A A A A A

Hunhu hwakanaka: [Vimba]


Isaya 12:2
Tarisai muone, kuti Mwari ndiye ruponeso rwangu, ndinovimba naye handichatyi nokuti iye Tenzi Mwari, ndiye simba rangu, ndiye rumbo rwangu ndiye ava ruponeso rwangu.

Isaya 26:3-4
[3] Munhu anoramba pfungwa dzake dzakati kwati kwati nemi, munomuchengeta ari murugare chairwo nokuti anovimba nemi.[4] Vimbai naTenzi narini wose nokuti muna iye Tenzi Mwari ndimo mubako rokugara nokugara

Isaya 41:10
Naizvozvo usatye nokuti ndinewe. Usatambudzike zvako mumwoyo nokuti ini ndini Mwari wako. Ini ndichakusimbisa ndichikubatsira, ndichakutsigira noruoko rwangu runokurira.’

Jeremiya 29:11
nokuti ini ndinoziva zvandakakurongerai, ndizvo zviri kutaura Tenzi. Zvirongwa zvacho ndezvokuti zvinhu zvikunakirei kwete kuti zvikuipirei, kuri kukupai upenyu muneramangwana hune chitarisiro.

John 10:10
Mbavha inouya chete kuzoba, nokuzouraya nokuparadza, ini ndakauya kuti vanhu vawane upenyu, uye kuti vawane upenyu huzere.

John 14:1
“Mwoyo yenyu ngairenge kutambudzika tendai muna Mwari mutendewo mandiri.

Joshua 1:9
Handiti ndakuudza kuti shinga utsunge mwoyo. Usambotya zvako, kana kuzeza nokuti Tenzi, Mwari wako achava newe kwose kwauchaenda.”

VaFiripi 4:19
Mwari wangu achakupai zvose zvamunenge musina maererano noupfumi hwake husingatauriki muna Kristu Jesu.

Zvirevo 29:25
Kuzeza vanhu iriva asi anovimba naTenzi hapana chinomuwana.

Mapisarema 9:10
Vanoziva zita renyu vanovimba nemi nokuti imi TENZI hamufuratiri vanokutsvakai.

Mapisarema 20:7
Vamwe vanovimba nengoro dzehondo; vamwe vanovimba namabhiza asi isu tinovimba nezita raTENZI Mwari wedu.

Mapisarema 28:7
TENZI ndiye simba rangu nenhoo yangu mwoyo wangu unovimba naye; anondibatsira, saka mwoyo wangu unofara. Ndinomutenda norwiyo rwangu.

Mapisarema 32:10
Nhamo dzavakaipa dzakawanda vanovimba naTENZI, mwoyochena wake unovakomberedza.

Mapisarema 37:5
Isa upenyu hwako muna TENZI vimba naye, iye achaona zvokuita.

Mapisarema 46:10
Nyararai muti zii muzive kuti ndiri Mwari, ndinorumbidzwa pakati pamarudzi, ndinorumbidzwa panyika.

Mapisarema 118:8
Zviri nani kupotera kuna TENZI panokuvimba nomunhu.

Mapisarema 143:8
Regai ndinzwe nezvemwoyochena wenyu mangwanani nokuti ndinovimba nemi. Ndidzidziseiwo nzira yandingafambe nayo, nokuti ndinosimudzira pfungwa nemwoyo wangu kunemi.

VaRoma 8:28
Tinozivawo kuti muna zvose, Mwari anoshanda kuti zvinakire vanhu vanomuda, vaya vakadaidzwa maererano nezviri pamwoyo pake

VaRoma 15:13
Dai Mwari wechitarisiro angokuzadzai norufaro rwose norugare mukutenda kwenyu, kuti nesimba raMweya Mutsvene mangofashukira nechitarisiro.

Mapisarema 56:3-4
[3] Wokumusorosoro pandinenge ndavakutya ndinovimba nemi.[4] Ndinovimba naMwari ana mashoko andinorumbidza. Ndinovimba naMwari ndisingatyi. Vanhu vangandiiteiko?

