A A A A A

Hunhu hwakanaka: [Tsitsi]


VaKorose 3:12
Naizvozvo imi vasarudzwi vaMwari, vatsvene vapamwoyo, pfekai tsika yemwoyo wetsitsi, nomwoyo wokuzvirereka, nomwoyo munyoro nomwoyo murefu,

Ekisodho 33:19
Mwari ndokuti, “Ndichapfuura napauri uone kunaka kwangu kwose ndigodoma zita rangu rokuti ‘Yahweh’. Ndinoitira mwoyochena kune wandinenge ndada zvangu kuitira mwoyochena, ndichiitirawo tsitsi kune wandinenge ndada zvangu kuitira tsitsi.”

Isaya 30:18
Naizvozvo Tenzi anomirira kuti akuitirei zvakanaka. Naizvozvo anofarira kwazvo kukuitirai tsitsi nokuti Tenzi ndiMwari woruenzaniso. Vakakomborerwa zvavo vose vanomumirira.

Isaya 49:10-13
[10] havachazonzwa nzara kana nyota, kunyange mhepo inopisa nezuva hazvizovatumhisa, nokuti iye anovada kwazvo achavatungamirira achivasesedza nokuzvitubu zvemvura.[11] Ndichaita kuti pamakomo angu pose pave nomugwagwa, uye migwagwa yangu mikuru ichaitwa kuti itanhuke.[12] Tarisai muone vamwe vachabva kure, vamwe vachibva kuchamhembe nokumadokero, vamwewo vachibva kunyika yeAsiwani.”[13] Imbai norufaro imi matenga upembere iwe nyika, tsemurai mumhanzi imi makomo nokuti Tenzi ava kunyaradza vanhu vake nokunzwira tsitsi vanhu vake vari munhamo.

Isaya 54:10
Ndinodaro nokuti makomo angabve zvawo paanenge ari, zvikomo zvikatozunguzika zvazvo; asi mwoyochena wangu kwauri iwe, hauzombobva uye chitenderano changu newe, chorugare, hachizombozunguziki ndizvo zviri kutaura Tenzi ane rudo newe.”

Isaya 63:7
Ndichadetemba kurumbidza mwoyochena waTenzi, mukurumbira waTenzi nokuona zvose zvatawaniswa naTenzi nezvose zvakanakisisa kwazvo zvaakaitira vemba yaIsiraeri zvaakadai kuvapa netsitsi dzake nomwoyochena wake wakanyanya kukura kudai,

James 5:11
Inga wani tinoti vakakomborerwa vakatirira. Inga makanzwa kutirira kwaJobhu mukaona chinangwa chaTenzi kuti Tenzi ane ngoni netsitsi zvakadii.

Mariro 3:32
Anogona kurwadzisa zvake asi ane tsitsi maererano nokuwanda kwemwoyochena wake.

Mapisarema 51:1
Munamato wokupfidza Ndinzwireiwo tsitsi Mwari pamusana pemwoyochena wenyu nokuda kwengoni dzenyu zhinji. Pfudzai kukanganisa kwangu.

Mapisarema 103:13
Sezvinoita baba kunzwira tsitsi vana vavo, TENZI anoitirawo tsitsi vanomutya

Mapisarema 116:5
TENZI wakanaka, akatendeka; Mwari wedu ane tsitsi.

Mapisarema 119:77
Svikai kwandiri nengoni dzenyu kuti ndirarame nokuti ndinofarira mutemo wenyu.

Mapisarema 119:156
Tsitsi dzenyu dzakawanda, TENZI ndiraramiseiwo noruenzaniso rwenyu.

Mapisarema 145:9
TENZI akanaka kumunhu wose uye ane tsitsi nechose chaakasika.

VaRoma 9:15
nokuti anoti kuna Mosesi, “Ndichaitira tsitsi wandinenge ndada kuitira tsitsi nokunzwira urombo wandinenge ndada kunzwira urombo.”

