A A A A A

Mwari: [Nguva]


2 VaKorinte 6:2
nokuti anoti, “Nenguva yakafanira ndakakunzwa, nezuva reruponeso ndakakubatsira, chinzwa, ino ndiyo nguva yacho yakafanira, irori ndiro zuva roruponeso.”

1 Johani 2:17
Nyika iri kupfuura pamwechete nehavi dzayo asi uyo anoita kuda kwaMwari anogara nokusingaperi.

Muparidzi 3:11
Akaita kuti zvinhu zvose zvive nenguva yazvo yakafanirana nazvo, uye akaisa muvanhu pfungwa yenguva isina mugumo. Asi munhu asingakwanise kunzwisisa zvakaitwa naMwari kubvira pakutanga kusvika pamugumo.

Jeremiya 29:11
nokuti ini ndinoziva zvandakakurongerai, ndizvo zviri kutaura Tenzi. Zvirongwa zvacho ndezvokuti zvinhu zvikunakirei kwete kuti zvikuipirei, kuri kukupai upenyu muneramangwana hune chitarisiro.

John 3:16
Mwari akada pasi zvikuru zvokuti akapa Mwanakomana wake mumwechete kuti munhu wose anotenda maari arege kufa, asi kuti awane upenyu husingaperi.

John 9:4
“Tinofanira kuita mabasa euyo akandituma kuchakachena. Usiku huri kuuya hwokuti hapana anozokwanisa kushanda.

Zvirevo 16:9
Munhu anogona kuzvirongera zvaanoda kuita asi Tenzi ndiye anototungamirira kufamba kwake.

Zvirevo 21:5
Kunyatsoronga zvinhu nemazvo, kunowanisa zvakawanda, mandichimbidzike anobereka urombo.

Zvirevo 27:1
Usazvitutumadze nezvamangwana nokuti hauzivi zvichauya mune ramangwana.

Mapisarema 31:15
Upenyu hwangu huri mumaoko enyu ndinunureiwo mumaoko avavengi vangu navanonditambudza.

Mapisarema 90:12
saka tidzidziseiwo kuverenga mazuva edu kuti tingwarire.

VaRoma 13:11
Uyezve apa munoziva kuti inguva yakadii; kuti nguva yacho yakwana zvino yokuti muchimuka muhope. Ndinodaro nokuti ruponeso rwava pedyo nesu zvino kupinda patakatanga kudavira.

Esteri 4:14
Ndinodaro nokuti kana ukatonyarara zvako panguva yakaita seiyo iyi, vaJudha vachawana ruyamuro nokununurwa kuchangonyuka kuchibva kumwewo zvako. Asi iwe nemba yababa vako muchaparara. Zvinoka, zvimwe kupinda kwawakaita paumambo uku zvakatoitirwa nguva yakaita seiyo ino iyi, zvinaani angazvizive izvozvo?”

Mako 13:32-33
[32] “Asi zvezuva iroro nenguva yacho hapana anozviziva kunyange vatumwa vari kudenga, kanawo Mwanakomana, asi Baba voga.[33] Chenjerai mugaririre, nokuti hamuzivi kuti nguva yacho ichasvika rini.

2 Petro 3:8-9
[8] Asi musakanganwe izvi, vadikanwi, zvokuti, pana Tenzi, zuva rimwechete rakangoita sechuru chamakore uye kuti churu chamakore chakangoita, sezuva rimwechete.[9] Tenzi haanonoki nezvechitsidzo chake sokufunga kunoita vamwe, asi ari kutoita mwoyo murefu kwamuri asingadi kuti ani naani zvake aparare asi kuti vose vasvike pakutendeuka.

VaKorose 4:5-6
[5] Fambidzanai noungwaru navasiri mubato renyu. Pane zvenguva, mototi chawawana batisa.[6] Matauriro enyu ngaave matauriro akanaka kuti muzive kunyatsodavira anenge akubvunzai.

VaEfeso 5:15-17
[15] Naizvozvo fambai makachenjera kwete savanhu vasina kungwara asi savanhu vakangwara.[16] Nyatsoshandisai nguva yenyu nokuti kwaipa mazuva ano.[17] Naizvozvo musave mazirema asi nzwisisai zvinoda Tenzi

1 VaTesaronika 5:1-3
[1] Hama dzangu, kana zviri zvemisi nenguva hazvina chazvinokubatsirai kukunyorerai nezvazvo[2] nokuti imi pachenyu munonyasozviziva kuti zuva raTenzi richauya sembavha usiku.[3] Vanhu pavanenge voti kune rugare uye hakuna chinotiwana, pakare pakarepo ndipo pavanobva vavingwa nokuparadzwa sokuuya kunoita kurwadziwa pamukadzi ana pamuviri. Hapana zvokupukunyuka.

Zvirevo 6:6-8
[6] Iwe tsimbe, enda kumujuru uongorore maitiro awo udzidze ungwaru.[7] Mujuru hauna mambo, hauna muchinda kana mutongi[8] asi unogadzirira sadza rawo muzhizha unounganidza chokudya chawo pakukohwa.

James 4:13-17
[13] Ko zvino imi munoti, “Nhasi kana mangwana tichaenda kuguta rakati tondopedza gore tiriko tigoshava tiwane upfumi”[14] asi zvamangwana musingambozviziva? Upenyu hwenyu chii? Nokuti muri mhute inongooneka kwechinguva yobva yanyangarika.[15] Zvamunotofanira kutaura ndezvokuti: “Kana Tenzi achida tichararama uye tichaita ichi nechocho.”[16] Asi sezvazviri munotozvitutumadza mukuzvikudza kwenyu. Kuzvitutumadza kose kwakadaro kwakashata.[17] Munhu anoziva zvinofanira kuitwa zvakarurama, asi asingazviiti, kwaari chitadzo.

Muparidzi 3:1-8
[1] Chinhu chimwe nechimwe chine nguva yacho uye basa rimwe nerimwe rine nguva yaro pasi pedenga.[2] Pane nguva yokuberekwa nenguvawo yokufa. Pane nguva yokusima nenguvawo yokudzipura zvakasimwa.[3] Pane nguva yokuuraya nenguvawo yokuporesa. Pane nguva yokupaza nenguvawo yokuvaka.[4] Pane nguva yokuchema nenguvawo yokuseka. Pane nguva yokuungudza nenguvawo yokupembera.[5] Pane nguva yokukanda mambwe uko nokoko nenguvawo yokuunganidza mabwe. Pane nguva yokumbundirana nenguvawo yokusambundirana.[6] Pane nguva yokutsvaka nenguvawo yokurasa. Pane nguva yokuchengeta nenguvawo yokurasa.[7] Pane nguva yokubvarura nenguvawo yokusona. Pane nguva yokunyarara nenguvawo yokutaura.[8] Pane nguva yokuda nenguvawo yokuvenga. Pane nguva yehondo nenguvawo yorugare.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008