A A A A A

Mwari: [Tuka]


Revhitiko 20:9
“Ani naani zvake anoti dai baba wake kana amai vake vawana chinovawana, ngaaurayiwe nokuti anenge achida kuti baba wake kana kuti amai vawirwe norushambwa. Rufu rwake ndorwokuzviparira.

Dheuteronomio 28:15
“Asi kana mukarega kuzoteerera zvataurwa naTenzi Mwari wenyu, kana kuchengeta mitemo nemirao yandiri kukupai nhasi uno, rushambwa irworwu rwose ruchakutibikirai.

Ekisodho 21:17
“Ani naani zvake anoti rushambwa ngaruwire baba vake kana amai vake, anofanira kuuraiwa.

Jeremiya 15:10
Nhai amai we-e zvangu! Chamakandiberekera, ini zvangu munhu wenharo, ini matatapure munyika ino yose. Handina kukweretesa kana kukwereta munhu asi vose vanondirengerera rushambwa.

VaGaratiya 3:13
Asi Kristu nokuva anenge akarengererwa rushambwa akatinunura kurushambwa rwomutemo nokuti muMagwaro Matsvene makanyorwa kuti: “Akarengererwa anorushambwa munhu wose anoturikwa pamuti.”

Ekisodho 34:7
Anoitira zviuru nezviuru zvavanhu mwoyochena anoregerera zvitadzo, achiregererawo kukanganisa nouipi, asi haamborega zvake munhu anokodzera kurangwa asina kurangwa. Anoranga vana navana vavo, achivarangira zvakaipa zvamadzibaba avo, achitevedza zvizvarwa zvavo, kunyange kusvikira kune chechitatu nechechina.”

Ruka 6:28
Komborerai vanokurengererai rushambwa. Namatirai vanokunyombai.

Numeri 14:18
‘Imi Tenzi hamukurumidze kushatirwa. Mune mwoyo wakachena. Munoregerera zvitadzo, munoregererawo kukanganisa. Kunyange zvakadaro hamuzorega kuranga vana nezvizukuru pamusana pezvitadzo zvavabereki vavo kusvikira kuchizvarwa chavo chechitatu nechechina.’

Genesisi 3:17
Kuna Adhamu, Mwari akati, “Pamusana pokuti wateerera zvako mukadzi wako, ukadya muti wandakati usadye; nyika yapinda rushambwa pamusana pako, chokudya chako kuti uchiwanewo panyika, uchaita chokutamburira upenyu hwako hwose.

Zvirevo 26:2
Sokubhabhama kunoita shiri uye sokubhururuka kunoita nyenganyenga ndozvakaita kurengerera rushambwa pasina chikonzero, hakubatirire.

Dheuteronomio 5:9
Usapfugamire zvifananidzo izvozvo kana kuzvinamata nokuti ini Tenzi Mwari wako ndiri Mwari aneshanje. Ndinoranga vose vanondivenga, shamhu yangu ichirova vana vavo, ndichivarangira zvitadzo zvamadzibaba avo kusvikira kuchizvarwa chavo chechitatu nechechina.

VaGaratiya 5:1
Kristu chaakatisunungurira kuti tive vanhu vakasununguka, nokudaro mirai zvakasimba murege kuzvipinzazve mujoko rouranda.

Ekisodho 20:5
Usapfugamire zvifananidzo izvozvo kana kuzvinamata nokuti ini Tenzi, Mwari wako ndiri Mwari aneshanje. Ndinoranga vose vanondivenga, shamhu yangu ichirova vana vavo ndichivarangira zvitadzo zvamadzibaba avo kusvikira kuchizvarwa chavo chechitatu nechechina.

2 VaKorinte 5:17
Saizvozvo kana munhu ari muna Kristu ava chisikwa chitsva. Zvakare zvakapera, zvitsva zvakauya.

1 Johani 4:4
Vanangu imi muri vanhu vaMwari, imi makatovakurira Nokuti iye ari mamuri mukuru kupinda satani ari pasi pano.

2 Samueri 16:5-8
[5] Mambo Dhavhidhi paakasvika kuBhahurimu, akavingwa nomumwe murume wekumhuri yokwaSauro ainzi Shimei mwanakomana waGera. Akanyatsomubudira achimutuka,[6] achikanda matombo kuna Dhavhidhi nokumakurukota ose amambo Dhavhidhi nokuvanhu vose. Izvozvo varwi vehondo vano chaivo vokwamambo vakanga vakamukuta kurudyi nokuruboshwe.[7] Shimei aimutuka achiti, “Iwe! Ibva kuno! Ibva! Mhondi yomunhu! Munhu pasina![8] Tenzi akatsividza ropa remba yokwaSauro wawakatorera chigaro chokutonga. Tenzi azopa umambo mwanakomana wako Abhusharomu. Yhaa! Wazozviona. Waparara iwe nokuti uri mhondi yomunhu.”