2 VaKorinte 1:3-4
[3] Ngaarumbidzwe Mwari Baba vaTenzi wedu Jesu Kristu, Baba vetsitsi, Mwari anonyaradza muna zvose,[4] anotinyaradza mumatambudziko edu ose, kuti tikwanisewo kunyaradza vamwe vanenge vari mumatambudziko api naapi zvawo nokunyaradzwa ikoko kwatinenge taitwa naMwari.

VaFiripi 2:1-3
[1] Zvino kana imi muine chinokukurudzirai muna Kristu, muine rudo runokugadzanisai mwoyo, muina Mweya uye muine rudo nomutsa,[2] chiitai kuti ndinyatsofara nokuva nomwoyo mumwechete kwenyu muchidana zvimwechetezvo, muchinzwana muine mweya mumwechete.[3] Musaite chii zvacho pamusana pokungozvifunga kana pamusana pokuzvikudza. Asi zvirerekei mutore vamwe savari nani kwamuri.

Mateu 9:35-38
[35] Jesu akafamba nomumaguta ose nomumisha achidzidzisa mumasinagogu avo achiparidza Shoko Rakanaka roumambo achirapa zvirwere zvose namatenda ose.[36] Paakaona gungano ravanhu, akavanzwira tsitsi nokuti vaitambura vasina chingavabatsire sehwai dzisina mufudzi.[37] Ipapo akati kuna vadzidzi vake, “Zvinoda kukohwiwa zvakawanda asi vakohwi vashoma,[38] naizvozvo, namatai kuna Tenzi wezvinoda kukohwiwa kuti atumire vakohwi mumunda wake unoda kukohwiwa.”

Mapisarema 103:1-5
[1] Rwiyo rwaDhavhidhi. Rumbidza TENZI iwe mweya wangu uye zvose zviri mandiri, rumbidzai zita rake rinoera.[2] Rumbidza TENZI iwe mweya wangu; usakanganwe zvikomborero zvake zvose.[3] Iye anoregerera uipi hwako hwose; anokurapa zvirwere zvako zvose[4] anokununura kuti urege kuenda kuguva. Pamusoro pazvose anokuitira mwoyochena netsitsi.[5] Anokugutsa nezvinhu zvakanaka upenyu hwako hwose achikugwinyisa zvokuti unoramba uri mudiki segondo.

Mateu 20:29-34
[29] Jesu navadzidzi vake pavakanga vavakubuda muJeriko vakateverwa negurumwandira ravanhu.[30] Havo varume vaviri vaiva mapofu vakanga vagere parutivi rwenzira, pavakanzwa kuti Jesu ari kupfuura nepo vakadaidzira vachiti, “Tinzwireiwo tsitsi, Mwanakomana waDhavhidhi.”[31] Vanhu vazhinji vaya vakavatsiura vachivataurira kuti vanyarare, asi ivo vakatonyanya kudaidzira vachiti, “Tenzi Mwanakomana waDhavhidhi tinzwireiwo tsitsi.”[32] Jesu akamira akavadaidza achiti, “Chii chamunoda kuti ndikuitirei?”[33] Ivo vakati kwaari, “Tenzi, itai kuti maziso edu azaruke.”[34] Jesu akavanzwira tsitsi akabata maziso avo. Pakarepo, ndokubva vava kuona vakamutevera.

Mateu 14:13-21
[13] Jesu paakanzwa izvi, akabva ipapo negwa akaenda kunzvimbo isina vanhu, kwake oga. Voruzhinji rwavanhu pavakazvinzwa vakatevera ikoko netsoka vachibva mumaguta.[14] Paakabuda mugwa pamahombekombe, akaona chita chikuru chavanhu. Akavanzwira tsitsi akaporesa varwere vavo.[15] Zuva parakanga rava kuda kudoka, vadzidzi vake vakauya kwaari vakati, “Muno murenje uye kwava kudoka. Dai machiendesa vanhu vaende mumisha vandozvitengera zvokudya.”[16] Jesu akati, “Havafaniri kuenda. Vapei iyemi zvokudya.”[17] Vakati kwaari, “Pano tinongova nezvingwa zvishanu nehove mbiri chete.”[18] Iye akati, “Uyai nazvo kuno kwandiri.”[19] Akati vanhu ngavagare pasi pauswa. Akatora zvingwa zviya zvishanu nehove mbiri. Akatarisa kudenga, ndokukomborera, ndokumedura, akapa zvingwa zviya kuvadzidzi. Vadzidzi vakazvipa kuvanhu.[20] Vose vakadya vakaguta. Vakaunganidza tswanda gumi nembiri dzizere dzezvimedu zvakasara.[21] Vanhu vakadya vaiva zviuru zvishanu zvavarume tisingaverengi zvedu vakadzi navana.

