A A A A A

Mwari: [Hutachiona / Zvirwere]


Isaya 26:20
Vanhu vangu, endai mupinde mumba muzarire makonhi mumbohwanda kwenguva shoma kusvikira hasha dzake dzapera.

Jeremiya 25:32-33
[32] Zvanzi naTenzi wehondo nehondo chionai, nhamo ichauira; ndudzi nendudzi dzavanhu, dutu guru remhepo riri kutangisa kuuya richibva kumiganhu yapasi.[33] Pazuva iroro vanenge vaurayiwa naTenzi vachati rakata kubvira kwainovambira nyika kusvikira kwainopererawo. Havachazochemwa kana kuunganidzwa kana kuvigwa. Vachava ndove zvayo pamusoro pevhu.

2 Makoronike 7:13-14
[13] Ndikange ndapfiga matenga kuti arege kunayisa mvura kana kuti ndikatuma mhashu kuti dzirozve nyika ino kunyange kutuma denda mukati mavanhu vangu;[14] kana vanhu vanodaidzwa nezita rangu vakazvirereka, vakanamata vava kutsvaka kuti ndivacheukewo, vakasiya nzira dzavo dzakaipa; pakadaro ini ndichavanzwa kudenga uku, ndigovaregerera chitadzo chavo ndigoporesawo nyika yavo.

Zvakazarurwa 6:3-8
[3] Paakakwatanura namo yechipiri ndakanzwa chisikwa chipenyu chechipiri chichiti, “Uya.”[4] Pakabva pabuda rimwe bhiza rakati piriviri kutsvuka. Mutasvi waro akabvumirwa kubvisa rugare panyika. Akapiwa bakatwa guru kuti vanhu vaurayane.[5] Paakakwatanura namo yechitatu, ndakanzwa chisikwa chipenyu chechitatu chichiti, “Uya.” Ndakatarisa onei bhiza dema mutasvi waro aine chikero muchanza.[6] Ndakazonzwa chimwe chainge izwi pakati pezvisikwa zvipenyu zviya chichiti, “Rita yekoroni ndiwo muripo uchapiwa munhu pazuva marita matatu ebhari ndiwo muripo uchapiwa munhu pazuva asi mafuta newaini usazvibate — bate.”[7] Paakakwatanura namo yechina ndakanzwa izwi rechisikwa chipenyu chechina richiti, “Uya.”[8] Ndakatarisa, onei bhiza rakabhuruvara, zita romutasvi waro rainzi Rufu Nzvimboyorufu ichimutevera mushure. Chikamu chenyika chechina chakaiswa mumaoko avo kuti vauraye vanhu nehondo yebakatwa nenzara nedenda nezvikara zvapasi.

1 Samueri 5:6
Shamhu yaTenzi yakarova zvikuru vanhu vokuAshidhodhi navakavapoteredza, akavaonesa ndondo nedenda ramamota.

2 VaKorinte 4:7
Asi upfumi uhu tinaho huri muhari dzevhu, kuratidza kuti simba ramasimba ose nderaMwari, kwete redu.

Ekisodho 20:3
“Usave navamwe vamwari kunze kwangu.

James 4:10
Zvirerekei pamberi paTenzi iye achakukwidziridzai.

Mateu 6:24
“Hapana munhu angashandire vatenzi vaviri, nokuti anogona kuvenga mumwe achida mumwe, kana kuti anoti kwati kwati nomumwe achizvidza mumwe. Haugoni kuva muranda waMwari nomuranda wemari. “Vimba naMwari kuti anokupa zvinokuraramisa.

VaFiripi 4:6
Musazvidye mwoyo nechii chose zvacho; asi muna zvose, isai zvichemo zvenyu kuna Mwari nokunamata, nokuteterera nokutenda.

