A A A A A

Hunhu hwakanaka: [Kuonga]


VaKorose 4:2
Rambai muchinamata, mungwarire kunamata muchitenda.

2 VaKorinte 2:14-15
[14] Mwari ngaatendwe anoita kuti, muna Kristu tikurire nguva dzose uye nematiri anoparadzira kose vose kunhuwirira kwokuzivikanwa kwake.[15] Iyesu ndisu kunhuwirira kwaKristu kuna Mwari pakati pavari kuponeswa napakati pavari kuparadzwa.

Jona 2:9
“Asi ini nezwi rokutenda ndichapira chibayiro kwamuri. Ndichaita zvandakapika. Kununura ndokwaTENZI.”

1 VaTesaronika 5:18
uye muna zvose rambai muchingotenda nokuti uku ndiko kuda kwaMwari muna Kristu Jesu.

VaKorose 3:15-17
[15] Rugare rwaKristu ngarwutonge mumwoyo menyu. Ndizvo chaizvo zvamakadaidzirwa kuti muve mumuviri mumwechete muchitenda.[16] Shoko raKristu noupfumi hwaro ngarinyatsoti tindindi mamuri muchidzidzisana nokurairana noungwaru muchiimba nziyo nedzimbo nezvimbo zvaMweya muchitenda Mwari mumwoyo menyu.[17] Chiri chose chamunoita, kungave kutaura kana kuita, zviitei muzita raTenzi Jesu, muchitsvitsirwa naye kutenda kwenyu kuna Baba.

1 VaKorinte 15:57
Mwari ngaatendwe anoita kuti tikunde nokuna Tenzi wedu Jesu Kristu.

Mapisarema ൧൦൦:൪
Pindai pamisuo yake mikuru muchitenda mupinde mumipanda yake muchirumbidza, mutendei muchirumbidza zita rake.

1 Makoronike 16:34
Tendai Tenzi nokuti akanaka mwoyochena wake hauperi.

VaRoma 1:21
Chiripo ndechokuti kunyange vaiziva zvavo Mwari havana kumurumbidza saMwari kana kumutenda asi kufunga kwavo hakuna zvakwakabatsira. Pfungwa dzavo dzisina maturo dzakadzimaidzwa.

VaFiripi 4:6
Musazvidye mwoyo nechii chose zvacho; asi muna zvose, isai zvichemo zvenyu kuna Mwari nokunamata, nokuteterera nokutenda.

Mapisarema ൬൯:൩൦
Ndicharumbidza zita raMwari norumbo ndichamukudza nokumutenda.

2 VaKorinte 9:15
Mwari ngaatendwe pamusana pechipo chake chisingatauriki.

1 VaTesaronika 5:16-18
[16] Farai nguva dzose.[17] Namatai nguva dzose[18] uye muna zvose rambai muchingotenda nokuti uku ndiko kuda kwaMwari muna Kristu Jesu.

VaFiripi 4:6-7
[6] Musazvidye mwoyo nechii chose zvacho; asi muna zvose, isai zvichemo zvenyu kuna Mwari nokunamata, nokuteterera nokutenda.[7] Rugare rwaMwari runopfuura kunzwisia kose ruchachengeta mwoyo yenyu nepfungwa dzenyu muna Kristu Jesu.

VaKorose 1:12
Norufaro, tendai Baba, vakatikodzeresa kuva nomugove wavarurami, muchiedza.

James 1:17
Chinhu chose chine munhu chakanaka nechipo chose chakaruramisisa chinobva kudenga kuna Baba vezviedza vasina mupindu kana mumvuri zvawo wokusanduka.

VaEfeso 5:4
Ngaparege kuva nezvinhu zvisingakodzeri nezvetsvina zvose kana tunyaya tusina maturo kana kushaya hunhu asi chinofanira kuvapo kutenda.

Revhitiko 22:29
Kana munhu achipira chibayiro chomupiro wokutenda Tenzi pirai chibayiro ichocho nomutoo unoita kuti mugamuchirwe.

Mapisarema 103:2
Rumbidza TENZI iwe mweya wangu; usakanganwe zvikomborero zvake zvose.

Dhanyeri 6:10
Dhanieri paakazviziva kuti gwaro rasainwa namambo zita ravo, akaenda kumba kwake mumba yake yapamusoro yaiva namahwindo akashama akatarisa kuJerusaremu, aipfugama pasi imomo katatu pazuva achinamata achitenda Mwari wake sezvaaingoita kare.

Mapisarema 107:1
Tendai TENZI nokuti akanaka mwoyochena wake hauperi.

VaEfeso 5:20
muchitenda Mwari Baba muzita raTenzi wedu Jesu Kristu nguva dzose uye muna zvose.

Mapisarema 9:1
Kutenda Mwari ruenzaniso rwake Ndinotenda TENZI nomwoyo wangu wose. Ndichaparidza mabasa enyu anoshamisa;

John 3:16
Mwari akada pasi zvikuru zvokuti akapa Mwanakomana wake mumwechete kuti munhu wose anotenda maari arege kufa, asi kuti awane upenyu husingaperi.

VaKorose 3:2
Isai mwoyo yenyu kune zvokudenga, kwete zvapasi pano.

VaKorose 3:16
Shoko raKristu noupfumi hwaro ngarinyatsoti tindindi mamuri muchidzidzisana nokurairana noungwaru muchiimba nziyo nedzimbo nezvimbo zvaMweya muchitenda Mwari mumwoyo menyu.

Mapisarema 107:8
Ngavatende TENZI nokuda kwomwoyochena wake uye nokuda kwezviito zvake kuvanhu zvinoshamisa

Mapisarema 119:62
Ndinomuka pakati pousiku ndichikurumbidzai nokuda kwezvirevo zvenyu zvakarurama.

