A A A A A

Hunhu hwakanaka: [Ngoni]


2 Samueri 24:14
Dhavhidhi akati kuna vaGadhi, “Inga ndazotambura zvino. Regai zvenyu ndisve ndarangwa zvangu naTenzi nokuti ngoni dzake dzakanyanya kwazvo. Asi zvokuti munhu ave iye wokundiranga, aiwa.”

Mapisarema 86:5
nokuti imi, TENZI, makanaka uye munoregerera, munoitira mwoyochena vakawanda kuna vanodana kwamuri.

Mapisarema 145:9
TENZI akanaka kumunhu wose uye ane tsitsi nechose chaakasika.

Ruka 6:36
Ivai netsitsi saBaba venyu vane tsitsi.

VaEfeso 2:4
Asi Mwari, azere netsitsi, pamusana porudo rwake rukuru rwaakatida narwo,

Tito 3:5
akatinunura kwete nezvatakaita isu muururami asi pamusana pengoni dzake nokushambidzwa kokuzvarwa patsva

VaHebheru 4:16
Naizvozvo ngatiswederei nechivimbo pedyo nechigaro choumambo chenyasha, kuti tinzwirwe ngoni tigowanawo nyasha dzinotibatsira nenguva yatinenge toda rubatsiro.

1 Johani 1:3
Watakaona tikanzwa uya, ndiyeyo watiri kukuparidzai kuti imi muve noukama hwakanaka nesu. Ukama hwatinahwo isu hukama naBaba naMwanakomana wake, Jesu Kristu.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008