 4:12
Ngaparege kuva nomunhu anokushora pamusana pokuti uri muduku asi iwe iva muenzaniso wakanaka kuna vatendi mukutaura nomuzviito nomurudo nomuchitendero nomuutsvene.

2 VaKorinte 6:14-18
[14] Musasungwe pajoko navanhu vasingatendi nokuti ururami hunei nouipi? Kana kuti chiedza chine ukama hwei nerima?[15] Kristu anganzwanane sei naBheriari? Kana kuti mutendi ane mugove wei naasingatendi.[16] Temberi yaMwari inowirirana papi nezvifananidzo zvinonamatwa saMwari. Zvino isu tiri Temberi yaMwari mupenyu sokutaura kwakaita Mwari achiti, “Ndichagara mavari ndichifamba pakati pavo uye ndichava Mwari wavo ivowo vachava vanhu vangu.”[17] Saka ibvai mukati mavo mupararane navo, ndizvo zviri kutaura Tenzi. Musawane chakan'ora chamunobata. Pakadaro, ini ndichakugamuchirai.[18] Ini ndichava Baba kwamuri, imi muchiva vanakomana vangu navanasikana vangu. Ndizvo zviri kutaura Tenzi Samasimbaose.

Mabasa 9:1-20
[1] Ipapowo Sauro akanga ari moto moto kutyisidzira nokuuraya vadzidzi vaTenzi. Akaenda kumupristi mukuru,[2] akamukumbira matsamba akanyorerwa masinagogu okuDhamasikusi okuti kana akawana ani naani zvake anotevera nzira iyi, vangave varume kana vakadzi, auye navo kuJerusaremu vakasungwa.[3] Zvino zvaaifamba; avakusvika kuDhamasikusi chiedza chakabva kudenga chikayerekana chamupenyera.[4] Akabva aputsikira pasi. Akanzwa izwi richitaura kwaari richiti, “Sauro, Sauro uri kunditambudzireiko?”[5] Iye akati, “Ko ndimi aniko Tenzi?” Iye akati, “Ndini Jesu wauri kutambudza.[6] Asi chisimuka upinde muguta. Uchataurirwa zvaunofanira kuita.”[7] Varume vaaifamba navo zvakavashaisa romuromo. Vainzwa izvi asi pasina wavari kuona.[8] Sauro akasimuka akazarura maziso ake asi hapana chaaikwanisa kuona. Naizvozvo vakatoita zvokumubata ruoko vachimutungamirira. Vakaenda naye muDhamasikusi.[9] Akaita mazuva matatu asingaoni asingadyi kana kunwa.[10] Imomo muDhamasikusi maiva nomudzidzi ainzi Ananiya. Tenzi akati kwaari, muchiratidzo, “Ananiya,” iye akati, “Ndiri pano Tenzi.”[11] Tenzi akati kwaari, “Simuka uende kumugwagwa unonzi Sitireti ubvunze pamba paJudhasi mumwe murume wokuTasusi anonzi Sauro. Izvozvi ari kutonamata[12] uye aoneswa murume anonzi Ananiya achiuya achizoisa maoko ake paari kuti akwanise kuonazve.”[13] Asi Ananiya akapindura achiti, “Tenzi ndakanzwa navazhinji nezvomurume uyu kuti zvakawanda sei zvakaipa zvaakaita kuvatsvene venyu kuJerusaremu.[14] Iko kuno ane simba rinobva kuvapristi vakuru kuti asunge vose vanodaidza zita renyu.”[15] Asi Tenzi akati kwaari, “Enda zvako nokuti iye mudziyo wangu wokutakura zita rangu pamberi pevechirudzi napamberi pamadzimambo napamberi pavaIsiraeri,[16] nokuti ndichamuratidza kuti anofanira kutambudzika zvakadiyi pamusana pezita rangu.”[17] Naizvozvo Ananiya akaenda akasvikopinda muimba iyoyo. Akaisa maoko ake paari akati, “Hama Sauro, Tenzi Jesu akazvionesa panzira yawaiuya nayo andituma kuti ukwanise kuonazve uye kuti uzadzwe naMweya naMutsvene.”[18] Pakarepo zvimwe zvinenge maranga zvakadonha mumaziso ake, akagona kuonazve. Akasimuka akaombekwa.[19] Akadya akabva asimba. Sauro akagara navadzidzi kuDhamasikusi kwamazuva mazhinji.[20] Pakarepo aiparidza mumasinagogu achiti Jesu Mwanakomana waMwari.

1 VaKorinte 15:29
Ko kana zvisiri izvo vanoombekerwa vakafa vanenge vachifungei kana vakafa vasingambomutswi? Vanoombekerwei panzvimbo pavo?

Revhitiko 18:22
Rega kutorana nomumwe munhu wechirume sokutorana kwaungaite nomukadzi, chinhu chinosemesa kwazvo.

VaRoma 1:26-27
[26] Nokuda kwaizvozvi Mwari akavarega kuti vaite madiro avo votungamirirwa nehavi dzavo dzinonyadzisa. Vakadzi vavo vakasandura maitiro anofambirana nomusikirwo wavakaitwa savanhukadzi voita zvisingafambirani nomusikirwo wavo.[27] Ndozvimwechetezvo navarumewo vakarega kutevedza zviri mumasikirwo avo okuti vatorane nomunhukadzi votsva nehavi yokuchivana pachavo, munhurume achiita zvinonyadzisa nomumwe munhurume vachibva vogamuchira mubayiro unokodzera wokukanganisa kwavo ikoko.

1 VaKorinte 14:40
Asi zvinhu zvose ngazviitwe nomutoo kwawo zvakarongwawo zvakanaka.

Mateu 7:18-23
[18] Muti wakanaka haungabereki muchero wakaipa; mutiwo wakaipa haungabereki muchero wakanaka.[19] Muti wose usingabereki muchero wakanaka unotemwa uchikandwa mumoto.[20] Nezvo muchavaziva nemichero yavo.[21] “Havasi vose vanonditi, ‘Tenzi Tenzi’ vachapinda muumambo hwedenga asi uyo anoita kuda kwaBaba vangu vari kudenga.[22] Pazuva iroro, vazhinji vachanditi, ‘Tenzi Tenzi, hatina here kuporofita muzita renyu, tikadzinga mweya yakaipa muzita renyu, tikaita mabasa anoshamisa muzita renyu?’[23] Ipapo ndichavataurira pachena kuti handina kumbokuzivai. Ndibvirei pano imi vaiti vezvakaipa.

John 5:39-40
[39] Asi imi munoramba kuuya kwandiri kuti muwane upenyu.[40] Ini handitsvagi kuwana mbiri inobva kuvanhu.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008