Zvakazarurwa 11:17
vachiti, “Tinokutendai Tenzi Mwari Samasimbaose. Imi muripo, makanga muripo kuti makatora ukuru hwenyu mukatangisa kutonga.

VaKorose 3:15-17
[15] Rugare rwaKristu ngarwutonge mumwoyo menyu. Ndizvo chaizvo zvamakadaidzirwa kuti muve mumuviri mumwechete muchitenda.[16] Shoko raKristu noupfumi hwaro ngarinyatsoti tindindi mamuri muchidzidzisana nokurairana noungwaru muchiimba nziyo nedzimbo nezvimbo zvaMweya muchitenda Mwari mumwoyo menyu.[17] Chiri chose chamunoita, kungave kutaura kana kuita, zviitei muzita raTenzi Jesu, muchitsvitsirwa naye kutenda kwenyu kuna Baba.

Mapisarema 106:1
Areruya. Tendai TENZI nokuti wakanaka nokuti mwoyochena wake hauperi.

VaHebheru 12:28
Saka ngatitendei kugamuchira kwatakaita umambo husingazunguniki. Nokudaro ngatipirei kuna Mwari kunamata kunogamuchirika kuno rukudzo nokutya

Mapisarema 107:1-2
[1] Tendai TENZI nokuti akanaka mwoyochena wake hauperi.[2] Vakanunurwa naTENZI ngavadaro, vaakanunura munhamo,

2 Samueri 22:49
Makandipunyutsa kuvavengi vangu. Makandisumudzira pamusoro pevavengi vangu, mukandinunura kuvanhu vehondo.

1 VaTesaronika 1:2
Tinotenda Mwari nguva dzose pamusana penyu mose. Tinogara takakudomai muminamato yedu

1 Timoti 2:1-2
[1] Nokudaro pokutanga ndinokurudzira kuti mikumbiro neminamato nezvichemo nokutenda zviitirwe vanhu vose vanoti:[2] madzimambo navose vari pazvinzvimbo zvapamusoro kuti tigare upenyu hune runyararo norugare, upenyu huna Mwari mukati uye hunoremekedzwa mativi ose.

John 11:41
Nokudaro vakabvisa ibwe riya. Jesu akatarisa kudenga akati, “Baba, ndinokutendai nokuti mandinzwa.

Mapisarema 118:1-18
[1] Tendai TENZI nokuti wakanaka, mwoyochena wake hauperi narini.[2] Isiraeri ngaiti, “Mwoyochena wake hauperi narini.”[3] Imba yokwaAroni ngaiti, “Mwoyochena wake hauperi narini.”[4] Vanotya TENZI ngavati, “Mwoyochena wake hauperi narini.”[5] Ndakadaidzira kuna TENZI ndiri munhamo, TENZI akandipindura akandipinza murusununguko.[6] TENZI zvaari kudivi kwangu handityi, munhu angandiitei.[7] TENZI zvaari kudivi kwangu somumwe wavabatsiri vangu, vanondivenga ndichatovayeva zvangu.[8] Zviri nani kupotera kuna TENZI panokuvimba nomunhu.[9] Zviri nani kupotera panaTENZI panokuvimba namachinda.[10] Marudzi akandikomba, muzita raTENZI ndakavaparadza.[11] Vakandikomba zvokundikomberedza kwazvo mativi ose; muzita raTENZI ndakavaparadza.[12] Vakandimomotera senyuchi vakati viru viru somoto wetsotso dzeminzwa; muzita raTENZI ndakavaparadza.[13] Ndakasundidzirwa zvine simba zvokutoda kuwa asi TENZI akandibatsira.[14] TENZI ndiye simba rangu norumbo rwangu, ndiye akava ruponeso rwangu.[15] Heyo mheterwa nemipururu yokupururudzira kukunda zvinonzwika mumatendhe avarurami. Simba rorudyi rwaTENZI rakaita zvinogara zvakadaro.[16] Simba rorudyi rwaTENZI rinosimudzira kukunda, simba rorudyi rwaTENZI rinoita zvinogara zvakadaro.[17] Handimbofi asi ndichatorarama ndigorondedzera mabasa aTENZI.[18] TENZI akandiranga zvinorwadza asi haana kunditsvitsa pakufa.

Mapisarema 20:4
Dai angokupai zvinoda mwoyo wenyu aite kuti zvirongwa zvenyu zvibudirire.

Mapisarema 30:12
kuitira kuti ndikuimbirei ndichirumbidza mbiri yenyu ndirege kunyarara TENZI Mwari wangu ndinokutendai nokusingaperi.

Mapisarema 95:2
Ngatiuyei paari tichimutenda ngatimupururudzirei tichimurumbidza nedzimbo.

2 VaKorinte 9:11
Muchapfuma muna zvose kuti mukwanise kuita mabasa makuru omwoyochena anoita kuti Mwari atendwe pamusana pezvatinenge taita.

2 VaKorinte 2:14
Mwari ngaatendwe anoita kuti, muna Kristu tikurire nguva dzose uye nematiri anoparadzira kose vose kunhuwirira kwokuzivikanwa kwake.

VaFiripi 4:19
Mwari wangu achakupai zvose zvamunenge musina maererano noupfumi hwake husingatauriki muna Kristu Jesu.

VaRoma 11:36
nokuti zvinhu zvose zvinobva kwaari uye zvinouya nokwaari uyewo ndezvake. Iye ngaarumbidzwe nokusingaperi. Ameni.

Mapisarema 105:1
Tendai TENZI mumunamate nezita, muparidze mabasa ake kundudzi dzavanhu.

Mabasa 16:40
Nokudaro vakabuda mujeri vakashanyira Ridhia. Pavakanga vaona vehama vakavakurudzira vakabva vaenda.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008