A A A A A

Hunhu hwakanaka: [Kutenda]


Mateu 21:22
Chipi nechipi chamunokumbira mumunamato, muchazvigashira kana muine chitendero.’ ”

VaRoma 10:17
Saizvozvo chitendero chinobva mune zvatinonzwa. Zvatinonzwa zvinobva mukuparidzwa kwaKristu.’ ”

VaHebheru 11:1-6
[1] Chitendero chine chivimbo chezvinhu zvinotarisirwa uye chine chokwadi chezvinhu zvisingaoneki[2] Nokuti nechitendero vanhu vakare vakanzi naMwari vanhu kwavo.[3] Pamusana pechitendero tinonzwisisa kuti nyika yakasikwa nezwi raMwari zvokuti zvinooneka zvakaitwa zvichibva mune zvisingaoneki.[4] Pamusana pechitendero Abhero akapira kuna Mwari chibayiro chinogamuchirika kupinda Kaini chakaita kuti anzi munhu akarurama Mwari achipupurira izvozvo nokugamuchira zvipo zvake. Akafa zvake asi nechitendero chake achiri kungotaura.[5] Pamusana pechitendero Enoki akatorwa achiendeswa kudenga nokuti Mwari akanga amutora nokuti asati atorwa akanga apupurirwa kuti akafadza Mwari.[6] Pasina chitendero hazvikwanisiki kumufadza nokuti munhu wose anouya anofanira kudavira kuti Mwari ariko uye kuti Mwari anopa mubayiro kune anomutsvaka.

Mako 11:22-24
[22] Jesu ndokuvapindura achiti, “Ivai nechitendero muna Mwari.[23] Zvirokwazvo ndinokuudzai kuti, ‘Ani naani anoti kugomo iri simudzwa ukandwe mugungwa,’ asingakahadziki mumwoyo make asi achitenda kuti zvinhu zvaareva zvichaitika, achazviitirwa.[24] Naizvozvo ndinoti kwamuri, ‘Chipi nechipi chamunokumbira mumunamato tendai kuti matochipiwa, chichava chenyu.

James 2:19
Unotenda kuti Mwari mumwechete unoita zvakanaka. Kunyange mweya yakaipa inotendawo kudaro ichitodedera.

VaEfeso 2:8-9
[8] Pamusana penyasha makaponeswa nechitendero, asi musiri imi munozviponesa; chipo chaMwari,[9] kwete pamusana pamabasa kuti pasave nomunhu anozvikudza

Ruka 1:37
Nokuti pana Mwari hapana chisingagonekwi.”

Zvirevo 3:5-6
[5] Vimba naTenzi nomwoyo wako wose usavimbe nokuona kwako zvinhu nemazvo.[6] Muzviito zvako zvose muzive, iye achatasanudza nzira dzako

2 VaKorinte 5:7
nokuti pakufamba kwedu tinotungamirirwa nechitendero, kwete nezvatinoona.

VaEfeso २:८
Pamusana penyasha makaponeswa nechitendero, asi musiri imi munozviponesa; chipo chaMwari,

1 VaKorinte 2:5
kuti musimboti wechitendero chenyu urege kuva ungwaru hwavanhu asi simba raMwari.

James 1:5-8
[5] Kana pane asina ungwaru ngaakumbire kuna Mwari, mupanegombe kuvanhu vose, anopa asingakonoreri; huchapiwa kwaari.[6] Asi ngaakumbire nechitendero asingakahadziki, nokuti munhu anokahadzika akafanana namasaisai egungwa anopeperetswa achiitwa suku nasai nemhepo.[7] Munhu akadaro ngaarege kufunga kuti achawana chinhu chinobva kunaTenzi,[8] nokuti munhu ane pfungwa mbiri, asina pake muna zvose zvaanoita.

VaFiripi ४:१३
Ndinogona kuita zvinhu zvose maari iye anondisimbisa.

James 1:5-8
[5] Kana pane asina ungwaru ngaakumbire kuna Mwari, mupanegombe kuvanhu vose, anopa asingakonoreri; huchapiwa kwaari.[6] Asi ngaakumbire nechitendero asingakahadziki, nokuti munhu anokahadzika akafanana namasaisai egungwa anopeperetswa achiitwa suku nasai nemhepo.[7] Munhu akadaro ngaarege kufunga kuti achawana chinhu chinobva kunaTenzi,[8] nokuti munhu ane pfungwa mbiri, asina pake muna zvose zvaanoita.

VaFiripi 4:13
Ndinogona kuita zvinhu zvose maari iye anondisimbisa.

James 2:24
Munozvionawo kuti munhu anoruramiswa namabasa kwete nechitendero choga.

Ruka 17:5
Vapositori vakati kuna Tenzi, “Tiwedzereiwo chitendero chedu.”

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008