A A A A A

Mwari: [Utatu]


1 VaKorinte 8:6
Asi kwatiri isu, kunongova naMwari mumwechete Baba kwakabva zvinhu zvose. Ndiyewo watakasikirwa naTenzi mumwechete Jesu Kristu. Zvinhu zvose zvakasikwa nemaari iye kana iyesu takasikwa nemaari.

2 VaKorinte 3:17
Zvino Tenzi wacho ndiMweya. Pana Mweya waTenzi pano rusununguko.

2 VaKorinte 13:14
Ndini Pauro mupositori asina kutumwa basa iri nomunhu kana kuripiwa nomunhu asi akaripiwa naJesu Kristu uye naMwari Baba vakamumutsa muvafi,

VaKorose 2:9
Chikonzero ndechokuti umwari huzere hunogara maari sechinhu chaicho.

Isaya 9:6
nokuti tazvarirwa mwana, tapiwa mwana mukomana; umambo uchava mumaoko make uye zita rake richanzi, “Gurukotarinoshamisa,” “Mwarisamasimbaose,” “Babanyakugaranokugara,” “Jindarorugare.”

Isaya 44:6
Zvanzi naTenzi. Mambo weIsiraeri Mununuri wake Tenzi wehondo nehondo, “Ndini Wokutanga, ndini Wokupedzesera. Kunze kwangu ini, hakuna mumwe mwari.

John 1:14
Izwi akava munhu anenyama akagara pakati pedu azere nyasha nechokwadi. Takaona mbiri yake inokodzerana nomwana oga waBaba.

John 10:30
Ini naBaba tiri mumwechete.”

Ruka 1:35
Mutumwa ndokumupindura achiti, “Mweya Mutsvene achakuburukira, simba roWokumusorosoro richakufukidza. Naizvozvo mwana wauchapona achanzi mutsvene, Mwanakomana waMwari.

Mateu 1:23
“Tarirai, mhandara ichava napamuviri ichizobereka mwana mukomana. Zita rake richazonzi Imanueri” (zvinoreva kuti Mwari Anesu.)

Mateu 28:19
Naizvozvo endai mundodzidzisa marudzi ose avanhu muvaombeke muzita raBaba neroMwanakomana neraMweya Mutsvene

Mateu 3:16-17
[16] Ndipo paakabvuma. Jesu paakangoombekwa akabva abuda mumvura pakarepo ndokubva matenga akazaruka kwaari akaona Mweya waMwari achiburuka akaita senjiva achisvikomhara paari. Hero izwi rakabva kudenga[17] richiti, “Uyu ndiye Mwanakomana wangu wapamwoyo anondifadza zvikuru.”

VaRoma 14:17-18
[17] nokuti umambo hwaMwari haurevi chokudya kana chokunwa asi hunoreva ururami norugare nokufara muna Mweya Mutsvene.[18] Munhu anoshandira Kristu zvakadai, munhu anofadza Mwari uye anodiwawo navanhu.

Ruka 3:21-22
[21] Vakati zvino vanhu vose vaombekwa, Jesu akaombekwawo. Achingunonamata denga rakazaruka,[22] Mweya Mutsvene, aine muviri unenge wenjiva, akaburukira paari; izwi ndokubva kudenga richiti, “Iwe ndiwe Mwanakomana wangu wapamwoyo ndiwe unondifadza zvikuru.”

Genesisi 1:1-2
[1] Pakutanga Mwari akasika denga napasi.[2] Pasi pakanga pasati panyatsoumbwa, pasina chinhu. Rima rakanga rakaputira zigungwa, Mweya waMwari achidzengerera pamusoro pemvura.

John 5:7-8
[7] Jesu akati kwaari, “Chisimuka utore rukukwe rwako ufambe.”[8] Pakarepo munhu uya akabva aporeswa. Akatora rukukwe rwake akabva afamba. Musi iwoyo wakanga uri musi weSabata.

1 Petro 1:1-2
[1] Ndini Pita mupositori waJesu Kristu, ndinokunyorerai imi vatorwa venguva yoKutekeshera kunyika dzePondusi neGaratia neKapaudhosia neAsia nokuBhetinia[2] imi makasarudzwa mukanzi naMwari Baba mururamiswe naMweya kuitira kuti muteerere Jesu Kristu uye kuti musaswe neropa rake. Dai mangowaniswa chikomborero chenyasha dzakawanda norugare ruzere.