Dheuteronomio 21:23
chitunha chake ngachirege kurara usiku hwose chiripo. Chivigei zuva rakarero nokuti munhu anenge aturikwa pamuti anenge ashorwa zvakanyanyisisa, naTenzi. Regai kun'oresa nyika yenyu yamuri kupiwa naTenzi Mwari wenyu kuti ive nhaka yenyu.

Ekisodho 20:5-6
[5] Usapfugamire zvifananidzo izvozvo kana kuzvinamata nokuti ini Tenzi, Mwari wako ndiri Mwari aneshanje. Ndinoranga vose vanondivenga, shamhu yangu ichirova vana vavo ndichivarangira zvitadzo zvamadzibaba avo kusvikira kuchizvarwa chavo chechitatu nechechina.[6] Asi ndinogara ndichiitira mwoyochena kuzviuru nezviuru zvavanondida, vanochengeta mitemo yangu.

1 Samueri 17:43
MuFirisitia akati kuna Dhavhidhi, “Ndiri mbwa here yaunouya wakabatira shamhu? MuFirisitia akarengerera achishurikidzira Dhavhidhi rushambwa runobva kuna vamwari vake.”

Ezekieri 18:20
Munhu anoita chitadzo ndiye anofanira kuti afe. Mwana haafaniri kutambudzika nokuda kwohwutadza hwababa vake kana babawo kutambudzika nokuta kweuipi hwemwana wake. Mururami achawana mubayiro woururami, muipi achiwanawo mubayiro wouipi.

Jeremiya 31:29-30
[29] Mumazuva iwayo vanhu vacharega kutaura muromo wokuti: “Madzibaba akadya magirepisi anovava, nezvo vana vaita ugugu mumazino.[30] “Asi kutoti munhu wose anofanira kufira chitadzo chake, nyakudya magirepisi anovava ndiye ane mazino achaita ugugu.

Ekisodho 20:6
Asi ndinogara ndichiitira mwoyochena kuzviuru nezviuru zvavanondida, vanochengeta mitemo yangu.

Dheuteronomio 18:10-12
[10] Pakati penyu ngaparege kuva nomunhu anopisa mumoto mwana wake, mukomana kana musikana somupiro. Hapafanire kuva nomunhu anoshopera, kana anofembera nemaminimini, kana anoita un'anga hwokududzira mashura, kana munhu akaromba mishonga,[11] kana anoita mapipi, kana kuva svikiro, kana ane shave rouroyi, kana anobvunzira kumidzimu[12] nokuti Tenzi haambodi zvake ani naani anoita zvakaipa zvakadai. Pamusana pezviito zvinosemesa izvozvi Tenzi Mwari wenyu ari kufanokudzingirai marudzi avanhu iwayo.

VaRoma ๘:๓๗-๓๙
[๓๗] Aiwa muna zvose izvi tiri vakundi vokutopfuuridza nokuna iye akatida[๓๘] nokuti ndine chokwadi chokuti hapana rufu kana upenyu kana vatumwa kana vano ukuru ukuru kana zvinhu zviripo iye zvino kana zvichauya kana masimba,[๓๙] kana urefu kana kukwira mudenga kana udziki pasi kana chimwe zvacho muzvisikwa zvose chinogona kutiparadzanisa norudo rwaMwari rwuri muna Kristu Jesu Tenzi wedu.

1 Petro 5:8-9
[8] Garai makagadzikana makarindira, mhandu yenyu Satani anobvongodza kose kose seshumba inodzvova ichitsvaka waingadye.[9] Murwisei, makasimba muchitendero chenyu, muchiziva kuti kutambudzika kumwecheteko kunofanira kutirirwa nevehama pasi pose.

Genesisi 3:17-19
[17] Kuna Adhamu, Mwari akati, “Pamusana pokuti wateerera zvako mukadzi wako, ukadya muti wandakati usadye; nyika yapinda rushambwa pamusana pako, chokudya chako kuti uchiwanewo panyika, uchaita chokutamburira upenyu hwako hwose.[18] Nyika ichamera minzwa norukato. Iwe uchadya zvokudya zvomusango.[19] Chokudya chako chichava chedikita kudzamara wadzokera muvhu, nokuti wakabva kuivhu, uri vhu, uchadzokerazve kuivhu.”

