A A A A A

Hunhu hwakanaka: [Honest]


2 VaKorinte 8:21
Chinangwa chacho chiri chokuti tiite zvinoremekedzwa kwete naTenzi chete asi kuti navanhuwo.

2 Timoti 2:15
Edza napose paunogona kuva munhu anogamuchirika pana Mwari, mushandi asina chaanganyare nacho anoziva kushanda namagwaro matsvene echokwadi zvakanaka.

VaKorose 3:9
Musareverane nhema sezvamunongozvionawo kuti makabvisa upenyu hwenyu hwakare namaitiro ahwo

VaEfeso 4:25
Naizvozvo chikandai pasi nhema, munhu oga oga ataure chokwadi kuno mumwe wake nokuti tiri mutezo womumwe nomumwe wedu.

James 1:26
Kana munhu achizviona somunamati asingadzori rurimi rwake asi iye mumwoyo make achizvinyengedza, unamati hwomunhu iyeyo hauna maturo.

James 3:17
Asi ungwaru hunobva kudenga, pokutanga hutsvene kwouya kuti ndehwerugare nemwoyo murefu, hunonzwisisa, uye huzere tsitsi, hune michero yakanaka husina chinokahadzisa kana chinonyengedza.

Ruka 6:31
Zvamunoda kuti vamwe vakuitirei vaitireiwo saizvozvo.

Mateu 5:8
Vakakomborerwa zvavo vakachena pamwoyo nokuti vachaona Mwari.

Zvirevo 10:9
Anofamba muchokwadi haana chinomuwana asi anofamba zvisizvo achawanikidzwa.

Zvirevo 11:3
Kuva pachokwadi kwavarurami kunovatungamirira asi kukombama kwavanyengedzi kunovaparadza.

Zvirevo 12:17-22
[17] Munhu anotaura chokwadi anoburitsa pachena zvakarurama asi chapupu chenhema chinoburitsa unyengedzi.[18] Kune vamwe vanotaura zvinobaya mwoyo sebakatwa asi rurimi rwowakachenjera runoporesa.[19] Muromo unotaura chokwadi hauwire pasi narini asi zvemuromo wenhema hazvina kwazvinosvika.[20] Mumwoyo yavane bangano rakaipa, mune unyengedzi asi mune vanoronga zvakanaka mune rufaro.[21] Hakuna chakaipa chinowira mururami asi vaipi nhamo dzinovamomotera.[22] Miromo inoreva nhema haidiwe naTenzi asi vanotendeseka mukuita kwavo anofadzwa navo.

Zvirevo 14:5
Chapupu chakatendeka hachirevi nhema asi chapupu chenhema chinonyepa.

Zvirevo 21:3
Kuita zvakarurama noruenzaniso, ndizvo zvinodiwa naTenzi kupinda chibayiro.

Zvirevo 24:26
Kutaura chokwadi hakuputsi ukama.

Zvirevo 28:18
Munhu anoita zviri pachokwadi, achanunurwa asi ano upenyu hwoujarijari achatopaputsika.

Mapisarema 112:5
Wakanaka zvake munhu anoita mwoyochena uye anokweretesa anoita zvinhu zvake noruenzaniso.

1 Makoronike 29:17
“Mwari wangu ndinoziva kuti munoongorora mwoyo womunhu uye kuti munofarira kururama; nokururama ikoko mumwoyo mangu ndapa zvinhu zvose izvi nomwoyo unoda. Iye zvino ndaonawo vanhu venyu ava vari pano vachikupaiwo zvipo nomwoyo unoda vachifara.

John 1:3
Zvinhu zvose zvakaitwa nemaari; hapana chisikwa chisina kusikwa naiye.

John 3:18
Anotenda maari haapihwi mhosva asi asingatendi maari atova nemhosva nokuti haana kutenda muzita roMwanakomana mumwechete oga waMwari.

VaFiripi 4:8-9
[8] Pokupedzisira hama dzangu, chinhu chose chinenge chiri chechokwadi kana chinoremekedzeka kana chakarurama kana chitsvene chose nechinoyevedza kana chinoyemurika nechino runako rwakanyanya kwazvo kana chinorumbidzika, nyatsozvidzamisai izvozvo mundangariro dzenyu.[9] Itai zvamakadzidza mukagamuchira nokunzwa nokuona mandiri. Mwari worugare achava nemi.

1 Petro 3:10-12
[10] “Uyo anoda upenyu, anoda kuwana upenyu hwakanaka, ngaazvidzore rurimi rwake kuuipi nomuromo wake urege kutaura nhema.[11] Ngaasiane nouipi aite zvakanaka ngaatsvake rugare arutevere,[12] nokuti maziso aTenzi ari pavarurami nzeve dzake dzakarerekera kuzvichemo zvavo. Uso hwaTenzi hunonangana navanoita zvakaipa.”

Zvirevo 6:16-20
[16] Pane zvinhu zvitanhatu zvisingadiwi naTenzi zvinotosvika zvinomwe zvinosemesa kwaari, zvinoti:[17] Kuzvikudza, nokunyepa maoko anodeura ropa risina mhosva[18] nomwoyo unoronga zvirongwa zvakaipa netsoka dzinomhanyirira kune zvakaipa[19] chapupu chenhema chinotaura manyepo munhu anomutsa gakava pakati pehama.[20] Mwanangu chengeta mitemo yababa vako, usakande pasi mirao yaamai vako

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008