Mapisarema 62:7-8
[7] Ruponeso rwangu nokuremekedzwa kwangu zvinobva kuna Mwari Mwari ndiye dombo rangu rakasimba nediziro rangu.[8] Vimbai naye nguva dzose imi vanhu, turirai kwaari zvose zviri mumwoyo menyu Mwari ndiye diziro redu. Dzepfunde

Mapisarema 91:1-2
[1] Munhu anogara mudumba roWokumusorosoro, anogara mumumvuri waSamasimbaose,[2] anogona kuti kuna TENZI, “Ndimi diziro rangu nhare.”

Mapisarema 112:6-7
[6] Mururami haambozunguziki acharangarirwa nokusingaperi.[7] Haambotya marehwarehwa akaipa; akasimba mwoyo, anovimba naTENZI.

1 Johani 5:14-15
[14] Ruvimbo rwatinarwo naye ndorwurwu rwokuti kana tikamukumbira chii zvacho chinowirirana nokuda kwake anotinzwa.[15] Kana tichiziva kuti anotinzwa pane zvose zvatinomukumbira, izvozvo ndizvo zvatinoziva nazvo kuti kana tikakumbira chinhu kwaari tatochiwana kare.

Mapisarema 46:1-2
[1] Mwari anesu Mwari ndiye diziro redu nesimba redu. Mubatsiri anogara ari padyo panguva yenhamo.[2] Saka hatityi kunyange nyika ikasanduka kunyange makomo akazunguzika zvokuwira mukatikati megungwa,

Zvirevo 3:5-6
[5] Vimba naTenzi nomwoyo wako wose usavimbe nokuona kwako zvinhu nemazvo.[6] Muzviito zvako zvose muzive, iye achatasanudza nzira dzako

Mateu 6:25-26
[25] Nezvo ndinoti kwamuri musazvidye mwoyo nezvoupenyu hwenyu kuti muchadyei kana kuti muchanwei kana nezvomuviri wenyu kuti muchapfekei. Ihwo upenyu hausi hwakakosha here kupinda chokudya, uye muviri haupfuuri chokupfeka here?[26] “Tarisai muone shiri dzedenga hadzidyari kana kukohwa kana kuunganidza mumatura asi Baba venyu vokudenga vanodzipa chokudya. Hamuna kukosha here kupinda idzo?

Jeremiya 17:7-8
[7] “Akakomborerwa munhu anovimba naTenzi, munhu ane chivimbo naTenzi[8] akaita somuti wakasimwa pamvura unoendesa midzi yawo mukakova hauzozeza kupisa kana kuchiuya nokuti mashizha awo anoramba akasvibira uye hauzotyira gore rokushaikwa kwemvura nokuti haumborega kubereka muchero.

Joshua 1:5-9
[5] Hakuna achagona kumirisana newe, mazuva oupenyu hwako hwose. Ndichava newe sezvandaingoita naMosesi. Handimbokusiyi uri woga, kana kukurega uchikundikana.[6] Shinga, utsunge mwoyo nokuti ndiwe uchaita kuti vanhu ava vagare nhaka yenyika yandakatsidza kumadzibaba avo kuvapa.[7] Chako iwe chete kushinga mwoyo nokuva nomwoyo wechivindi chaiwo, uchenjerere kuita zvose maererano nomutemo wawakaudzwa naMosesi muranda wangu. Usawane chimwe chaunotsaudzira pauri uchienda uku kana uku, kuti unyatsobudirira kwose kwaunoenda.[8] Bhuku romutemo iri ngarirege zvaro kumbobva pamuromo pako, ufungisise zviri mariri siku nesikati, kuti unyatsoita maererano nezvose zvakanyorwamo, ndopazvichakufambira zvakanaka ugonyatsobudirirawo.[9] Handiti ndakuudza kuti shinga utsunge mwoyo. Usambotya zvako, kana kuzeza nokuti Tenzi, Mwari wako achava newe kwose kwauchaenda.”

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008