Mateu 15:29-39
[29] Jesu akabva ikoko akazopfuura achitevedza gungwa reGarirea. Akakwira muchikomo ndokugara pasi imomo.[30] Zvita zvavanhu zvakawanda zvakauya kwaari. Vakaungana kwaari nemhetamakumbo navakaremara namapofu nembeveve navamwe vakadaro. Vakavaisa patsoka dzake. Iye akavaporesa[31] zvokuti gurusvusvu riya ravanhu rakashamiswa, pavakaona mbeveve dzichitaura, zvirema zvaita zvakanaka nemhetamakumbo dzavakufamba namapofu avakuona. Vakarumbidza Mwari wavaIsiraeri.[32] Jesu akadaidza vadzidzi vake akati, “Ndine urombo kwazvo negungano ravanhu iri nokuti vanga vaneni kwamazuva matatu aya zvino havachisina chokudya. Handide kuvaendesa nenzara vangadaro vakaziya panzira.”[33] Vadzidzi vakamubvunza kuti, “Tingawane kupi chingwa chinokwana kugutsa gungano guru ravanhu rakadai murenje muno?”[34] Jesu akati kwavari, “Mune zvingwa zvingani?” Ivo vakati, “Tine zvinomwe netuhove tushoma.”[35] Akati vanhu vagare pasi.[36] Akatora zvingwa zviya zvinomwe nehove. Akatenda, ndokuzvimedura ozvipa kuvadzidzi. Vadzidzi vakazvipawo kuvanhu.[37] Vose vakadya vakaguta. Vakanhongerera zvimedu zvakasara zvikazadza tswanda nomwe.[38] Vakadya vacho vaiva zviuru zvina zvavarume tisingaverengi zvedu vakadzi navana.[39] Jesu akazoendesa vanhu ndokukwira mugwa woenda kudunhu reMagadhani.

Mateu 6:30-44
[30] Kana Mwari achishongedza uswa homusango huripo nhasi uno, mangwana hwokandwa muchoto, haasi anokupfekedzai zvakatonyanya here imi vanhu vochitendero chiduku.[31] Saka musazvidye mwoyo muchiti tichadyei kana kuti tichanwei kana kuti tichapfekei.[32] Nokuti vechirudzi vanotsvaka zvose izvi asi Baba venyu vokudenga vanoziva kuti zvose izvi munozvida.[33] Imi, kutangira zvose tsvakai umambo hwake; noururami hwake, zvinhu zvose izvi zvichavawo zvenyu.[34] “Nezvo musazvidye mwoyo nezvamangwana nokuti mangwana achazvionera oga, zuva roga roga rine nhamo dzaro dzakarikwanira.”[35] “Musatonge vamwe, imiwo hamuzotongwi. Matongero amunoita vamwe ndiwo amuchatongwawo nawo.[36] Mwero wamunoera nawo, ndiwo mwero wamuchaererwawo nawo.[37] Unotarisireiko kabanzu kari muziso rehama yako asi usingaoni zidanda riri muziso mako[38] kana kuti ungati sei kune hama yako rega ndikubvise kabanzu kari muziso rako, imo muziso rako muine zidanda.[39] Iwe munyengedzi, tanga wabvisa danda riri muziso rako. Ipapo unenge wava kunyatsoona kubvisa kabanzu kari muziso rehama yako.[40] Musape zvinhu zvinoera kuimbwa kana kukanda matombo anokosha amapera pamberi penguruve, dzingadaro dzikaatsika — tsika uye dzodzoka dzokurwisai imi.[41] “Kumbirai muchapiwa, tsvakai muchawana, gogodzai muchazarurirwa.[42] Nokuti wose anokumbira anopiwa. Anotsvaka anowana. Uye unogogodza achazarurirwa.[43] Nokuti ndiani wenyu anoti kana mwana wake amukumbira chingwa, anomupa dombo.[44] Kana kuti akakumbira hove omupa nyoka?