Mapisarema 103:2-3
[2] Rumbidza TENZI iwe mweya wangu; usakanganwe zvikomborero zvake zvose.[3] Iye anoregerera uipi hwako hwose; anokurapa zvirwere zvako zvose

Numeri 11:31-33
[31] Tenzi akatumira mhepo yakaunza zvihuta kubva kugungwa. Yakazvisvitsa pamatendhe nenharaunda yepo yose zvokuti uchibva pamatendhe uchienda kumativi ose zvawo kuti undosvika kwazvaiperera zvaitoda rwendo rwomuswere wose wezuva. Zvakanga zvakatsikirirana zvokuita murwi unokwana mita rimwechete kubva pasi.[32] Vanhu vakaswerera vakararira vakaswerera zvakare zuva rechipiri vachituta zvihuta. Hakuna munhu akatuta zvihuta asina kusvitsa chiuru chimwechete chamakirogiramu. Vakasasika zvihuta muruvanze rwamatendhe ose.[33] Asi nyama vachinayo mukanwa isati yapera Tenzi akavavirukira nehasha akavarova nedenda rakaipa.

Ekisodho 9:8-11
[8] Tenzi akataurira Mosesi naAroni achiti, “Endai munokore dota muchoto, Mosesi arimwaye mudenga Farao achiona.[9] Dota racho richambumuka richipararira nenyika yose yeIjipiti. Vanhu nezvipfuwo vachaita mamota anoputika achiita maronda anotyisa.”[10] Saizvozvo vakatora dota pachoto vakaenda naro kuna Farao. Mosesi akamwaya dota riya mudenga rikabva raitisa vanhu nemhuka mamota.[11] N'anga dziya dzakatadza kusvika paiva naMosesi nokuti naidzowo n'anga dzacho pamwechete navaIjipiti vose vakanga vanyenga mamota.

James 1:2-6
[2] Hama dzangu, onai sechinhu chinofadza pose pamunowirwa nemiedzo yakasiyana — siyana[3] nokuti imi munoziva kuti kuedzwa kwechitendero chenyu kunobereka kutirira.[4] Kutirira ngakuve kwakaperera kuti muve vanhu vakakwana vanezenge vasina chavasina.[5] Kana pane asina ungwaru ngaakumbire kuna Mwari, mupanegombe kuvanhu vose, anopa asingakonoreri; huchapiwa kwaari.[6] Asi ngaakumbire nechitendero asingakahadziki, nokuti munhu anokahadzika akafanana namasaisai egungwa anopeperetswa achiitwa suku nasai nemhepo.

Zvakazarurwa 9:15-19
[15] Vatumwa vaya vana vakasunungurwa vakanga vakamisirwa nguva nezuva nemwedzi negore rokuuraya naro chikamu chechitatu chavanhu.[16] Varwi vamabhiza vaiva gumi ramazana rakapetwa kaviri rigopetwazve kanosvika gumi ramazana; ndakanzwa uwandu hwavo.[17] Uku ndiko kuona kwandakaita mabhiza iwayo muchiratidzo changu. Vatasvi ivavo vakanga vakapfeka mademautare okuzvidzivirira nawo muhondo oruvara rwomoto nesafaya nesarufa. Misoro yamabhiza iwayo yainge misoro yeshumba, mumiromo yawo muchitogoka moto noutsi nesarufa.[18] Chikamu chechitatu chavanhu chakauraiwa nepfumvu idzodzi nhatu dzomoto noutsi nesarufa zvichibva mumiromo yawo[19] nokuti simba ramabhiza iwayo raiva mumiromo yawo nomumiswe yawo. Miswe yawo yakanga yakaita senyoka ine misoro inokuvadza.

Mako 13:32-37
[32] “Asi zvezuva iroro nenguva yacho hapana anozviziva kunyange vatumwa vari kudenga, kanawo Mwanakomana, asi Baba voga.[33] Chenjerai mugaririre, nokuti hamuzivi kuti nguva yacho ichasvika rini.[34] Izvi zvakafanana nomunhu ari parwendo, anoti kana obva pamba, anosiya aturira imba yake mumaoko avaranda vake mumwe nomumwe aine basa rake. Anoudza mutariri wapasuo guru kugaririra.[35] Naizvozvo rindirai nokuti hamuzivi kuti saimba anouya rini, kumanheru here, pakati pousiku kana kuti nguva yomurirakamwe kana kuti mangwanani.[36] Angadaro akayerekana asvika okuwanai makakotsira.[37] Zvandiri kukutaurirai ndiri kutaurira vose, rindirai.”