Genesisi 4:10-12
[10] Mwari akati, “Ko izvozvi uri kuti waiteiko? Ropa romunun'una wako radeukira pasi, riri kuchema kwandiri.[11] Chinzwa, wapinda rushambwa rwokudzingwa munyika ino yashama muromo wayo ikanwa ropa romunun'una wako rawadeura, iyewe noruoko rwako.[12] Kana ukarima, nyika hapana chainokupa. Uchava swerakuenda nomudzungairi panyika.”

Genesisi 9:18-27
[18] Vanakomana vaNowa vakabuda mungarava ndiShemu naHamu naJafeti. Hamu ndiye baba vaKanani.[19] Ivava ndivo vanakomana vatatu vaNowa. Kwavari ivava ndiko kwakazobva vanhu vose vari panyika pano.[20] Nowa aiva murimi akasima munda wemagirepisi.[21] Akanwa waini akararadza akarara mutendhe rake asina kupfeka.[22] Hamu baba waKanani akaonerera baba wake asina kupfeka, akandoudza mukoma nomunun'una wake panze.[23] Shemu naJafeti vakatora nguwo vakaisumudza kusvika pamapfudzi avo vose vari vaviri, vakadududza namakotsi vakasvikofukidza baba vavo vakatarisa rutivi, saka havana kutarisa baba vavo vakanga vasina kupfeka.[24] Nowa paakapengenuka mukuraradza newaini, akaziva zvakanga zvaitwa kwaari nomwanakomana wake muduku.[25] Akati, “Kanani ngaawirwe norushambwa, ngaave muranda chaiye wokupedzesera kuvakoma navanun'una vake.”[26] Akatiwo, “Ngaarumbidzwe Tenzi Mwari waShemu, Kanani ngaave muranda waShemu.[27] Mwari ngaakudziridze Jafeti, ngaagare mumatendhe aShemu, Kanani ave muranda wake.”

1 Madzimambo 2:32-46
[32] Tenzi achaita kuti ropa raakadeura rimupfukire iye akauraya nebakatwa vanhu vaviri vakarurama kupinda iye vaitova nani pana iye vanaAbhuneru mwanakomana waNeru mutungamiriri wehondo yevokwaIsiraeri, naAmasa mwanakomana waJeteru mutungamiriri wehondo yokwaJudha uyezve akazviita baba vangu Dhavhidhi vasingazvizivi.[33] Imomo ropa ravo richapfukira Joabhu nezvizvarwa zvake nokusingaperi asi kuna Dhavhidhi nezvizvarwa zvake nokumhuri yake noumambo hwokwake kuve norugare runobva kuna Tenzi narini wose.”[34] Saizvozvo Bhenaya mwanakomana waJehoyadha akakwirako akamuuraya akafa. Akavigwa kumusha kwake kurenje.[35] Mambo akaisa Bhenaya mwana waJehoyadha pakutungamirira hondo panzvimbo paJoabhu, akaisawo mupristi Zadhoki panzvimbo paAbhiyatari.[36] Mambo akatumira shoko rokuti Shimei auye akamuti, “Zvivakire imba muJerusaremu muno ugare imomo usambobva zvako ipapo uchienda kumwe.[37] Zvichazoitika ndezvizvi zvokuti zuva rauchabva ipapo uchiyambuka kakova keKidhironi nyatsoziva zvako kuti chako iwe kufa, rufu rwako nderwokuzviparira.”[38] Shimei akadaira kuna mambo achiti, “Zvamareva zvakanaka. Ini muranda wenyu ndichaita sokureva kwenyu mambo changamire.” Saizvozvo Shimei akagara muJerusaremu kwenguva ndefu.[39] Mushure memakore matatu zvakazongoitikawo kuti vamwe varanda vaShimei vaviri vakatizira kuGati kuna mambo Akishi mwanakomana waMaaka. Shimei paakazvitaurirwa kuti, “Inga varanda venyu vari kuGati.”[40] Shimei akasimuka akasunga dongi rake akaenda kuGati kuna Akishi kundotsvaka varanda vake. Shimei akasvikotora varanda vake kuGati akadzoka navo.[41] Pazvakasvitswa munzeve dzaSoromoni kuti Shimei akambobva muJerusaremu akatoenda kuGati akadzoka,[42] mambo akatumira shoko rokuti Shimei auye, akati kwaari, “Handina here kuti upike naTenzi ndikanyatsokudurira kuti pazuva raunongobuda uchienda kupi zvako unofanira kunyatsoziva kuti chako iwe kufa? Iwe ukandipindura uchiti zvamareva zvakanaka ndichateerera.[43] Zvino wakaregererei kuchengeta mhiko yawakapika naTenzi nomutemo wandakakupa?”[44] Mambo akatiwo kuna Shimei, “Handiti mumwoyo uri kutoziva zvakaipa zvose zvawakaitira baba wangu Dhavhidhi. Zvino Tenzi achaita kuti uipi hwako hukupfukire.[45] Asi mambo Soromoni achakomborerwa, umambo hwokwaDhavhidhi huchadzikiswa midzi naTenzi narini wose.”[46] Mambo akamutumira Bhenaya mwana waJehoyadha, akabuda akamuuraya akafa. Naizvozvo umambo hwakabva hwanyatsova chaizvo mumaoko aSoromoni.