Ruka 15:11-32
[11] Akatizve, “Kwaiva nomumwe murume aiva navanakomana vaviri.[12] Muduku akati kuna Baba vake, ‘Baba, chindipai mugove wenhaka yangu.’ Baba vakakamuranisa zvinhu zvavo zvavairarama nazvo pavanakomana vaya.[13] Kusati kwambopera mazuva akawanda, munun'una akaunganidza zvinhu zvake zvose ndokupinda murwendo rwokuenda kunyika iri kure kure. Ikoko akandoparadza zvinhu zvake zvose zviya muupenyu hwounzenza.[14] Paakapedza kudya zvose, kwakamuka nzara huru munyika iyoyo. Naiyewo akatanga kushaiwa.[15] Akaenda akandozvipereka mumaoko omumwe mugari wenyika iyoyo. Iye akamutumira kuminda yake kuti apote achipa nguruve chokudya.[16] Angadai akatofara kudya mateko aidyiwa nenguruve asi hapana kana akamupa kana chinhu zvacho.[17] Paakazobengenuka akazviti, ‘Vangani vashandi vababa vangu vane chokudya chakakwana vachitosia zvavo asi ini ndichifa nenzara kuno.’[18] Ndichasimuka ndiende kuna Baba vangu ndigondoti kwavari, ‘Baba ndakatadzira denga uye ndatadzawo kwamuri.[19] Handichakodzeri kuti ndinzi mwana wenyu. Chindibatai somumwe wavashandi venyu.’[20] Akasimuka akaenda kuna baba vake. Asi iye achiri chinhambwe, baba vake vakamuona vakanzwa tsitsi. Vakamhanya ndokusvikomuti mbunde vakamutsvoda.[21] Mwana uya akati kwavari, ‘Baba, ndakatadzira Wedenga uye ndakakutadzirai. Handichakodzeri kuti ndinzi mwana wenyu.’[22] Asi baba vakati kuvashandi vavo, ‘Kurumidzai kuuya negemenzi rakanakisisa mumupfekedze; muise ringi mumunwe wake neshangu mumakumbo,[23] muuyewo nemhuru iya yakakodzwa muibaye, tidye tichifara[24] nokuti mwana wangu uyu akanga afa ava mupenyu zvakare, akanga arasika zvino awanikwa.’ Ndokubva vatanga zvavo kufara zvikuru.[25] “Izvozvo mwanakomana wavo mukuru akanga ari kumunda. Paakanga achiuya ava kusvika pedyo nemba akanzwa mumhanzi nokutamba.[26] Akadaidza mumwe mushandi akamubvunza kuti chaiva chii.[27] Akamuti, ‘Munun'una wenyu wauya. Baba venyu vabaya mhuru iya yakakodzwa nokuti vamugamuchirazve ari mutano.’[28] Asi iye akashatirwa akaramba kupinda. Baba vake vakauya vakamuteterera.[29] Asi iye akapindura baba vake achiti, ‘Tarirai muone kuti kwamakore mazhinji aya ndakakushandirai asi handina kumboramba kukutererai zvamaindiudza. Asi imi hamuna kana kumbondipa kana kambudzana zvako kokuti ndifare neshamwari dzangu.[30] Asi pangouya mwana wenyu uyu akapedza zvinhu zvenyu zvinokuraramisai nepfambi, mabva mamubaira mhuru yakakodzwa.’[31] Baba vakati kwaari, ‘Mwanangu uneni nguva dzose uye zvangu zvose ndezvako.[32] Zvanga zvakanaka kuti tipembere kwazvo tichifara nokuti munun'una wako uyu akanga afa zvino ava mupenyu, akanga arasika zvino awanikwa.’ ”

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008