A A A A A

Mwari: [Kiyès Bondye ye]


VaKorose 1:16
Se ak li Bondye te kreye tou sa ki nan syèl la ak sou latè, sa nou wè ak sa nou pa wè. Se ak li li kreye tout lespri yo ki chita ap donminen, ki gen otorite, ki chèf epi ki gen pouvwa. Se ak Kris la Bondye te kreye yo tout, epi se pou li li te kreye yo.

Genesisi 1:1
Pakutanga Mwari akasika denga napasi.

VaHebheru 1:3
Ndiye anoratidza pachena mbiri yaMwari, ndiyezve mufananidzo chaiwo wamamiriro akaita Mwari, anochengetedza mumaoko ake zvisikwa zvose nezwi rake rinesimba. Paakapedza kuita basa rokuchenesa vanhu kuzvivi, akandogara kurudyi rwaSamasimbaose ari kumusorosoro,

VaHebheru 4:12
Shoko raMwari ibenyu uye rine simba, rinopinza kupinda bakatwa ripi neripi zvaro romuchekakose. Rinobaya zvokupinda mukati — kati chaimo richisvika pakarundana munhu nemweya wake: richisvikawo pakasangana nhengo nomwongo. Rinopatsanurawo pfungwa nezvinovavarirwa nemwoyo.

Isaya 44:6
Zvanzi naTenzi. Mambo weIsiraeri Mununuri wake Tenzi wehondo nehondo, “Ndini Wokutanga, ndini Wokupedzesera. Kunze kwangu ini, hakuna mumwe mwari.

John 1:1
Pakutanga Izwi akanga atovapo; Izwi iyeyo akanga ari pamwechete naMwari; Izwi akangawo ari Mwari.

John 1:14
Izwi akava munhu anenyama akagara pakati pedu azere nyasha nechokwadi. Takaona mbiri yake inokodzerana nomwana oga waBaba.

John 3:16
Mwari akada pasi zvikuru zvokuti akapa Mwanakomana wake mumwechete kuti munhu wose anotenda maari arege kufa, asi kuti awane upenyu husingaperi.

John 4:24
Mwari mweya; saizvozvo, vanomunamata vanofanira kumunamata muMweya nomuchokwadi.”

1 Johani 1:5
Iri ndiro shoko ratakanzwa kwaari ratinokuparidzaiwo rokuti, Mwari chiedza uye kuti maari hamuna kana rima zvaro.

1 Johani 4:8
Asina rudo haazivi Mwari nokuti Mwari rudo.

1 Johani 4:16
Saizvozvo tinoziva uye tinotenda murudo rwaMwari kwatiri. Mwari rudo; munhu anogara murudo anogarawo muna Mwari Mwariwo anoramba ainaye.

2 Samueri 7:22
“Naizvozvo muri mukuru mukuru chaiye imi Tenzi Mwari nokuti hakuna angamboenzaniswe nemi uye hakuna mumwe Mwari kunze kwenyu imi maererano nezvose zvatakanzwa nenzeve dzedu.

John 17:3
Uhu ndihwo upenyu husingaperi: kuziva imi Mwari mumwechete wechokwadi naJesu Kristu wamakatuma.

Mapisarema 34:8
Ravirai munzwe kunaka kwaTENZI, akakomborerwa munhu anopotera kwaari.

Mapisarema 86:5
nokuti imi, TENZI, makanaka uye munoregerera, munoitira mwoyochena vakawanda kuna vanodana kwamuri.

Zvakazarurwa 1:1
Izvi ndizvo zvakaratidzwa naJesu Kristu zvaakapiwa naMwari kuti aratidze varanda vake, zvichaitika nokukurumidza. Akazvizivisa nokutumira mutumwa wake kumuranda wake Johani

Zvakazarurwa 22:13
Ndini Arifa naOmega ndini wokutanga nowokupedzisira ndini mavambo namagumo ezvinhu.

VaRoma 5:8
Asi Mwari akaratidza kuti anotida nokuti Kristu akatifira tichiri vatadzi.

Zefaniya 3:17
Tenzi, Mwari wako ari mukati mako, murwi wehondo anoita kuti ukurire achakufarira zvikuru aine rufaro, achakumutsirudza murudo rwake achakupemberera achiimbisa zvikuru kwazvo

Zvakazarurwa 1:17-18
[17] Pandakamuona ndakawira pasi patsoka dzake sokunge ndafa, asi iye akaisa ruoko rwake rworudyi pandiri achiti, “Usatye, ndini Wokutanga noWokupedzisira.[18] Ndini mupenyu uya, hongu ndakambofa zvangu asi tarisa uone ndava mupenyu nokusingaperi uye ndine kii dzorufu nedzokunzvimbo yavafi.

2 Timoti 3:16-17
[16] Magwaro Matsvene ose akafemerwa naMwari uye ane basa pakudzidzisa napakutsiura napakugadziridza munhu uye pakudzidzisa kuita zvakanaka[17] kuti munhu waMwari ave akakwana akagadzirira basa ripi neripi rakanaka.

John 10:30-33
[30] Ini naBaba tiri mumwechete.”[31] VaJudha vakatorazve matombo kuti vamutake nawo.[32] Jesu akavapindura achiti, “Ndakakuratidzai mabasa mazhinji akanaka anobva kuna Baba; amunonditakira ndaapi ipapa?”[33] VaJudha vakamupindura vachiti, “Hatisi kukutakira basa rakanaka asi kushonha Mwari nokuti iwe uri munhu kudai asi uri kuzviita Mwari.”

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008