A A A A A

Hunhu hwakanaka: [Kuranga]


2 Timoti 1:7
nokuti Mwari haana kutipa mweya woumbwende asi mweya wesimba norudo nowokuzvibata.

VaEfeso 6:4
Imi vabereki musashatirise vana venyu asi vayarutsei mukuzvibata nechidzidziso chaTenzi.

Zvirevo 10:17
Anochengeta zvidzidziso ari munzira inoenda kuupenyu asi anoramba kutsiurwa anorasika.

Zvirevo 12:1
Munhu anoda kudzidziswa anoda ruzivo asi asingadi kutsiurwa imhuka yomunhu.

Zvirevo 13:1
Mwana akangwara anoteerera zvaanodzidziswa nababa vake, asi tsvuuramuromo haitsiuriki.

Zvirevo 13:24
Munhu asingarove mwana wake neshamhu anomuvenga, asi anoda mwana wake anomuranga kwazvo.

Zvirevo 22:6
Dzidzisa mwana nzira yaanofanira kufamba nayo kunyange akura haasiane nayo.

Zvirevo 22:15
Mwana anoberekwa ane upenzi mumwoyo asi shamhu ndiyo inohudzinga maari.

Zvirevo 29:15-17
[15] Shamhu nokutsiura zvinopa ungwaru asi mwana akaregererwa anonyadzisa amai vake.[16] Kana vakaipa vari ivo vari kutonga kutadza kunowanda, asi vakarurama vachavaona vachiputsika.[17] Dzidzisa mwana wako, iye achakupa zororo achakufadza mwoyo.

Zvakazarurwa 3:19
Vandinoda ndinovatsiura nokuvaranga. Naizvozvo ita shungu utendeuke.

Tito 1:8
Asi anofanira kuva munhu anogamuchira vaenzi zvakanaka nomunhu anoda zvakanaka ane hunhu akamira pachokwadi, mutsvene anozvibata.

Zvirevo 23:13-14
[13] Usarege kuranga mwana, ukamurova neshamhu haambofa.[14] Ukamurova neshamhu unomununura kuenda kunzvimbo yavakafa.

VaHebheru 12:10-11
[10] Nokuti vakatiranga kwechinguvana samaonero avo asi vanotiranga kuti tigoverane utsvene hwavo.[11] Panguva iyoyo kurangwa kwose kunorwadza panze pokufadza asi pashure kunoberekera vadzidziswa nako muchero worugare wokururama.

Jobho 5:17-18
[17] Zvake munhu anotsiurwa naMwari saka usazvidze shamhu yaSamasimba.[18] Anoruma achifuridzira, anokuvadza zvake asi maoko ake anorapa.

Zvirevo 3:11-12
[11] Mwanangu usashore kudzidziswa kwaunoitwa naTenzi kana kuneta nokukutsiura kwaanoita[12] nokuti Tenzi anotsiura wavanoda sezvinoita baba mwana waanoda.

Dheuteronomio 8:5-6
[5] Chiziva nomumwoyo mako kuti sokurayira kunoitwa munhu mwana wake, ndiko kurayira kunoita naTenzi Mwari wako.[6] Naizvozvo chengeta mitemo yaTenzi Mwari wako, uite zvaanoda, umutye

1 VaKorinte 9:25-27
[25] Mumhanyi wose anozvibata muna zvose. Vanozviita kuti vawane ndaza inoparara asi isu tinozviitira ndaza isingaparari.[26] Saka handingomhanya chimhanyemhanye. Handirove zvibhakera somunhu anorova mhepo.[27] Ndinorova muviri wangu ndichiutonga ndichiitira kuti ndirege kuraswa, ini ndakamboparidzira vamwe.

2 VaKorinte 7:9-11
[9] Sezvazviri ndinofara, kwete, nokuti makarwadziwa, asi pamusana pokuti makarwadziwa zvakakuitai kuti mupinduke nokuti kurwadziwa kwenyu kwaiva nohumwari makuri zvokuti hapana chatakaita kuti murasikirwe nacho.[10] Kurwadzirwa mwoyo zvaMwari kunoita kuti munhu apinduke zvinosvitsa kuruponeso uye hazvirwadzise mwoyo; asi kurwadzirwa zvenyika kunounza rufu.[11] Tarisai muone kuti shungu dzokurwadzirwa zvaMwari dzakakuberekerai chii mamuri, kuti makaita shungu dzakaita sei kuzvisasamura mhaka, kuti zvakakugumburai sei uye kuti zvakakutyisai zvakadii. Ndoda kudisisa kwenyu neshungu dzenyu uyezve chirango chacho! Aiwa, makaratidza, muna zvose, kuti hamuna mhosva panyaya iyi.

Mapisarema 94:12-14
[12] Akakomborerwa zvake munhu wamunoranga TENZI, wamunodzidzisa nemitemo yenyu.[13] Kumupa zororo panguva yepfumvu kusvikira guva rachererwa vakaipa.[14] Nokuti TENZI haafuratiri vanhu vake haangarasi nhaka yake.

VaHebheru 12:5-9
[5] Ko munokanganwa here kukurudzirwa kuya; mukukurudzirwa mamunonzi vana? Mwanangu kana Mwari achikudzora rega kuzviona sechinhu chisina maturo kana kurasa mwoyo kana warangwa naye.[6] Chikonzero chacho ndechokuti Tenzi anodzora uyo waanoda uye anoranga mwana wese waanotora somwana.[7] Tirirai zvinokutambudzai nokuti kana muchirangwa, Mwari anenge achikubatai savana. Nokuti ndibaba vapi vasingarangi mwana wavo.[8] Kana musingarangwi sokurangwa kunoitwa vamwe vose, muri voufambi hamusi vana chaivo.[9] Chimwewo ndechokuti tina vanababa vapasi pano vaitiranga asi isu taingovaremekedza. Ko isu hatingatozviisa zvakatonyanya here pasi paBaba vezvemweya kuti tirarame.

VaEfeso 6:1-9
[1] Imi vana, teererai vabereki venyu muna Tenzi nokuti ndizvo zvakanaka.[2] “Remekedza baba naamai vako.” Uyu ndiwo mutemo unotanga kutaura uine chitsidzo[3] kuti zvikufambire zvakanaka uye kuti ugare nguva ndefu panyika.[4] Imi vabereki musashatirise vana venyu asi vayarutsei mukuzvibata nechidzidziso chaTenzi.[5] Imi varanda teererai vanatenzi venyu vapano pasi muchivaremekedza nokuvateerera zvakaperera sokunge muri kuzviitira Kristu[6] kwete zvechipameso zvokufadza vanhu asi savaranda vaKristu muchiita zvinodiwa naMwari nomwoyo wose.[7] Munofanira kuita basa renyu nechido sokunge muri kuriitira Tenzi kwete sokunge muri kuriitira vanhu.[8] Zivai kuti munhu anoita zvakanaka achapiwa zvakanaka naTenzi kunyange ari muranda kana musununguki.[9] Imi vana tenzi itaiwo zvimwechetezvo kwavari. Musavatyisidzire. Zivai kuti Tenzi wavo ari kudenga ndiye Tenzi wenyuwo uye kuti iye haana rusaruro.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008