A A A A A

Hunhu hwakanaka: [Kuzvininipisa]


VaKorose 3:12
Naizvozvo imi vasarudzwi vaMwari, vatsvene vapamwoyo, pfekai tsika yemwoyo wetsitsi, nomwoyo wokuzvirereka, nomwoyo munyoro nomwoyo murefu,

VaEfeso 4:2
Ivai nemwoyo wokuzvirereka nemwoyo munyoro nemwoyo murefu muchitirirana zvine rudo

James 4:6-10
[6] asi anopa nyasha dzakatowanda.” Ndosaka Magwaro Matsvene achiti, “Mwari anopikisana navanozvikudza achipa nyasha dzake kune vanozvininipisa.”[7] Naizvozvo zviisei pasi paMwari. Rwisai Satani iye achakutizai.[8] Swederai kuna Mwari iyewo achaswederawo kwamuri. Shambai maoko enyu imi vatadzi muchenese mwoyo yenyu, imi vanhu vemwoyo miviri.[9] Suwai muungudze mucheme. Kuseka kwenyu ngakusanduke kuve kuungudza; kufara kwenyu kuve kusuruvara.[10] Zvirerekei pamberi paTenzi iye achakukwidziridzai.

1 Petro 5:5
Naizvozvowo nemi vadiki vacho ivai pasi pavakuru — vakuru. Pfekai mose kuzvidukupisa mumwe achizvininipisa kune mumwe nokuti Mwari anorwisana navanozvikudza achitsigira nenyasha vanozvininipisa.

2 Makoronike 7:14
kana vanhu vanodaidzwa nezita rangu vakazvirereka, vakanamata vava kutsvaka kuti ndivacheukewo, vakasiya nzira dzavo dzakaipa; pakadaro ini ndichavanzwa kudenga uku, ndigovaregerera chitadzo chavo ndigoporesawo nyika yavo.

Ruka 14:11
nokuti munhu wose anozvikudza achaninipiswa. Nouyo anozvininipisa achakudzwa.”

Mika 6:8
Inga wakaudzwa wani, nhai munhu kuti zvakanaka ndezvipi; uye kuti Tenzi anoda kuti uitei, zvaanoda dzezvizvi zvokuti: uite zvine ruenzaniso, uye zvomwoyochena zvikupinde muropa nokufambawo naMwari wako wakazvirereka.

Zvirevo 3:3-4
[3] Usasiane nokuvimbika nokutendeseka zvisungirire muhuro, zvinyore pachiredhi chemwoyo wako.[4] Naizvozvo uchava nezita rakanaka uchifarirwa naMwari navanhu.

Zvirevo 11:2
Kuzvitutumadza kukauya kunoteverwa nokunyadziswa asi vanozvirereka ndivo vanoungwaru.

Zvirevo 12:15
Maitiro ebenzi akanaka kwariri asi munhu mungwaru anoteerera mazano aanopiwa.

Zvirevo 15:33
Kutya Tenzi chidzidzo choungwaru kuti munhu ukudzwe tanga wazvirereka.

Zvirevo 18:12
Munhu asati aparadzwa anombozvikudza kuti munhu ukudzwe tanga wazvidukupisa.

Zvirevo 22:4
Mubayiro wokuzvirereka nowokutya Tenzi upfumi nokuremekedzwa noupenyu.

Zvirevo 27:2
Rega mumwe akurumbidze kwete muromo wako, angave mutorwa zvake kwete miromo yako.

Mapisarema 25:9
Anotungamirira vanozvirereka muururami achidzidzisa vanozvirereka nzira yake.

Mapisarema 149:4
nokuti TENZI anofadzwa navanhu vake anokudza varombo nokuita kuti vakunde.

VaRoma 12:3
Pamusana pechipo chandakapiwa nenyasha dzaMwari ndinoda kudzora munhu oga oga pakati penyu kuti arege kuzvitora soopamusoro kupinda zvaari asi nepfungwa dzakagadzana kuzviera maererano nechitendero chaakapiwa naMwari.

VaRoma 12:16
Garai muchinzwanana; Musazvikudze. Fambidzanai navapasi pasi. Musambozvitutumadza.

2 VaKorinte 12:9-10
[9] asi akati, “Nyasha dzangu dzinokwana kwauri nokuti simba rangu rinoonekwa muutera kushanda kwaro kuzere.” Naizvozvo ndinotofara kudada noutera hwangu kuti simba raKristu rigare pandiri.[10] Nezvo pamusana paKristu, ndinofara noutera nokutukwa nezvinonetsa nokushushwa nenhamo nokuti kana ndiino utera ndipo pandine simba.

VaFiripi 2:3-4
[3] Musaite chii zvacho pamusana pokungozvifunga kana pamusana pokuzvikudza. Asi zvirerekei mutore vamwe savari nani kwamuri.[4] Munhu ngaarege kungoisa ziso pane zvake chete asi ngaaite hanya nezvavamwe.

Mateu 23:10-12
[10] Musadaidzwe kunzi murairidzi nokuti mune murairidzi mumwechete, Kristu.[11] Mukuru pakati penyu ndiye achava mushandiri wenyu. Uyo anozvikudza achadukupiswa.[12] Uyewo anozvidukupisa achakudzwa.

James 4:14-16
[14] asi zvamangwana musingambozviziva? Upenyu hwenyu chii? Nokuti muri mhute inongooneka kwechinguva yobva yanyangarika.[15] Zvamunotofanira kutaura ndezvokuti: “Kana Tenzi achida tichararama uye tichaita ichi nechocho.”[16] Asi sezvazviri munotozvitutumadza mukuzvikudza kwenyu. Kuzvitutumadza kose kwakadaro kwakashata.

VaFiripi 2:5-8
[5] Pakati penyu ivai nemwoyowo uyu mamuri waiva naKristu Jesu wokuti:[6] Kunyange zvake akanga ari zvimwechetezvo naMwari, haana kuti ndoramba ndakangoomerana nokuenzana naMwari ikoko.[7] Asi akazvidurura zvokuzvikwengura iye pachake akatora chimiro chomuranda akaberekwa akangoitawo zvakangoita vanhu.[8] Ava munhu kudaro akazvidukupisa akateerera kudzamara pakufa, rufu rwomuchinjikwa.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008