Mapisarema 91:2-14
[2] anogona kuti kuna TENZI, “Ndimi diziro rangu nhare.”[3] Nokuti achakununura kumunhu anokuteya zvakaipa uye kudenda rinoparadza.[4] Achakufukidza neminhenga yake uchiwana pokuhwanda mumapapiro ake. Kutendeka kwake inhowo yakatenderedza.[5] Zvinotyisa zvousiku hauzozvitya kana museve unokandwa masikati.[6] Kana mharadzi dzinofamba murima, nyange zvinoparadza masikati machena.[7] Kurutivi rwako kungawire zvako churu kurudyi kwako kugowira gumi rezviuru asi iwe hapana chinokusvika.[8] Uchangozvitarisawo nameso kuti uone mubayiro wavakaipa.[9] Nokuti unenge wati TENZI ndiye mudziviriri wangu waita musha wako muna Wokumusorosoro.[10] Hapana chakaipa chinokuwira kana denda rinosvikawo pamusha pako.[11] Nokuti achapa vatumwa vake basa rokukuchengeta panzira dzako dzose.[12] Vachakubata mumaoko kuti urege kugumbura tsoka yako pabwe.[13] Uchatsika zvako pamusoro peshumba nechiva. Shumba, ino chaiyo, yechidiki nenyoka, uchazvitsika-tsika pasi petsoka dzako.[14] Pamusana pokuti anoita chiname neni ndichamununura norudo. Ndichamudzivirira nokuti anoziva zita rangu.