2 VaKorinte 1:21-22
[21] Mwari ndiye anoita kuti isu nemi tive nechokwadi muupenyu hwedu muna Kristu akatiita vaKristu.[22] Akaisa rupawo rwake patiri akatipa Mweya wake mumwoyo medu sorubatso.

1 VaKorinte 12:4-6
[4] Kune mhando dzakasiyana — siyana dzezvipo asi anozvipa ndiye Mweya mumwecheteyo.[5] Kune mhando dzamabasa dzakasiyana — siyana asi Tenzi ndiye mumwechete.[6] Kune mhando dzokushanda kwakasiyana — siyana asi Mwari ndiye mumwechete anozvifemera muna vose.

VaEfeso 4:4-6
[4] Kunongova nomuviri mumwechete naMweya mumwechete sokudaidzirwa kwamakaitwa chitarisiro chimwechete pamakadaidzwa.[5] Kuna Tenzi mumwechete nechitendero chimwechete noruombeko rumwechete.[6] Kuna Mwari mumwechete Baba vedu tose vari pamusoro pavose vanoshanda nomuna vose uye muna vose.

VaKorose 1:15-17
[15] Ndiye mufananidzo waMwari asingaonekwi. Dangwe — rume rechisikwa chiri chose[16] nokuti maari, Mwari ndomaakasika namo zvinhu zvose, zviri pasi nezviri kudenga, zvinoonekwa nezvisingaonekwi, kunyange vezvigaro zvokutonga kana voumambo kana kuti vane ukuru — ukuru kana madzishe. Zvinhu zvose zvakasikwa nemaari uyewo ndiye wazvakasikirwa.[17] Ndiye nyakutangira zvinhu zvose uye maari zvinhu zvose zvinobatanidzwa zviri mumaoko ake.

John 14:9-11
[9] Jesu akati kwaari, “Nhai Firipi, ko zvandagarazve nguva ndefu yakadai nemi, nanhasi wose haundizivi? Inga wani akaona ini akaona Baba. Zvino ungagoti seiko tiratidzei Baba?[10] Haudaviri here kuti ndiri muna Baba uye kuti Baba vari mandiri. Zvandinotaura kwamuri hazvisi zvomusoro wangu asi kuti Baba vanogara mandiri ndivo vanenge vachiita mabasa avo.[11] Nditendei kuti ini ndiri muna Baba uye kuti Baba vari mandiri kana kuti nditendei nokuda kwamabasa pachawo.

VaFiripi 2:5-8
[5] Pakati penyu ivai nemwoyowo uyu mamuri waiva naKristu Jesu wokuti:[6] Kunyange zvake akanga ari zvimwechetezvo naMwari, haana kuti ndoramba ndakangoomerana nokuenzana naMwari ikoko.[7] Asi akazvidurura zvokuzvikwengura iye pachake akatora chimiro chomuranda akaberekwa akangoitawo zvakangoita vanhu.[8] Ava munhu kudaro akazvidukupisa akateerera kudzamara pakufa, rufu rwomuchinjikwa.

John 10:30-36
[30] Ini naBaba tiri mumwechete.”[31] VaJudha vakatorazve matombo kuti vamutake nawo.[32] Jesu akavapindura achiti, “Ndakakuratidzai mabasa mazhinji akanaka anobva kuna Baba; amunonditakira ndaapi ipapa?”[33] VaJudha vakamupindura vachiti, “Hatisi kukutakira basa rakanaka asi kushonha Mwari nokuti iwe uri munhu kudai asi uri kuzviita Mwari.”[34] Jesu akavapindura achiti, “Hazvina kunyorwa here mumutemo wenyu zvichinzi, ‘Ndakati muri vanamwari.’[35] Kana akavati ndavanamwari vaya vakavingwa nezwi raMwari. Saka Magwaro Matsvene haapikiswi.[36] Zvino munoti uyo akaitwa mutsvene naBaba, akatumwa pasi pano, uri kushonha Mwari nokuti ndati ndiri Mwanakomana waMwari.

Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008