A A A A A

Mwari: [Kuda kwaMwari]


Jeremiya 29:11
nokuti ini ndinoziva zvandakakurongerai, ndizvo zviri kutaura Tenzi. Zvirongwa zvacho ndezvokuti zvinhu zvikunakirei kwete kuti zvikuipirei, kuri kukupai upenyu muneramangwana hune chitarisiro.

1 Timoti 2:3-4
[3] Izvi zvakanaka uye zvinogamuchirika pamberi paMwari noMununuri wedu[4] anoda kuti munhu wose aponeswe uye kuti azive chokwadi.

1 VaTesaronika 5:18
uye muna zvose rambai muchingotenda nokuti uku ndiko kuda kwaMwari muna Kristu Jesu.

1 VaTesaronika 4:3
Izvi ndizvo zvinoda Mwari zvokuti imi muve vatsvene musiane noupombwe.

VaHebheru 13:20-21
[20] Iye Mwari worugare akamutsa Tenzi wedu Jesu kuvakafa akava mufudzi mukuru wehwai pamusana peropa rechitenderano chinogara nokusingaperi.[21] Ngaakurongedzerei nezvose zvakanaka kuti mukwanise kuita kuda kwake achiita zvaanoda mamuri nokuna Jesu Kristu. Iye Kristu ngaarumbidzwe narini narini. Ameni.

Ruka 9:23
Jesu akati kuna vose, “Kana munhu achida kunditevera, ngaazvirambe atakure muchinjikwa wake zuva nezuva achinditevera.

Mapisarema 119:105
Shoko renyu ndiro rambi retsoka dzangu nemwenje unondivhenekera nzira. Nunu

James 1:5
Kana pane asina ungwaru ngaakumbire kuna Mwari, mupanegombe kuvanhu vose, anopa asingakonoreri; huchapiwa kwaari.

Zvirevo 3:5-6
[5] Vimba naTenzi nomwoyo wako wose usavimbe nokuona kwako zvinhu nemazvo.[6] Muzviito zvako zvose muzive, iye achatasanudza nzira dzako

1 Petro 2:15
Chikonzero chacho ndechokuti, nokuita zvakanaka munopwisa kutaura kusina maturo kwavanhu vasina zvavanoziva. Garai savanhu vanerusununguko, asi musingasevenzesi rusununguko rwenyu sechinhu chokuhwanda nacho mukuita zvakaipa,

Mateu 6:10
Umambo hwenyu ngahuuye. Kuda kwenyu ngakuitwe pasi sokudenga.

VaEfeso 5:15-20
[15] Naizvozvo fambai makachenjera kwete savanhu vasina kungwara asi savanhu vakangwara.[16] Nyatsoshandisai nguva yenyu nokuti kwaipa mazuva ano.[17] Naizvozvo musave mazirema asi nzwisisai zvinoda Tenzi[18] uye musararadze newaini nokuti unzenza hwakapfuuridza ihwohwo, asi ini zadzwai naMweya.[19] Tauriranai muchiimbirana nziyo nedzimbo nezvimbo zvaMweya muchiimba muchiita mumhanzi kuna Tenzi nemwoyo yenyu yose[20] muchitenda Mwari Baba muzita raTenzi wedu Jesu Kristu nguva dzose uye muna zvose.

2 Petro 3:9
Tenzi haanonoki nezvechitsidzo chake sokufunga kunoita vamwe, asi ari kutoita mwoyo murefu kwamuri asingadi kuti ani naani zvake aparare asi kuti vose vasvike pakutendeuka.

1 Johani 1:9
Tikareurura zvitadzo zvedu iye anotendeka uye akarurama, anotiregerera zvitadzo zvedu achitichenesa kuunyangadzi hwose.

1 Timoti 2:4
anoda kuti munhu wose aponeswe uye kuti azive chokwadi.

Mika 6:8
Inga wakaudzwa wani, nhai munhu kuti zvakanaka ndezvipi; uye kuti Tenzi anoda kuti uitei, zvaanoda dzezvizvi zvokuti: uite zvine ruenzaniso, uye zvomwoyochena zvikupinde muropa nokufambawo naMwari wako wakazvirereka.

Zvirevo 16:4
Tenzi anebasa raakasikira chimwe nechimwe kunyange vakaipa vane zuva ravo repfumvu.

VaHebheru 10:36
Munofanira kutirira kuti muite kuda kwaMwari kuitirawo kuti mugamuchire zvakatsidzirwa zvinoti:

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008