Ruka 21:5-38
[5] Vamwe pavaitaura nezveTemberi kuti yakashongedzwa zvakadii namatombo akakosha nezvipo, Jesu akati,[6] “Zvamuri kuona izvi, mazuva ari kuuya hapazosara dombo riri pamusoro perimwe, risingazokoromotserwa pasi.”[7] Vakamubvunza kuti, “Nhai mudzidzisi izvi zvichaitika rinhi uye kuti chiratidzo chokuti zvava kuda kuitika chichava chipi?”[8] Iye akati, “Chenjerai kuti murege kurasikiswa nokuti kuna vazhinji vachauya muzita rangu vachiti, ‘Ini ndini iye.’ Uye vachati, ‘Nguva yasvika.’ Imi musavatevere.[9] Kana monzwa zvehondo namanyongori, musatye nokuti izvi zvinofanira kutanga zvaitika asi kuguma hakubva kwangova pakare pakarepo.”[10] Akazoti kwavari, “Rudzi ruchamukirana norumwe rudzi noumambo huchamukirana nohumwe umambo.[11] Kuchava nokundengendeka kwapasi kukuru, munzvimbo dzakasiya — siyana muchava nedzinzara nezvirwere, kuchava nezvinotyisa nezviratidzo zvikuru zvichibva kudenga.[12] Asi izvi zvose zvisati zvaitika vachakusungai vachikutambudzai vachakuturirai kumasinagogu nokukuisai mumajeri. Muchaunzwa pamberi pamadzimambo namagavhuna nokuda kwezita rangu.[13] Iyi inenge iri nguva yokupa kwenyu umbowo.[14] Nokudaro nyatsozvibatisisai mumwoyo menyu kuti musafunge kuti tichapindura sei.[15] Ndichakupai unyanzvi hokutaura noungwaru zvokuti hapana kana mhandu yenyu ichazokwanisana nemi kana kupokana nemi.[16] Muchakwidzwa matare kunyange navabereki venyu kana navakoma navanun'una nehama neshamwari. Vachauraya vamwe venyu.[17] Muchavengwa navose pamusana pezita rangu.[18] Asi hapana kana ruvhudzi rwomusoro wenyu ruchatsakatika.[19] Kutsungirira kwenyu kuchakuwanirai upenyu hwenyu.[20] “Kana moona Jerusaremu yakomberedzwa nehondo. Ibvai maziva kuti kuparadzwa kwayo kwava pedyo. Vanenge vari muJudhea ngavatizire kumakomo. Vanenge vari muguta ngavabvemo.[21] Vanenge vari kunze kumaruwa ngavarege kupinda mariri[22] nokuti iwaya anenge ari mazuva okutsividza kuzadzisa zvose zvakanyorwa.[23] Hameno zvavo vanenge vakazvitakura navavo vanenge vachiyamwisa pamazuva iwayo nokuti pachava nenhamo huru panyika nokurangwa kwavanhu ava.[24] Vachaparadzwa nehondo yebakatwa vachitapwa mukati memarudzi ose. Jerusaremu ichatsokodzerwa nevechirudzi; kusvikira nguva yevechirudzi yazadziswa.[25] “Kuchava nezviratidzo kuzuva nokumwedzi nokunyenyedzi. Panyika pachava nokutambura kwamarudzi; vachashaiswa mazano nokutinhira kwegungwa namasaisai.[26] Vanhu zvichavapedza simba nokutya nokufunga zvichavawira panyika nokuti masimba omudenga achazungunutswa.[27] Ndipo pavachaona Mwanakomana womunhu achiuya ari mumakore aine simba nembiri huru.[28] Zvino kana izvozvo zvoitika, tarirai kudenga musimudze musoro nokuti kununurwa kwenyu kunenge kwava pedyo.”[29] Akavataurira mumwe muenzaniso achiti, “Tarisai muonde nemiti yose[30] kana yopfumvudza munobva mangozvionera uye munobva maziva kuti zhizha ravakusvika.[31] Naizvozvo kana moona zvinhu izvi zvavakuitika, munobva maziva kuti umambo hwaMwari hwava pedyo.[32] Zviro kwazvo ndinoti kwamuri chizvarwa ichi hachimbopfuura kusvika zvose izvi zvaitika.[33] Denga napasi zvichapera asi mashoko angu haaperi.[34] “Zvingwarirei kuti musaodzwe mwoyo noupenyu husina paho nokuraradza nokuzvidya mwoyo nezvinhu zvoupenyu huno, zuva iroro richizoyerekana rakusvikirai[35] seriva nokuti richasvikira munhu wose anogara pamusoro payo nyika yose.[36] Ngwarirai nguva dzose muchinamata kuti muwane simba rokupunyuka zvose izvi zvichaitika uye kuti mukwanise kuzomira pamberi peMwanakomana womunhu.”[37] Mazuva ose, Jesu aidzidzisa muTemberi asi usiku aienda wondorara kugomo rinonzi Orivheti.[38] Mangwanani vanhu vose vaizouya kwaari muTemberi kuti vamunzwe.