Jobho 2:9
Mudzimai wake akamuti, “Mucharamba makangoomererana noururami hwenyu here? Dai matoshonha zvenyu Mwari mufe.”

Jobho 19:17
Kamweya kandava nako kava kunhuwa kumudzimai wangu, ndava kusemesa kuvana vamai vangu chaivo.

Jobho 1:10
Handiti makamutenderedza norumhanda iye nemba yake uye zvose zvaanazvo kumativi ose? Makakomborera basa raanoita namaoko ake. Makaita kuti zvinhu zvake zviwande panyika.

VaEfeso 6:10-17
[10] Pokupedzisira itosimbai muna Tenzi uye nokusimbarara kwesimba rake.[11] Pfekai zvose zvokurwisa nazvo zvaMwari kuti mukwanise kumirisana namazano akaipa aDhiabhori[12] nokuti hatisi kurwisana navanhu asi nomweya ine ukuru ukuru, neino ushe nemweya inotonga pasi pose pano pane rima riripo iri uye tiri kurwisana nehondo nehondo dzomweya youipi iri mumatenga'mu.[13] Naizvozvo torai zvose zvokurwisa nazvo zvaMwari kuti mukwanise kumira pazuva iroro rinenge rakaipa. Kana marwisa zvakaomarara zvazvo kudaro imi mucharamba makamira.[14] Saizvozvo mirai makazvisunga zviuno zvenyu nechokwadi sebhande makapfeka demautare rapaditi rokururama.[15] Mutsoka dzenyu pfekai shangu dzokuda kuparidza Shoko Rakanaka rorugare[16] uyewo garai nguva dzose makabata nhoo yechitendero yamunogona kudzima nayo miseve yose yomoto yewakaipa.[17] Dzikai mumusoro ruponeso senguwani muine bakatwa raMweya zvichireva Shoko raMwari.

Mateu 5:22
Asi ini ndinoti kwamuri munhu wose anoshatirirwa hama yake achatongwa. Ani naani anoti kuhama yake, ‘Uri munhu pasina.’ Achakwidzwa padare. Ani naani anoti, ‘Uri rema romunhu’ anokodzera gomba romoto.

VaRoma ๓:๒๓
nokuti munhu wose akatadza akakundika kusvika panodiwa naMwari kuti aponeswe.

VaRoma 6:23
nokuti mubayiro wechitadzo rufu. Asi chipo chaMwari chaanopa pachena upenyu husingaperi muna Jesu Kristu Tenzi wedu.

Genesisi 9:25
Akati, “Kanani ngaawirwe norushambwa, ngaave muranda chaiye wokupedzesera kuvakoma navanun'una vake.”

Mapisarema 104:9
Makaimisira miganhu yaisingafaniri kupfuura kuti irege kufukidzazve nyika.

Genesisi 6:12
Mwari akatarisa panyika ndokuona kuti paora kwazvo nouipi nokuti vanhu vose panyika vakanga voita zviito zvakaora.

Genesisi 7:20
Mvura yakazara ikafukidza makomo ikaapfuurira namamita manomwe.

Genesisi 8:5-9
[5] Mvura yakaramba ichingoserera kusvikira pamwedzi wegumi. Zvino mumwedzi wegumi, pazuva rokutanga rawo, misoro yamakomo yakaonekwa.[6] Kuzoti kwapera mazuva makumi mana, Nowa akazurura hwindo rengarava riya raakagadzira.[7] Akatuma gunguo asi rakaramba richidzengerera zvaro kusvikira mvura yapwa panyika.[8] Akazotumawo njiva achida kuziva kuti mvura yapwa here panyika.[9] Asi njiva yakashaya pokumhara, ikadzokera kungarava nokuti mvura yakanga ichiripo panyika. Akaburitsa ruoko akaibata ndokuidzosera mungarava.

Genesisi 9:11
Chitenderano chandinoita nemi ndechichi chokuti, ‘Handichazomboparadza zvakare zvipenyu zvose namafashamo emvura uye hakuchazovizve namafashamo emvura okuparadza pasi pose.’ ”

VaRoma 12:14
Itii, Mwari ngaakomborere vanokushushai; vakumbirirei chikomborero, musavarengerere rushambwa.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008