A A A A A

Mwari: [Rudo rusina magariro]


1 Johani 4:16-18
[16] Saizvozvo tinoziva uye tinotenda murudo rwaMwari kwatiri. Mwari rudo; munhu anogara murudo anogarawo muna Mwari Mwariwo anoramba ainaye.[17] Muna izvozvi, rudo runobva rwazadzikiswa zvokuperera matiri kuti tive neruvimbo pamusi wokutongwa, nokuti zvaari ndizvowo zvatiri pasi pano.[18] Pane rudo hapana kutya uye rudo rwakaperera runodzinga kutya nokuti uyo anotya anenge achitya kurangwa. Munhu anotya kurangwa rudo rwake haruna kuperera.

1 Petro 4:8
Kupfuura zvimwe zvose rambai muchingodana nokuti rudo runofukidza zvitadzo zvakawanda.

VaKorose 3:14
Pamusoro paizvozvi pfekai rudo runobatanidza zvose pamwechete mukuwirirana chaiko.

VaEfeso 2:8
Pamusana penyasha makaponeswa nechitendero, asi musiri imi munozviponesa; chipo chaMwari,

VaEfeso 5:25
Imi varume idai vadzimai venyu sokuda kwakaita Kristu sangano akazvipira

Jeremiya 31:3
Ini Tenzi ndakazvionesa kwauri ndiri nechokure. Ndakakuda norudo rusina mugumo ndokusaka ini ndakaramba ndakangotendeka kwauri.

John 3:16
Mwari akada pasi zvikuru zvokuti akapa Mwanakomana wake mumwechete kuti munhu wose anotenda maari arege kufa, asi kuti awane upenyu husingaperi.

1 VaKorinte 13:7
Rudo runotakura zvose. Runoramba ruine chitendero. Runoramba ruine chitarisiro, harurasi mwoyo runotirira zvose.

1 VaKorinte 13:13
Saka chitendero nechitarisiro norudo zviripo zviri zvitatu, asi chikuru chazvo rudo.

1 Johani 3:1
Tarisai muone kuti rudo rwakadii rwatakaitirwa naBaba, rwokuti tinzi vana vaMwari uye ndizvo zvatiriwo izvozvo. Chinoita kuti pasi pasatizive ndechokuti hapana kumuziva.

1 Johani 3:16
Izvi ndizvo zvatinoziva nazvo chinonzi rudo, zvokuti akapira upenyu hwake pamusana pedu, isuwo tinofanira kuparadza upenyu hwedu nokuda kwavamwe vedu.

1 Johani 4:8
Asina rudo haazivi Mwari nokuti Mwari rudo.

John 14:21
Munhu ane mitemo yangu achiichengeta, ndiye munhu anondida; uyo anondida achadidawo naBaba vangu iniwo ndichazviratidza kwaari.”

John 15:12-13
[12] “Uyu ndiwo mutemo wangu wokuti: Idanai sokukudai kwandakaita.[13] Hakuna rudo runopfuura urwu rwokuti munhu anofira shamwari dzake.

Ruka 6:27
“Asi kunemi makateerera ndinoti, Idai mhandu dzenyu, itirai zvakanaka vanokuvengai.

Zvirevo 10:12
Ruvengo runomutsa gakava, asi rudo runofukidza zvikanganiso zvose.

Zvirevo 17:17
Shamwari ishamwari nguva dzose asi womumba ndowokutakura naye nhamo.

VaRoma 3:23
nokuti munhu wose akatadza akakundika kusvika panodiwa naMwari kuti aponeswe.

VaRoma 5:5-8
[5] Chitarisiro hachitinyengedzi nokuti rudo rwaMwari rwakadururwa mumwoyo yedu naMweya Mutsvene watakapiwa.[6] Kristu akatifira panguva kwayo tisina simba isu; ipapo tisiri vanamati vaMwari.[7] Munhu haadi kufira kunyange munhu akarurama. Pamwe munhu angafire zvake munhu akarurama.[8] Asi Mwari akaratidza kuti anotida nokuti Kristu akatifira tichiri vatadzi.

VaRoma 8:35
Ndiani angatiparadzanise norudo rwaKristu? Kutambudzika here kana kuti nhamo, kana kushushwa here kana nzara kana kushaya zvokupfeka here kana pfumvu kana hondo yebakatwa here:

VaRoma 12:9-10
[9] Rudo ngarurege kuva rwokungonyengedzera, vengai chakaipa, rambai makati kwati kwati nezvakanaka.[10] Idanai somukomanomunun'una. Kundai vamwe pakuremekedzana.