Mateu 24:1-35
[1] Jesu paakanga achibva muTemberi avakuenda, vadzidzi vake vakauya kwaari vachimunongedzera dzimba dzeTemberi.[2] Asi iye akapindura achiti, “Muri kuona zvose izvi handiti, zvechokwadi ndinoti kwamuri hapachazosara dombo riri pamusoro perimwe risingazokoromotserwa pasi.”[3] Paakanga akagara pagomo roMuorivhi, vadzidzi vakauya kwaari vari voga pachavo vachiti, “Tiudzei, zvichaitika rinhi izvi uye chii chicharatidza kuti mavakuuya, uyewo kuti nyika yava kuguma?”[4] Jesu akavapindura achiti, “Chenjerai kuti murege kurasiswa naani zvake.[5] Nokuti kuna vazhinji vachauya nomuzita rangu vachiti ndini, ‘Kristu.’ Vacharasisa vazhinji.[6] Muchanzwa zvehondo namarehwarehwa ehondo. Musanyanye kutya zvenyu. Izvi zvinofanira kuti zviitike asi magumo anenge asati asvika.[7] Rudzi ruchamukirana norumwe rudzi noumambo huchamukirana nohumwe humambo. Kuchava nedzinzara nokundengendeka kwapasi munzvimbo dzakasiyana — siyana.[8] Iri rinenge riri romoromo chete ramatambudziko okusununguka.[9] Vachakupinzai mudambudziko vachikuurayai. Muchavengwa namarudzi ose pamusana pezita rangu.[10] Vazhinji vachakoromoka pakutenda kwavo. Vachacherana vachivengana.[11] Pachamuka vaporofita venhema vachizorasisa vanhu nzira.[12] Nokuda kokuti uipi hunenge hwawanda, rudo rwavazhinji ruchatonhora.[13] Asi uyo anotsungarara kusvikira kumagumo achaponeswa.[14] Shoko iri Rakanaka roumambo richaparidzwa pasi pose souchapupu kumarudzi ose. Ndipo panozouya kuguma.[15] “Naizvozvo kana moona chiya choumharadzi chinon'oresa chakarehwa nomuporofita Dhanieri chamira munzvimbo inoera (anoverenga ngaanzwisise.)[16] Ipapo vari muJudhea ngavatizire kumakomo.[17] Uyo anenge ari pamusoro pemba ngaarege kuburikira pasi kuti andotora zviri mumba make.[18] Anenge ari kumunda ngaarege kudzokera kundotora jasi rake.[19] Hameno zvavo vanenge vaina pamuviri navavo vanenge vachiri kuyamwisa pamazuva iwayo.[20] Namatai kuti kutiza kwenyu kusave panguva yechando kana kuti pazuva reSabata.[21] Nokuti kuchava nenhamo huru isati yamboitika kubvira pakutanga kwapasi kusvikira pari zvino uye hazvichazombofa zvakaitikazve.[22] Dai kuri kuti mazuva iwayo haana kutapudzwa, hapana munhu aiponeswa, asi pamusana pavakasarudzwa, mazuva iwayo achatapudzwa.[23] “Ipapo kana ani zvake akati kwamuri, ‘Tarisai houno Kristu kana kuti ari koko,’ musazvidavire[24] nokuti kuchamuka vana Kristu vamanyepo navaporofita venhema vachiratidza zviratidzo zvikuru nezvishamiso kuti vatsautse, kana zvakwanisika, kunyange vasarudzwi.[25] Chionai kuti ndakutaurirai zvisati zvaitika.[26] Naizvozvo kana vakati kwamuri, ‘Hoyo ari murenje, musabude muchiendako. Kana vakati ari mudzimba dzomukati’ musazvitenda.[27] Sokuvaima kunoita mheni kubva kumabvazuva kusvika kumadokero ndiko kuuya kuchaita Mwanakomana womunhu.[28] Pane chitunha, magora ndipo paanoungana.[29] “Nhamo yamazuva iwayo ichangobva mukupera, zuva richaora, mwedzi uchisvipa uye nyenyedzi dzichadonha kubva mudenga. Masimba omumatenga achazungunutswa.[30] Ndipo pachaonekwa mudenga chiratidzo choMwanakomana womunhu. Marudzi apasi pose achaungudza. Vachaona Mwanakomana womunhu achiuya ari mumakore edenga aine simba nembiri huru.[31] Iye achatuma vatumwa vake nehwamanda inorira kwazvo. Vachakokorodza vasarudzwi vake kubva kumativi mana enyika, kubvira kwakaperera nyika kusvikawo kwayakaperera rumwe rutivi.[32] “Dzidzai chidzidzo chinobva kumuonde. Kana bazi rawo rotunga, pfumvudza yobuda, munobva maziva kuti zhizha rava pedyo.[33] Naizvozvo imiwo kana moona izvi zvose, zivai kuti iye ava padyo, atova pamusuo chaipo.[34] Zvirokwazvo ndinoti kwamuri chizvarwa ichi hachimbopfuuri, zvinhu izvi zvisati zvaitika.[35] Denga napasi zvichapera asi mazwi angu haambopfuuri.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008