A A A A A

Hunhu hwakanaka: [Rudo]


1 VaKorinte 16:14
Zvose zvamunoita zviitei norudo.

1 Johani 4:8-18
[8] Asina rudo haazivi Mwari nokuti Mwari rudo.[9] Rudo rwaMwari rwakaratidzwa pakati pedu nezvizvi zvokuti Mwari akatuma Mwanakomana wake mumwechete pasi pano kuti tiraramiswe naye.[10] Urwu ndirwo rudo sezvarwuri izvi kwete rwokuti isu ndisu takada Mwari asi rwokuti iye ndiye akatida. Akatitumira Mwanakomana wake kuti ave chibayiro chokupfupira zvitadzo zvedu.[11] Vadikanwi, kana Mwari akatida zvakadai isuwo tinofanira kudanana.[12] Hapana munhu ati amboona Mwari asi kana tichidanana, Mwari anogara matiri uye rudo rwake matiri runobva rwazadziswa zvokuperera.[13] Zvatinoziva nazvo kuti tigere takabatana naMwari uye kuti Mwari agere abatana nesu ndezvizvi zvokuti iye akatipa Mweya wake.[14] Isuwo takaona uye tinopupura kuti Baba vakatuma mwanakomana wavo somununuri wapasi.[15] Munhu wose anopupura kuti Jesu Mwanakomana waMwari, Mwari anogara maari iye anogarawo muna Mwari.[16] Saizvozvo tinoziva uye tinotenda murudo rwaMwari kwatiri. Mwari rudo; munhu anogara murudo anogarawo muna Mwari Mwariwo anoramba ainaye.[17] Muna izvozvi, rudo runobva rwazadzikiswa zvokuperera matiri kuti tive neruvimbo pamusi wokutongwa, nokuti zvaari ndizvowo zvatiri pasi pano.[18] Pane rudo hapana kutya uye rudo rwakaperera runodzinga kutya nokuti uyo anotya anenge achitya kurangwa. Munhu anotya kurangwa rudo rwake haruna kuperera.

John 3:16
Mwari akada pasi zvikuru zvokuti akapa Mwanakomana wake mumwechete kuti munhu wose anotenda maari arege kufa, asi kuti awane upenyu husingaperi.

1 Petro 4:8
Kupfuura zvimwe zvose rambai muchingodana nokuti rudo runofukidza zvitadzo zvakawanda.

VaKorose 3:14
Pamusoro paizvozvi pfekai rudo runobatanidza zvose pamwechete mukuwirirana chaiko.

John 13:34-35
[34] Asi ndinokupai mutemo mutsva unoti, ‘Idanai.’ Sokukudai kwandakaita, imi idanaiwo.[35] Naizvozvo vanhu vose vachaziva kuti muri vadzidzi vangu kana muchidanana.”

John 15:13
Hakuna rudo runopfuura urwu rwokuti munhu anofira shamwari dzake.

1 VaKorinte 13:13
Saka chitendero nechitarisiro norudo zviripo zviri zvitatu, asi chikuru chazvo rudo.

1 Johani 4:19
Isu tine rudo nokuti akatanga kutida.

Zvirevo 10:12
Ruvengo runomutsa gakava, asi rudo runofukidza zvikanganiso zvose.

1 Johani 4:7
Vadikanwi ngatidananei nokuti rudo runobva kuna Mwari. Munhu wose ano rudo akaberekwa naMwari uye anoziva Mwari.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008