Tito 3:4-5
[4] Asi pakazoratidzwa mutsa norudo rwaMwari Mununuri wedu[5] akatinunura kwete nezvatakaita isu muururami asi pamusana pengoni dzake nokushambidzwa kokuzvarwa patsva

1 Johani 4:9-10
[9] Rudo rwaMwari rwakaratidzwa pakati pedu nezvizvi zvokuti Mwari akatuma Mwanakomana wake mumwechete pasi pano kuti tiraramiswe naye.[10] Urwu ndirwo rudo sezvarwuri izvi kwete rwokuti isu ndisu takada Mwari asi rwokuti iye ndiye akatida. Akatitumira Mwanakomana wake kuti ave chibayiro chokupfupira zvitadzo zvedu.

John 13:34-35
[34] Asi ndinokupai mutemo mutsva unoti, ‘Idanai.’ Sokukudai kwandakaita, imi idanaiwo.[35] Naizvozvo vanhu vose vachaziva kuti muri vadzidzi vangu kana muchidanana.”

1 VaKorinte 13:4-7
[4] Rudo runo mwoyo murefu, rune mutsa; rudo haruna shanje uye haruzvitutumadzi haruzvikudzi.[5] Haruiti zvisina hunhu. Rudo harungongwarira zvarwo bedzi; rudo harungoshatirwa shatirwa nhando, haruna pfundepfunde.[6] Rudo harufariri zvisakarurama asi runofarira zviri pachokwadi.[7] Rudo runotakura zvose. Runoramba ruine chitendero. Runoramba ruine chitarisiro, harurasi mwoyo runotirira zvose.

Mateu 5:43-48
[43] “Makanzwa kuti zvakanzi, ‘Ida mumwe wako uvenge muvengi wako.’[44] Asi ini ndinoti kwamuri, ‘Idai vavengi venyu munamatire vanokutambudzai kuti muve vana vaBaba venyu vari kudenga,’[45] nokuti ivo vanobudisira zuva ravo vakaipa navakanaka; uye vanonaisira mvura yavo vakarurama navasina kururama.[46] Ko kana muchida vanokudai, munowana mubayiro wei, ko vateresi havaiti saizvozvo here?[47] Kana muchingokwazisa hama dzenyu chete, chii chamunokunda vamwe nacho ipapa? Vechirudzi havaiti zvimwechetezvo here?[48] Nezvo imi munofanira kuva vakaruramisisa sezvakangoita Baba venyu vokudenga vakaruramisisa.”

1 VaKorinte 1:1-13
[1] Ini Pauro ndakadaidzwa kuti ndive mupositori waKristu Jesu, chiri chido chaMwari, ndinokunyorerai ini pamwechete nehama Sositenesi,[2] imi vesangano raMwari riri kuKorinde, rinemi vanhu vakaitwa vatsvene muna Kristu Jesu, imi makadaidzwa kuva varurami pamwechete navose vanodaidzira kose kose muzita raTenzi wedu Jesu Kristu, Tenzi wavo neweduwo.[3] Chikomborero chokuitirwa nyasha nokuwaniswa rugare dai changova nemi chichibva kuna Mwari Baba vedu nokuna Tenzi Jesu Kristu.[4] Ndinotenda Mwari nguva dzose pamusana penyu nokuda kwenyasha dzaMwari dzamakapihwa muna Kristu Jesu,[5] kuti muna zvose makapfumiswa maari zvokuti munogona kutaura uye munoziva zvose.[6] Uchapupu hwaKristu hwakasimbisiswa mamuri,[7] zvokuti hapana chipo chezvomweya chamusina pamunenge makamirira kuratidzwa pachena kwaTenzi wedu Jesu Kristu.[8] Ndiye achakusimbaradzai kusvikira kumagumo kuti munge musina mhosva pazuva raTenzi wedu Jesu Kristu.[9] Mwari akatendeka. Ndiye akakukokai kuti muve noruwadzano naMwanakomana wake Jesu Kristu Tenzi wedu.[10] Ndinokukumbirisai hama dzangu muzita raTenzi wedu Jesu Kristu kuti mose zvenyu munzwanane uye kuti parege kuva namakakatanwa pakati penyu, kuti mose munzwanane mupfungwa nemwoyo mumwechete.[11] Ndinodaro nokuti ndakataurirwa nevemhuri yokwaKurowe kuti pane kupopotedzana pakati penyu, hama dzangu.[12] Zvandinoreva ndezvizvi zvokuti, mose mavakuti ini ndiri waPauro mumwe achiti ndiri waAporosi mumwewo achiti ndiri waKefasi mumwewo achiti ndiri waKristu. Ko iye Kristu akadanzuranwa here?[13] Ko Pauro akakurovererwai pamuchinjikwa here? Kana kuti zvimwe makaombekwa muzita raPauro here?

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008